Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta (suomenkielinen lausuntoaika päättynyt 9.11.2023)

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta (suomenkielinen lausuntoaika päättynyt 9.11.2023)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3920/2023

Vastausaika on päättynyt: 29.11.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
HUOM! Suomenkielinen lausuntoaika on päättynyt 9.11.2023. Ruotsinkielinen lausuntoaika päättyy 29.11.2023 klo 16.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta.

 
Tausta
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 59 §:n mukaan hyvinvointialueen tulee seurata sen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, mukaan lukien sen yksityisen palveluntuottajan palveluksessa olevan henkilöstön, jolta hyvinvointialue hankkii palveluja, ammatillista kehittymistä ja huolehtia siitä, että henkilöstö osallistuu riittävästi oman alansa täydennyskoulutukseen. Henkilöstön täydennyskoulutuksessa on otettava huomioon henkilöstöön kuuluvien peruskoulutuksen pituus, työn vaativuus ja tehtävien sisältö. Järjestämislain 59 §:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarvittaessa tarkemmat säännökset täydennyskoulutuksen sisällöstä, laadusta, määrästä, järjestämisestä, seurannasta ja arvioinnista.
Tavoitteet
Ehdotetulla sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annettaisiin hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusasetus, tuettaisiin täydennyskoulutuksen toteutumista sekä mahdollistettaisiin osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillista kehittymistä.

Järjestämislain nojalla annettavalla sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta pyritään varmistamaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan ja osaamistaan ammatillisen koulutuksen, tehtävien, työn vaativuuden ja toimenkuvan edellyttämällä tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksella osaltaan turvataan asiakas- ja potilasturvalliset ja vaikuttavat, väestön terveyttä ja hyvinvointia edistävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tuetaan henkilöstön tehtävärakenteiden ja työnjaon kehittämistä. Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.
 
Liitteet:
Aikataulu
Suomenkielinen lausuntoaika on päättynyt 9.11.2023. Ruotsinkielinen lausuntoaika päättyy 29.11.2023 klo 16.

Lausuntoaika on 6 viikkoa ja lausunnot pyydetään toimittamaan 9.11.2023 klo 16:00 mennessä.

Lausuntopalveluun on 18.10.2023 lisätty ruotsinkieliset valmisteluasiakirjat. Ruotsinkielinen lausuntoaika päättyy 29.11.2023 klo 16.00 (lausuntoajankesto on 6 viikkoa)


 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan lausunnossaan asianumeroon VN/3920/2023.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:

neuvotteleva virkamies Henna Vidén, sähköposti:henna.viden@gov.fi
hallitussihteeri Sonja Jantunen, sähköposti:sonja.jantunen@gov.fi
Jakelu:
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Helsingin kaupunki    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisen alan unioni JAU    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry    
Sosiaali- ja terveysalan toisen asteen kouluttajien johdon verkosto (kaisa.aho@keuda.fi)    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue