Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi: laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (rautatieasemien esteettömyyspalvelu ja tieliikenteen toimivaltaiset viranomaiset)

Luonnos hallituksen esitykseksi: laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (rautatieasemien esteettömyyspalvelu ja tieliikenteen toimivaltaiset viranomaiset)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7644/2023

Vastausaika on päättynyt: 22.6.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Lakia liikenteen palveluista ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin uusi 154 a § (Rautatieasemien esteettömyystietopalvelu), jossa säädettäisiin Traficomille velvoite kerätä vaaditut tiedot ja hankkia tarvittava tietopalvelu Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:ltä. Esteettömyystietopalvelun kansallisen toteutuksen myötä tiedot voidaan viedä avoimien rajapintaratkaisujen kautta saataville alan toimijoille ja esimerkiksi reittioppaisiin käyttäjiä varten. Esteettömyystiedot yhdistettäisiin osaksi muuta liikenteen matkatietoa, jota Fintraffic jo nykyisin hallinnoi.

Lisäksi lain 181 §:ää muutettaisiin siten, että pykälässä myönnettäisiin liikenne- ja viestintäministeriölle asetuksenantovaltuus toimivalta-alueista. Perussäännös jäisi lain tasolle, mutta kunnallisten ja seudullisten tieliikenteen toimivaltaisten viranomaisten toimivalta-alueet määriteltäisiin jatkossa asetuksen tasolla. Joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset on määritelty laissa liikenteen palveluista, joten viranomaisten toimivalta-alueiden muutokset vaativat nykytilanteessa aina lain muuttamista. Kunnallisesta itsehallinnosta johtuen aloite toimivalta-alueen muutoksiin tulee kunnilta itseltään. Vuonna 2023 liikenne- ja viestintäministeriö on saanut kunnilta kolme ehdotusta toimivalta-alueiden muutoksista. Muutokset tehtäisiin esityksen liitteenä olevaan valtioneuvoston asetukseen.
 
Tavoitteet
Tavoitteena on lisätä saatavilla olevan esteettömyystiedon määrää ja edistää esteettömiä matkaketjuja ja siten myös yhdenvertaisuutta. Lisäksi tarkoitus on lisätä kerättävän infrastruktuuritiedon määrää ja vahvistaa kansallista matkatietoekosysteemiä.

Tieliikenteen toimivaltaisia viranomaisia koskevan muutoksen tavoitteena on, että toimivalta-alueiden muuttaminen olisi jatkossa joustavampaa, kun kunnalliset ja seudulliset viranomaiset olisivat asetuksen tasolla.

 
Linkit
Liitteet:

HE luonnos lipaERSAD.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

HE lipaERSAD_sv.pdf - Utkast regeringens proposition till riksdagen

Aikataulu
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään torstaina 22.6.2023.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon voivat toimittaa myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat.

Lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla osoitteessa lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä diaarinumero VN/7644/2023.

Vaihtoehtoisesti lausunto voidaan lähettää liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo.lvm@gov.fi). Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä diaarinumero VN/7644/2023.

Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Eveliina Uusitalo (rautatieasemien esteettömyystietopalvelu) ja neuvotteleva virkamies Tiia Orjasniemi (tieliikenteen toimivaltaiset viranomaiset), etunimi.sukunimi@gov.fi.
 
Jakelu:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä    
Hyvinkää    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Imatra    
Invalidiliitto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarina,    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaani    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kokkola    
Kotkan kaupunki    
Kouvola    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kuuloliitto    
Lahden kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lappeenranta    
Lieto,    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenteenohjaus Fintraffic Oy    
Mikkeli    
Naantali,    
Näkövammaisten liitto    
Oikeusministeriö    
Oulun kaupunki    
Paikallisliikenneliitto    
Paimio,    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Porin kaupunki    
Raasepori    
Raisio,    
Rauma    
Riihimäki    
Rovaniemi    
Rusko    
Salo    
Sams – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Satakunnan ELY-keskus    
Savonlinna    
Seinäjoki    
Tampereen kaupunki    
Turun kaupunki    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan kaupunki    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisneuvosto (Merja Heikkonen, STM)    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Väylävirasto