Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö työryhmän ehdotuksesta valtion toimitilastrategiaksi

Lausuntopyyntö työryhmän ehdotuksesta valtion toimitilastrategiaksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2650/2021

Vastausaika on päättynyt: 30.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksyttävästä valtion toimitilastrategiasta.

Valtiovarainministeriö asetti hankkeen valtion toimitilastrategian uudistamiseksi toimikaudelle 15.2.2021–31.5.2021. Hankkeen tehtävänä oli tuottaa ehdotus uudistetuksi valtion toimitilastrategiaksi. Valtioneuvosto hyväksyy valtion toimitilastrategian valtioneuvoston periaatepäätöksenä syksyn 2021 aikana. Strategia ohjaa valtion työympäristöjen ja toimitilojen käytön kehittämistä ja tarkoituksenmukaista yhtenäistämistä. 

Hankkeen työryhmä esittää toimitilastrategiaan kahdeksaa linjausta, jotka liittyvät mm. julkisen hallinnon toimitilojen yhteiskäytön lisäämiseen, toimistotilojen suunnitteluun ja mitoitukseen tukemaan etä- ja läsnätyötä, tilojen ja toiminnan yhtäaikaiseen kehittämiseen sekä tila- ja tietoturvallisuuteen ja hiilineutraalisuuteen. Toimitilastrategia tukee julkisen hallinnon strategian tavoitteita ja liittyy läheisesti alueellisen läsnäolon, valtion palvelu- ja toimitilaverkoston uudistamisen sekä monipaikkaisen työn edistämisen hankkeisiin. 
 
Tausta
Valtion toimitilastrategia ohjaa valtion työympäristöjen ja toimitilojen käyttöä ja kehittämistä. Käytössä olevien tilojen tulee tukea valtion tuloksellista toimintaa. Tilojen kehittämisellä edistetään työnteon, toiminnan ja asioinnin sujuvuutta ja parannetaan kustannusvaikuttavuutta. Tilaratkaisuissa varmistetaan tilojen terveellisyys ja tietosuoja, tieto- ja tilaturvallisuus sekä sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys. Toimitilastrategia sisältää periaatteet tilan käytölle, tavoitteet tilankäytön tehostamiselle ja koko valtiota koskevat yhtenäiset toimitilalinjaukset.

Valtion nykyinen toimitilastrategia hyväksyttiin vuonna 2014. Strategian tavoitteena  on ollut korostaa yhtenäisesti toimivan valtionhallinnon merkitystä muodostaen toimintaympäristön muutokset huomioonottavat, valtion kaikkia yksiköitä kokonaisuutena koskevat linjaukset toimitiloihin liittyvistä tavoitteista ja menettelytavoista. Toimitilastrategia yhdessä valtion kiinteistöstrategian ja vuokrajärjestelmän kanssa muodostavat valtion toimitilojen ja kiinteistöjen ohjauksen rungon.
Tavoitteet
Virastot ja laitokset päivittävät toimitilastrategian toimeenpanosuunnitelmansa yhdessä Senaatti-konsernin kanssa vuoden 2022 loppuun mennessä. Toimeenpanosuunnitelmissa toimenpiteet pyritään asettamaan siten, että toimitilastrategian tavoitteet toteutuvat vuoteen 2029 mennessä rahoituksen reunaehdot huomioiden. Ministeriöt vastaavat hallinnonaloillaan toimeenpanon seurannasta ja toimeenpanon kokonaisuutta seurataan asetettavassa neuvottelukunnassa. Toimitilastrategiaa toimeenpannaan myös osana valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistushanketta.
 
 
Linkit
Liitteet:

Valtion toimitilastrategia linjausehdotukset 22062021.docx - Työryhmän ehdotus valtion toimitilastrategiaksi

Valtion toimitilastrategia muistio luonnos 22062021.docx - Taustoittavaa materiaalia: työryhmämuistion luonnos.

