Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta

Begäran om utlåtande gällande utveckling och förenhetligande av statsunderstödspraxis som gäller organisationer

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10384/2019 VM212:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 6.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Organisationssektionen som verkar i projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten utredde hurdana statsunderstöd som beviljas organisationer för avkastning från penningspel. Dessutom utredde organisationssektionen hurdan statsunderstödspraxis tillämpas för organisationer i jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt i social- och hälsovårdsministeriet.

Organisationssektionen lägger på basis av sin utredning fram åtta förslag för att utveckla och harmonisera statsunderstödspraxis som gäller organisationer. Organisationssektionen föreslår också att en multiprofessionell grupp tillsätts som verkställer förslagen i jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt i social- och hälsovårdsministeriet.

Finansministeriet begär utlåtanden gällande utveckling och förenhetligande av statsunderstödspraxis som gäller organisationer. Organisationssektionens utredning och förslag har publicerats i finansministeriets publikationer med namnet Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt: Ehdotukset niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi (Valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:27).

Organisationssektionens mandat utgår som planerat den 31 maj 2021. Diskussionen och utlåtandena som getts beaktas i verkställandet av förslagen, där avsikten är att det i fortsättningen koordineras av projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten.
Bakgrund
Statsunderstöd är behovsprövad offentlig finansiering som beviljas ur statens tillgångar. I Finland finns det över 90 statsbidragsmyndigheter som beviljar statsunderstöd för verksamhet som är nödvändig för samhället, bland annat till organisationer. Jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet beviljar statsunderstöd för avkastning från penningspel, varför de kallas ministerium som fördelar avkastning.

Målet med projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (VM212:00/2018) är att göra ansökan och beviljande av statsunderstöd ännu smidigare. Exempelvis statsbidragsmyndigheternas praxis för statsunderstöd skiljer sig nuförtiden onödigt mycket från varandra, vilket framgår av bland annat undervisnings- och kulturministeriets förutredning om digitaliseringen av statsunderstöden år 2017.

Projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten utvecklar praxis för statsunderstöd och gör den mer enhetlig tillsammans med statsbidragsmyndigheterna samt sökande och mottagare av statsunderstöd, såsom organisationer. Nästan en miljard euro i statsunderstöd beviljas organisationer varje år. Den största delen av det grundas på avkastningen från penningspelsverksamhet, som väntas minska och vars finansieringsmodell kommer att revideras. Civilsamhället med dess organisationer utvecklas och blir alltmer heterogent.

Organisationssektionen som verkar i projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten hade som mål och uppgift att föreslå hur praxis för statsunderstöd som gäller organisationer bör utvecklas och göras mer enhetlig. Organisationssektionens uppgift grundades på programmet Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle (2019) av statsminister Sanna Marins regering.

Organisationssektionen utredde i enlighet med sitt uppdrag endast olika praxis för statsunderstöd vid olika ministerier som fördelar avkastning. Organisationssektionens förslag används i projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten. Statsunderstödspraxis som gäller organisationer: Förslagen för att utveckla och göra den enhetlig är den första specifika utredningen för en ansökargrupp som blir klar i utvecklings- och digitaliseringsprojektet för statsunderstödsverksamheten.
Målsättningar
Organisationssektionens förslag harmoniserar statsunderstödspraxis som gäller organisationer, vid ministerier som fördelar avkastning samt förändrar statsunderstödsverksamheten i enlighet med den nya verksamhetsmodellen.

Organisationssektionen definierar i sina förslag hur statsbidragsmyndigheterna skulle allokera statsunderstöden öppet och transparent i samarbete med organisationerna. Förslagen ger statsbidragsmyndigheterna nya metoder för att pröva och bevilja statsunderstöd samt för utvärdering av användningen. Genom förslagen stödjer man också organisationernas delaktighet, framsyn för ekonomin och verksamheten samt effekter av dem i statsunderstödsverksamheten.

Finansministeriet önskar en öppen och övergripande diskussion som tar ställning till utveckling, förenhetligande och verkställande av statsunderstödspraxis som gäller organisationer.
Länkar:

https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen - Valtionavustustoiminnan kehittäminen

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-525-4 - Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt: Ehdotukset niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi (Valtiovarainministeriön julkaisuja - 2021:27)

Tidtabell
Begäran om utlåtande har offentliggjorts den 25 maj 2021. Utlåtande begärs senast fredagen den 6 augusti 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Finansministeriet begär utlåtanden om förslag gällande utveckling och förenhetligande av statsunderstödspraxis som gäller organisationer. Utlåtandet kan också ta upp allmänna anmärkningar om utredningen och utvecklingen av statsunderstödsverksamheten.

Utlåtanden kan ges antingen av en organisation eller av en enskild person. Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande, inklusive frågor, som publicerats i webbtjänsten utlåtande.fi. För att lämna utlåtande behöver inte varje fråga besvaras, utan den som lämnar ett utlåtande bedömer vilka frågor hen vill fokusera på.

Användning av utlåtandetjänsten förutsätter registrering och inloggning. Anvisningarna för utlåtandetjänsten har publicerats under fliken Anvisningar.

Begäran om utlåtande skickas till de organisationer som nämns i sändlistan. Ministerier som beviljar organisationer statsunderstöd från avkastningen från penningspelsverksamheten vidarebefordrar begäran om utlåtande till organisationer som mottagit statsunderstöd under pågående år.

Begäran om utlåtande kan fritt delas vidare och frågan kan diskuteras i sociala medier med hashtaggen #valtionavustukset. Utlåtandena är offentliga och de publiceras utöver utlåtandetjänsten även på webbsidan för projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten.
Beredare
Ytterligare upplysningar ger

Mikko Lehtonen, specialsakkunnig
finansministeriet
tfn 050414 1394
mikko.lehtonen@vm.fi

Till organisationssektionen som berett utredningen och förslagen hör

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, justitieministeriet
Leena Laaksonen, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet
Emma Taipale, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet
Kristian Seemer, bevakningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Tauno Junttila, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet
Anna-Leena Miettinen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet
Tuula Lybeck, projektchef, finansministeriet
Jaana Walldén, specialsakkunnig, finansministeriet
Marita Virtanen, specialsakkunnig, finansministeriet
Maria Silvennoinen, verksamhetsledare, Jazz Finland, KULTA ry
Sari Aalto-Matturi, verksamhetsledare, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, SOSTE Finlands social och hälsa rf
Minna Mäenpää, avelschef, Suomen Hippos ry
Juuso Luomala, ekonomi- och förvaltningsdirektör, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
Rainer Anttila, organisationschef, Finlands Olympiska kommitté rf
Lea Ryynänen-Karjalainen, verksamhetsledare Vetenskapliga samfundens delegation
Sändlista:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan unionin sisäiset rahastot    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeen TE-toimisto    
Innovaatiokeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun TE-toimisto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin TE-toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Palosuojelurahasto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen Hippos ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Olympiakomitea    
Suomen riistakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan TE-toimisto    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

järjestöt

kansalaisyhteiskunta

valtionavustus

Valtionavut

valtionapuviranomaiset