Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Säteilyturvakeskuksen määräys ydinenergian käytön turvajärjestelyistä

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinenergian käytön turvajärjestelyistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: 3/0007/2017

Vastausaika on päättynyt: 17.4.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Säteilyturvakeskus (STUK) antaa sitovia määräyksiä ydinenergialaissa (990/1987) säädettyjen ydinlaitosten yleisten turvallisuustavoitteiden teknisluontoisista yksityiskohdista lain 7 q §:n mukaisesti . STUKin ydinlaitosten ja ydinenergian käytön turvallisuutta koskevat viisi määräystä astuivat voimaan 1.1.2016. Siihen asti nämä säännökset oli annettu valtioneuvoston asetuksina.

Ydinenergialakiin on määräysten annon jälkeen tehty muutoksia. Vuoden 2018 alussa voimaantulleella muutoksella (905/2017) toimeenpantiin ydinturvallisuusdirektiivin täydennys (2014/87/Euratom) ja täydennettiin ydinjätedirektiivin (2011/70/Euratom) toimeenpanoa komission lisäkysymysten takia. Samalla ydinenergialakia selkeytettiin ja täydennettiin kansallisten lainsäädännön muutostarpeiden takia. Lisäksi lakiin lisättiin käytöstäpoistolupa uudeksi ydinlaitosten lupavaiheeksi ja tehtiin ydinjätehuoltoon liittyviä muutoksia. Turvajärjestelyjä koskevia lakimuutosehdotuksia valmisteltiin myös tässä yhteydessä. Lausuntokierroksella saadun palautteen perusteella ne kuitenkin erotettiin ehdotuksesta ja Työ- ja elinkeino­ministeriö (TEM) ja Säteilyturvakeskus jatkoivat turvajärjestelyjä koskevan lakimuutosesityksen valmistelua omana hankkeenaan, sillä direktiivien toimeenpanolla kansalliseen säännöstöön oli kiireellinen aikataulu. Samaan aikaan myös EU:n säteilyturvallisuusdirektiivi, BSS (2013/59/ Euratom), edellytti täytäntöönpanoa, mikä Suomessa tehtiin uusimalla koko säteilylainsäädäntö. Joulukuun 15. päivänä 2018 astui voimaan uusi säteilylaki (859/2018), jonka liitelailla (862/2018) säädettiin säteilylain soveltamisesta ydinenergian käyttöön.

Turvajärjestelyjä koskeva hallituksen esitysluonnos lakimuutos­ehdotukseksi oli lausunnoilla vuodenvaihteessa 2018/2019. Runsas vuosi tämän jälkeen lakimuutosesitys (HE 8/2020) esiteltiin valtio­neuvostolle sen yleisistunnossa 13.2.2020, missä se myös hyväksyttiin eduskuntakäsittelyyn. Laki on tarkoitus saada voimaan 1.4.2020.
Tausta
Säteilylainsäädännön uudistuksen ja edellä mainittujen ydinenergialain muutosten seurauksena STUK päätti päivittää omaa säännöstöään. Ydinvoimalaitosten turvallisuutta (STUK Y/1/2018), ydinvoimalaitosten valmiusjärjestelyjä (STUK Y/2/2018) ja ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuutta (STUK Y/4/2018) koskevat määräykset tulivat voimaan 15.12.2018. STUKin määräys ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (STUK Y/3/2020) jäi odottamaan turvajärjestelyjä koskevan lakimuutosesityksen valmistumista.

Lakimuutosehdotus (HE 8/2020) koskee mm. turvahenkilöiden toimivaltuuksia ja turva­henkilöiden käytön ajallista ulottuvuutta. Kokonaan uusina asioina lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset turvahenkilöiden ja valvomo­henkilöstön terveystarkastuksista ja terveystarkastukseen liittyvästä lääkärin ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta. Uusia ovat myös lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten torjuntaan ydinvoimalaitoksilla liittyvät toimivaltuussäännökset. Lakiehdotuksessa on myös täsmennetty turvahenkilöiden toimivaltuuksia muilta osin ja siirretty joitakin säännöksiä määräyksestä lakiin (turvallisuusselvitysten tekeminen ja turvahenkilöiden koulutusvaatimukset). Lakitason muutokset aiheuttavat muutoksia myös STUKin turvajärjestelyjä koskevaan säännöstöön.
Tavoitteet
Säteilyturvakeskuksen määräyksellä ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (STUK Y/3/2020) annetaan ydinenergialakia (YEL) tarkentavat säännökset ydinenergian käytön turvajärjestelyjen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä toiminnasta uhkatilanteessa. Määräys tarkentaa YEL:ssa turvajärjestelyistä säädettyjä lainkohtia (YEL 7 §, 7 i §, 7 l-w §). Määräyksessä säädetään ydinenergian käytön turvajärjestelyjä koskevista luvanhaltijaan kohdistuvista vaatimuksista. Määräykseen liitteessä 1 ”Turvahenkilön asu ja ydinlaitoksen liikkumis- ja oleskelurajoitusalueen merkitseminen" on esitetty turvahenkilön työasun merkintöjen ja ydinvoimalaitos- ja ydinlaitoslaitosalueiden merkitsemiseen käytettävien kylttien tarkemmat vaatimukset.