Aikataulu
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja työryhmän ehdotuksesta 30.8.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös valtiovarainministeriön kirjaamoon osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa
 VN/2650/2021.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausuntoja pyydetään ensisijaisesti valtion virastoilta ja laitoksilta.

 
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen, VM p. 02955 30081
sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi
Finanssineuvos Tero Meltti, VM, p. 02955 30770
sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi
Jakelu:
anne.vierela@valteri.fi    
antti-jussi.ammala@thl.fi    
etela-karjala.ko@oikeus.fi    
etela-pohjanmaa.ko.hallinto@oikeus.fi    
etela-pohjanmaa.ko@oikeus.fi    
etela-savo.ko@oikeus.fi    
etela-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi    
gtk@gtk.fi    
hallinto@celia.fi    
hallinto@kotus.fi    
hameenlinna.hao@oikeus.fi    
hatakeskuslaitos@112.fi    
helsinki.hao@oikeus.fi    
helsinki.ho@oikeus.fi    
helsinki.ko@oikeus.fi    
heuni@om.fi    
info.ita-suomi@maistraatti.fi    
info@ambetsverket.fi    
info@meriturva.fi    
ita-suomi.hao@oikeus.fi    
ita-suomi.ho_hallinto@oikeus.fi    
ita-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi    
ita-uusimaa.ko@oikeus.fi    
kaakkoissuomenrajavartiosto@raja.fi    
kaakkois-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi    
kainuu.ko@oikeus.fi    
kainuunrajavartiosto@raja.fi    
kansallisarkisto@narc.fi    
kanslia@sogsakk.fi    
kanta-hame.ko@oikeus.fi    
keski-suomi.ko@oikeus.fi    
kirjaamo.ara@ara.fi    
kirjaamo.etela@avi.fi    
kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi    
kirjaamo.etela-pohjanmaa@te-toimisto.fi    
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi    
kirjaamo.etela-savo@te-toimisto.fi    
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi    
kirjaamo.hame@te-toimisto.fi    
kirjaamo.ita@avi.fi    
kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi    
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi    
kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi    
kirjaamo.kainuu@te-toimisto.fi    
kirjaamo.keha@ely-keskus.fi    
kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi    
kirjaamo.keski-suomi@te-toimisto.fi    
kirjaamo.lansi@avi.fi    
kirjaamo.lappi@avi.fi    
kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi    
kirjaamo.lounais@avi.fi    
kirjaamo.pe@mil.fi    
kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi    
kirjaamo.pirkanmaa@te-toimisto.fi    
kirjaamo.pohjanmaa@ely-keskus.fi    
kirjaamo.pohjois@avi.fi    
kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi    
kirjaamo.pohjois-karjala@te-toimisto.fi    
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi    
kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi    
kirjaamo.pohjois-savo@te-toimisto.fi    
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi    
kirjaamo.rise@om.fi    
kirjaamo.satakunta@ely-keskus.fi    
kirjaamo.satakunta@te-toimisto.fi    
kirjaamo.syke@ymparisto.fi    
kirjaamo.um@formin.fi    
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi    
kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi    
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi    
