Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta eräisiin luottolaitostoimintaa koskeviin lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä annettavaksi valtiovarainministeriön asetukseksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta eräisiin luottolaitostoimintaa koskeviin lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä annettavaksi valtiovarainministeriön asetukseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6620/2021

Vastausaika on päättynyt: 26.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriössä on valmisteltu luonnos valtiovarainministeriön asetukseksi eräisiin luottolaitostoimintaa koskeviin lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä. Uuden asetuksen on tarkoitus korvata voimassa oleva valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen ja talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan hakemukseen liitettävistä selvityksistä (697/2014).
Tausta
Asetuksella on tarkoitus saattaa kansallisesti voimaan luottolaitosdirektiivin muutosdirektiivi (EU) 2019/878 (ns. CRD5) siltä osin kuin kyse on omistusyhteisöjä koskevien lupien ja vahvistusten tarkemmasta hakemusmenettelystä. Verrattuna voimassa olevaan valtiovarainministeriön asetukseen, uudessa asetuksessa on tarkoitus huomioida myös käytännön lupamenettelyssä havaitut tarkennus- ja päivitystarpeet.
Tavoitteet
Tavoitteena on täydentää luottolaitosdirektiivin uuden 21 a artiklan täytäntöönpanoa ja ottaa huomioon luottolaitostoimintaa koskevien lupahakemusten käsittelyssä esiin nousseet muut muutostarpeet.
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140697 - Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen ja talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan hakemukseen liitettävistä selvityksistä (697/2014)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140610 - Laki luottolaitostoiminnasta (610/2014)

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_171+2020.aspx - HE 171/2020 vp käsittely eduskunnassa (koskee direktiivin (EU) 2019/878 kansallista voimaansaattamista)

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM044:00/2021 - Asetuksen hankesivut

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 26.3.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö varaa jakelussa mainituille tahoille mahdollisuuden antaa lausunto asiassa. Lausuntopyyntö on julkinen, ja lausunnon saa antaa myös muu kuin edellä mainittu taho.
 
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 26.3.2021 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja valtiovarainministeriössä antaa erityisasiantuntija Antti Makkonen (etunimi.sukunimi@vm.fi).
Jakelu:
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Kuntarahoitus Oyj    
Nordea Bank Oyj    
OP Ryhmä    
Rahoitusvakausvirasto    
Suomen Pankki