Tarkoituksena on, että ydinenergialaki, ydinenergia-asetus ja turvajärjestelymääräys muodostavat kokonaisuuden, jolla säädellään ydinenergian käytön turvajärjestelyistä. Näitä täydentävät Säteilyturvakeskuksen julkaisemat YVL-ohjeet (erityisesti YVL A.11 ja YVL A.12) sekä suunnitteluperusteuhka (DBT, 2/Y42217/2013).
Määräys liittyy YEL:n 7 §:ssä säädettyyn vaatimukseen: Ydinenergian käytön edellytyksenä on, että turvajärjestelyt ja valmiusjärjestelyt sekä muut järjestelyt ydinvahinkojen rajoittamiseksi ja ydinenergian käytön turvaamiseksi lainvastaiselta toiminnalta ovat riittävät.

Määräyksen keskeisimmät muutosehdotukset koskevat määräyksen soveltamista muuhun ydinenergian käyttöön kuin ydinlaitokset, jatkuvan parantamisen korostamista, turvallisen uhkatilanneviestinnän toteuttamista, ydinaineen katoamisen tai anastamiseen liittyviä toimenpiteisitä, laadunhallinnan huomioimista; sekä ydinainekuljetuksia koskevien suunnitelmien laatimista. Lisäksi muutoksia on tehty ydinenergialain tulossa olevan muutoksen vuoksi.

Muutosehdotusten perusteena on tarkentaa YEL:ssa säädettyjä, turvajärjestelyjä koskevia vaatimuksia. Määräyksessä on otettu huomioon ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehty yleissopimus (CPPNM, SopS 72/1989) ja siihen 2005 tehdyt muutokset, jotka on Suomessa saatettu voimaan lailla 513/2008. Edellä mainitun yleissopimuksen uudessa 2A artiklassa on lueteltu turvajärjestelyjä koskevat perusperiaatteet, joita sopimuspuolten on kohtuuden ja mahdollisuuksien mukaan sovellettava. Lisäksi muutostarpeita on esitetty STUKin tilaamassa ulkopuolisessa, kansainvälisen asiantuntijan tekemässä arvioinnissa koskien turvajärjestelyvaatimuksia.
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/555001/42425 - Voimassa oleva määräys STUK Y/3/2016 Finlexissä

https://www.stuklex.fi/fi/maarays/stuk-y-3-2016 - Voimassa oleva määräys stuklexissä (myös englanninkielisenä)

https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/67543 - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuus-selvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta (HE 8/2020 vp)

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 17.4.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät https://www.lausuntopalvelu.fi/FI sivulta 'Ohjeet > Käyttöohjeet'. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli lausuntopalvelun käytössä on ongelmia, voi lausunnon ja kommentit voi toimittaa sähköisessä muodossa liitteenä olevalla kommentointi­lomakkeella STUKin kirjaamoon sähköpostitse: diaari@stuk.fi tai STUKin verkkopalveluun https://ohjeisto.stuk.fi (viikosta 12 alkaen). Kommen­tointilomakkeen lataaminen verkkopalveluun edellyttää rekisteröitymistä verkkopalvelussa. Yksittäiset kommentit voi antaa rekisteröimättä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa johtava asiantuntija Seija Suksi (seija.suksi@stuk.fi, puh. 09 759 88 347).

Määräyksen sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa sen laadinnasta vastaava toimistopäällikkö Tapani Hack (tapani.hack@stuk.fi, puh. 09 759 88 695).
Jakelu:
Arto Tiihonen    
Fennovoima Oy    
Fortum Power and Heat Oy    
Kainuun ELY-keskus    
Loviisan voimalaitos    
Mika Harti    
Oikeusministeriö    
Petri Kotiluoto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Posiva Oy    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Samu Myllymaa    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj    
Terrafame Oy    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Venla Ryyppö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

ydinenergialaki, ydinenergian käyttö, turvajärjestelyt, Säteilyturvakeskuksen määräys