Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta

Lausuntopyyntö järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10384/2019 VM212:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 6.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa toimiva järjestöjaosto selvitti, minkälaisia valtionavustuksia järjestöille myönnetään rahapelitoiminnan tuotosta. Lisäksi järjestöjaosto selvitti, millaisia järjestöjä koskevia valtionavustuskäytäntöjä maa- ja metsätalousministeriössä, opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä on. 

Järjestöjaosto esittää selvityksensä perusteella kahdeksaa ehdotusta järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Järjestöjaosto ehdottaa myös monialaisen toimeenpanoryhmän perustamista ehdotusten toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriössä, opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta. Järjestöjaoston selvitys ja ehdotukset on julkaistu valtiovarainministeriön julkaisusarjassa nimellä Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt: Ehdotukset niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi (Valtiovarainministeriön julkaisuja - 2021:27).

Järjestöjaoston toimikausi päättyy suunnitellusti 31. toukokuuta 2021. Käyty keskustelu ja annetut lausunnot otetaan huomioon ehdotusten toteuttamisessa, jota valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen on tarkoitus koordinoida jatkossa.
Tausta
Valtionavustus on valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista julkista rahoitusta. Suomessa on reilu 90 valtionapuviranomaista, jotka myöntävät valtionavustuksia yhteiskunnallisesti tarpeelliseen toimintaan muun muassa järjestöille. Maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö myöntävät valtionavustuksia rahapelitoiminnan tuotosta, minkä vuoksi niitä kutsutaan tuotonjakoministeriöiksi.

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen (VM212:00/2018) tavoitteena on tehdä valtionavustusten hakemisesta ja myöntämisestä entistä sujuvampaa. Esimerkiksi valtionapuviranomaisten valtionavustuskäytännöt ovat nykyisin tarpeettoman erilaisia keskenään, mikä ilmenee muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2017 tekemästä Valtionavustusten digitalisoinnin esiselvityksestä.

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke kehittää ja yhdenmukaistaa valtionavustuskäytäntöjä yhdessä valtionapuviranomaisten sekä valtionavustusten hakijoiden ja saajien, kuten järjestöjen kanssa. Järjestöille myönnetään vuosittain lähes miljardi euroa valtionavustuksina. Suurin osa siitä perustuu rahapelitoiminnan tuottoon, jonka odotetaan alenevan ja johon liittyvää rahoitusmallia aletaan uudistaa. Kansalaisyhteiskunta kehittyy järjestöineen entistä monimuotoisemmaksi. 

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa toimivan järjestöjaoston tavoitteena ja tehtävänä oli ehdottaa, miten järjestöjä koskevia valtionavustuskäytäntöjä on tarpeellista kehittää ja yhdenmukaistaa. Järjestöjaoston tehtävä perustui pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan Osallistava ja osaava Suomi - sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta (2019).

Järjestöjaosto selvitti tehtävänantonsa mukaisesti vain tuotonjakoministeriöiden erilaisia valtionavustuskäytäntöjä. Järjestöjaoston ehdotuksia hyödynnetään valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa. Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt: Ehdotukset niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi on ensimmäinen valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa valmistuva hakijaryhmäkohtainen selvitys.
Tavoitteet
Järjestöjaoston ehdotukset yhdenmukaistavat tuotonjakoministeriöiden järjestöjä koskevia valtionavustuskäytäntöjä ja tekevät valtionavustustoiminnasta uuden toimintamallin mukaista.

Järjestöjaosto määrittelee ehdotuksissaan, miten valtionapuviranomaiset kohdentaisivat valtionavustuksia yhteistyössä järjestöjen kanssa avoimesti ja läpinäkyvästi. Ehdotukset antavat valtionapuviranomaisille uusia keinoja valtionavustusten harkintaa ja myöntämistä sekä käytön arviointia varten. Ehdotuksilla tuetaan myös järjestöjen osallisuutta, talouden ja toiminnan ennakoitavuutta sekä niiden vaikutuksia valtionavustustoiminnassa.

Valtiovarainministeriö toivoo avointa, laajaa ja kantaa ottavaa keskustelua järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä toteuttamiseksi.  
 
Linkit

https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen - Valtionavustustoiminnan kehittäminen

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-525-4 - Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt: Ehdotukset niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi (Valtiovarainministeriön julkaisuja - 2021:27)

Aikataulu
Lausuntopyyntö on julkaistu 25. päivä toukokuuta 2021. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 6. päivä elokuuta 2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksista järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Lausunnossa voi nostaa esiin myös yleisiä huomioita selvityksestä ja valtionavustustoiminnan kehittämisestä. 

Lausunnon voi antaa joko organisaatio tai yksittäinen henkilö. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön kysymyksineen. Lausunnon antamiseksi ei tarvitse vastata jokaiseen kysymykseen, vaan lausunnonantaja arvioi, mihin asioihin se haluaa keskittyä lausunnossaan.

Lausuntopalvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista. Lausuntopalvelun käyttöohjeet on julkaistu lausuntopalvelun Ohjeet-välilehdellä.

Lausuntopyyntö toimitetaan jakelussa mainituille organisaatioille. Rahapelitoiminnan tuotosta valtionavustuksia järjestöille myöntävät ministeriöt lähettävät lausuntopyynnön edelleen valtionavustuksia kuluvina vuotena saaneille järjestöille.

Lausuntopyyntöä voi jakaa vapaasti edelleen ja siitä voi keskustella sosiaalisessa mediassa tunnisteella #valtionavustukset. Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelun lisäksi valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen nettisivulla
Valmistelijat
Lisätietoja antaa

Mikko Lehtonen, erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
puh. 050 414 1394
mikko.lehtonen@vm.fi

Selvityksen ja ehdotukset valmistelleeseen järjestöjaostoon kuuluvat

Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö
Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
Leena Laaksonen, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Emma Taipale, neuvotteleva virkamies, opetus- ja kulttuuriministeriö
Kristian Seemer, valvontapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Tauno Junttila, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö
Anna-Leena Miettinen, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö
Tuula Lybeck, hankejohtaja, valtiovarainministeriö
Jaana Walldén, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö
Marita Virtanen, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö
Maria Silvennoinen, toiminnanjohtaja, Suomen Jazzliitto ry, KULTA ry
Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, Mieli Suomen mielenterveys ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Minna Mäenpää, jalostusjohtaja, Suomen Hippos ry
Juuso Luomala, talous- ja hallintojohtaja, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Rainer Anttila, järjestöpäällikkö, Suomen Olympiakomitea ry
Lea Ryynänen-Karjalainen, toiminnanjohtaja Tieteellisten seurain valtuuskunta
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan unionin sisäiset rahastot    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeen TE-toimisto    
Innovaatiokeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun TE-toimisto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin TE-toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Palosuojelurahasto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen Hippos ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Olympiakomitea    
Suomen riistakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan TE-toimisto    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

järjestöt

kansalaisyhteiskunta

valtionavustus

Valtionavut

valtionapuviranomaiset