Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1007/2021

Vastausaika on päättynyt: 16.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamiseksi.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annettua lakia. Esityksen tavoitteena on tehdä lakiin teknisiä muutoksia niin, että laki vastaisi terminologisesti muuta energiatodistuksesta annettua lainsäädäntöä. Lisäksi lakiin tehtäisiin muita teknisluonteisia korjauksia sekä saatettaisiin ajan tasalle lain henkilötietojen suojaa koskeva sääntely.
Tausta
Lain tietosisältö on tarpeen saada yhdenmukaiseksi muun energiatodistuksia koskevan lainsäädännön kanssa. Esityksen avulla laki saataisiin vastaamaan terminologisesti energiatodistuksesta annettua lakia (50/2013) ja sen nojalla annettua ympäristöministeriön asetusta rakennusten energiatodistuksesta (1048/2017). Lainmuutoksella säädösten terminologia saataisiin yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi.

Esityksen tarkoituksena on saattaa rakennusten energiatodistusjärjestelmästä annettu laki vastaamaan henkilötietolainsäädännössä tapahtuneita muutoksia. EU:n Yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään16.4.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet ->Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi / Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto).

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen sivuilla.
 
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, puh. 0295 250 320 ja ympäristöneuvos Maarit Haakana, puh. 0295 250 069. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ym.fi.
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto    
Eurofins Expert Services Oy    
Finanssiala    
FISE Oy    
Kaupan liitto    
Kiinko    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry    
Motiva Oy    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen LVI-liitto SULVI ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Asiasanat

Tietosuoja

energiatehokkuus

rakennukset

energia

energiatodistys