Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vesihuollon ja patojen turvallisuuden, toimintavarmuuden ja varautumisen hankkeisiin vuosina 2023-2035 myönnettävästä valtionavustuksesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vesihuollon ja patojen turvallisuuden, toimintavarmuuden ja varautumisen hankkeisiin vuosina 2023-2035 myönnettävästä valtionavustuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6112/2023

Vastausaika on päättynyt: 17.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vesihuollon ja patojen turvallisuuden, toimintavarmuuden ja varautumisen hankkeisiin vuosina 2023–2035 myönnettävästä valtionavustuksesta.
Tausta
Vesihuolto on välttämättömyyspalvelu, jonka toimivuuden turvaaminen normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa on keskeistä. Suomessa on noin 450 luokiteltua patoa ja luokiteltu pato voi onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja terveydelle tai ympäristölle tai omaisuudelle. Padon omistaja on vastuussa patonsa turvallisuudesta.
 
Tavoitteet
Asetuksella säädettäisiin valtion varoista myönnettävästä valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 3 momentin mukaisesta erityisavustuksesta hankkeisiin, jotka koskevat vesihuollon ja patojen turvallisuutta, toimintavarmuutta ja varautumista edistäviä toimia.
Valtionavustuslain ja annettavan asetuksen perusteella Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekisi hakemuksiin perustuen valtionavustuspäätöksiä vesihuollon toimintakyvyn ja patoturvallisuuden vahvistamisen hankkeisiin.
Liitteet:

VNa vesihuollon ja patojen turvallisuuden, toimintavarmuuden ja varautuminen.docx - VNa vesihuollon ja patojen turvallisuuden, toimintavarmuuden ja varautuminen

Muistio_VN asetus vesihuollon ja patojen turvallisuuden avustuksista_lausunnoille.docx - Muistio_VN asetus vesihuollon ja patojen turvallisuuden avustuksista_lausunnoille

SV VN asetus vesihuollon ja patojen turvallisuuden avustuksista_lausunnoille.docx - Statsrådets förordning om statsunderstöd som beviljas åren 2023–2035 för projekt som gäller säkerhet, driftssäkerhet och beredskap i fråga om vattentjänster och dammar

Aikataulu
Oikeusministeriön ohjeistuksessa lausuntomenettelyn vähimmäisaika on kuusi viikkoa ja laajemmissa hankkeissa vähintään kahdeksan viikkoa. Lausuntoaika voi perustellusta syystä olla edellä mainittua lyhyempi. Lausuntoaikaa on poikkeuksellisesti lyhennetty, sillä lausuntoesitystä on käsitelty sidosryhmien kanssa.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 17.3.2023. Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi –palvelussa.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös ne, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat antaa lausuntonsa.
 
Asetusluonnos on käännetty ruotsiksi.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse maa-ja metsätalousministeriön kirjaamoon (kirjaamo.mmm@gov.fi).

Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero Asia: VN/6112/2023. VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Johanna Kallio,
Neuvotteleva virkamies
etunimi.sukunimi@gov.fi
+358 295 162 011
Jakelu:
Energiateollisuus ry    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Huoltovarmuuskeskus    
Kaivosteollisuus ry    
Kyberturvallisuuskeskus, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Oikeusministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto ry.    
Suomen vesihuolto-osuuskunnat (SVOSK) ry    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suurpadot ry FINCOLD    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö