Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4987/2022

Vastausaika on päättynyt: 25.1.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027.

Energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018-2022 annetun valtioneuvoston asetuksen (1098/2017) voimassaolo päättyy 31.12.2022. Valtionavustuslain 8 §:n nojalla annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista. Asetus vastaisi keskeisiltä periaatteiltaan nykyistä asetusta, mutta siihen tehtäisiin useita tarkennuksia, jotta se vastaisi ilmasto- ja energiastrategian linjauksiin. Lisäksi tehtäisiin joitakin johdonmukaisuutta lisääviä muutoksia.

Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan alkuvuodesta 2023.

Tuen myöntämisestä päättäisivät työ- ja elinkeinoministeriö sekä Rahoituskeskus asetuksessa asetettujen raja-arvojen perusteella. Lisäksi Rahoituskeskus päättäisi tuen myöntämisestä Euroopan yhteistä etua koskeville tärkeille (Important Projects of Common European Interest (IPCEI)) vetyhankkeille.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Hallitusohjelman mukaisesti sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä huolto- ja toimitusvarmuusnäkökulmat huomioiden.

Valtioneuvosto lähetti 30.6.2022 kansallisen ilmasto- ja energiastrategian selontekona eduskuntaan. Strategia on kokonaisvaltainen keskipitkän aikavälin toimintaohjelma, jolla Suomi täyttää EU:n vuoden 2030 velvoitteet ja saavuttaa kansallisen 2035 ilmastotavoitteen. Uudessa ilmasto- ja energiastrategiassa on muun muassa linjattu uudesta energiatukiasetuksesta sekä suorien tukien kohdistamisesta ensi sijassa uusiin teknologioihin.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027. Asetuksessa säädettäisiin muun muassa energiatuen kohdentumisesta, tuen myöntämisen yleisistä ja erityisistä edellytyksistä ja tukitasoista sekä säädettäisiin energiatuen maksamisen edellytyksistä.
 

Tukiohjelman tavoitteena on edistää muun muassa uusiutuvan energiaa ja energiatehokkuutta koskevia investointi- ja selvityshankkeita, jotka tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita. Tavoitteena on myös vähentää uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian teknologisia ja taloudellisia riskejä.

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on 22.12.2022-25.1.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/4987/2022.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat: 

Erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, puh.0295 047 067 tai nicoleta.kaitazis(a)gov.fi
Teollisuusneuvos Pekka Grönlund, puh. 0295 064 815 tai pekka.gronlund(a)gov.fi (poissa 27.-30.12.2022)
Jakelu:
Bioenergia ry    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Ilmastopaneeli    
Kemianteollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Motiva ry    
Oikeusministeriö    
Paikallisvoima ry    
Pienvesivoimayhdistys ry    
Suomen Aurinkoenergiayhdistys ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto Oy    
Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiovarainministeriö    
Vetyklusteri    
Ympäristöministeriö