kirjaamo.varsinais-suomi@te-toimisto.fi    
kirjaamo@aka.fi    
kirjaamo@arkisto.fi    
kirjaamo@businessfinland.fi    
kirjaamo@dvv.fi    
kirjaamo@eduskunta.fi    
kirjaamo@fiia.fi    
kirjaamo@fimea.fi    
kirjaamo@fmi.fi    
kirjaamo@intermin.fi    
kirjaamo@karvi.fi    
kirjaamo@kavi.fi    
kirjaamo@kkv.fi    
kirjaamo@luke.fi    
kirjaamo@lvm.fi    
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi    
kirjaamo@minedu.fi    
kirjaamo@mmm.fi    
kirjaamo@museovirasto.fi    
kirjaamo@niuva.fi    
kirjaamo@okv.fi    
kirjaamo@oph.fi    
kirjaamo@optum.fi    
kirjaamo@palkeet.fi    
kirjaamo@prh.fi    
kirjaamo@rakennuslaitos.fi    
kirjaamo@ruokavirasto.fi    
kirjaamo@samu.fi    
kirjaamo@stm.fi    
kirjaamo@suomenlinna.fi    
kirjaamo@supo.fi    
kirjaamo@taike.fi    
kirjaamo@tem.fi    
kirjaamo@thl.fi    
kirjaamo@tpk.fi    
kirjaamo@traficom.fi    
kirjaamo@tukes.fi    
kirjaamo@tulli.fi    
kirjaamo@valtiokonttori.fi    
kirjaamo@valtionkoulukodit.fi    
kirjaamo@valtori.fi    
kirjaamo@valvira.fi    
kirjaamo@vatt.fi    
kirjaamo@vayla.fi    
kirjaamo@vnk.fi    
kirjaamo@vtv.fi    
kirjaamo@ym.fi    
kokkola@dvv.fi    
konkurssiasiamies@oikeus.fi    
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi    
korkein.oikeus@oikeus.fi    
kril@oikeus.fi    
kristiina.siimes@esh.fi    
kymenlaakso.ko@oikeus.fi    
lansisuomenmerivartiosto@raja.fi    
lansi-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi    
lansi-uusimaa.ko@oikeus.fi    
lapinrajavartiosto@raja.fi    
lappi.ko@oikeus.fi    
lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi    
lautakunta@ylioppilastutkinto.fi    
lounais-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi    
markkinaoikeus@oikeus.fi    
migri@migri.fi    
natalia.ollus@om.fi    
oikeusasiamies@eduskunta.fi    
oikeusministerio@om.fi    
oikeusrekisterikeskus@om.fi    
oulu.ko@oikeus.fi    
paijat-hame.ko@oikeus.fi    
pelastusopisto@pelastusopisto.fi    
pietarsaari@dvv.fi    
pirkanmaa.ko@oikeus.fi    
pohjanmaa.ko@oikeus.fi    
pohjois-karjala.ko@oikeus.fi    
pohjoiskarjalanrajavartiosto@raja.fi    
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi    
pohjois-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi    
puolustusministerio@defmin.fi    
puolustusvoimat@mil.fi    
rahoitusvakausvirasto@rvv.fi    
rajajamerivartiokoulu@raja.fi    
rajavartiolaitos@raja.fi    
rovaniemi.ho@oikeus.fi    
sanna.kivinen@hrsk.fi    
satakunta.ko@oikeus.fi    
seinajoki@dvv.fi    
stuk@stuk.fi    
suomenlahdenmerivartiosto@raja.fi    
svk-kanslia@svk-edu.fi    
tasa-arvo@oikeus.fi    
tiedusteluvalvonta@om.fi    
tietosuoja@om.fi    
tilastokeskus@tilastokeskus.fi    
tuomioistuinvirasto@oikeus.fi    
turku.hao@oikeus.fi    
turku.ho@oikeus.fi    
turku.ho_hallinto@oikeus.fi    
turvallisuustutkinta@om.fi    
tyoneuvosto@tem.fi    
tyotuomioistuin@oikeus.fi    
ulosotto.uo@oikeus.fi    
vaasa.hao@oikeus.fi    
vaasa.ho@oikeus.fi    
vaasa@dvv.fi    
vakuutusoikeus@oikeus.fi    
valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi    
valtiovarainministerio@vm.fi    
varkirja@varastokirjasto.fi    
varsinais-suomi.ko@oikeus.fi    
vartiolentolaivue@raja.fi    
verohallitus@vero.fi    
virasto@energiavirasto.fi    
vvsairaala@vvs.fi    
yhteistoiminta-asiamies@tem.fi    
yvv@oikeus.fi