Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston huoltovarmuusselonteoksi

Utkast till statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25323/2021

Vastausaika on päättynyt: 8.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet har berett statsrådets första redogörelse om försörjningsberedskapen till riksdagen.
 
Försörjningsberedskap innebär beredskap för kriser och störningar samt kontinuitetskontroll genom tryggande av vitala funktioner. Tryggandet av de grundläggande behoven står fortfarande i centrum, men beredskap inför nya slags hot är också en viktig del av dagens försörjningsberedskapsarbete. I Finland baserar sig försörjningsberedskapsarbetet på samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn.
Bakgrund
Försörjningsberedskapens internationella verksamhetsmiljö har förändrats avsevärt i och med covid-19-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Det nordiska samarbetet kring försörjningsberedskapen har utvidgats ytterligare, betydelsen av Östersjöns säkerhetspolitiska miljö för de omgivande länderna har ökat och inom Europeiska unionen pågår flera projekt som också påverkar det nationella ordnandet av försörjningsberedskapen och lagstiftningen om den. Finland ansökte om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen Nato den 18 maj 2022.  Även om den internationella verksamhetsmiljön förändras och den internationella dimensionen stärks inom försörjningsberedskapen bygger det finländska försörjningsberedskapssystemet också i fortsättningen på nationell beredskap och nationella åtgärder.
 
Nivån på den nationella försörjningsberedskapen i Finland är i princip god. Rikliga naturresurser, god livsmedelsproduktionskapacitet, ett utvecklat välfärds- och utbildningssystem, en välfungerande infrastruktur och ett tätt samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn är exempel på Finlands nationella styrkor som hjälper till att upprätthålla den nationella försörjningsberedskapen. I en förändrad omvärld måste vi bedöma om Finlands beredskap är tillräcklig totalt sett, i synnerhet när tyngdpunkten i försörjningsberedskapen håller på att förskjutas till att trygga kriståligheten.
 
Beredningen av redogörelsen har följts upp av en parlamentarisk uppföljningsgrupp under ledning av arbetsminister Tuula Haatainen. Riksdagen har deltagit i beredningen av redogörelsen också via workshopsarbete. Tjänstemannaberedningen av redogörelsen har styrts av en förvaltningsövergripande ledningsgrupp under ledning av arbets- och näringsministeriets kanslichef Raimo Luoma. Under beredningen av redogörelsen har det också ordnats fyra workshoppar för olika målgrupper.
 
Målsättningar
Redogörelsen fastställer de viktigaste riktlinjerna för utvecklingen av försörjningsberedskapen fram till 2030. I redogörelsen beskrivs verksamhetsmiljön för försörjningsberedskapen i Finland och i en internationell kontext samt bedöms behoven att utveckla försörjningsberedskapen i en snabbt föränderlig omvärld.
Genom redogörelsen och verkställandet av den säkerställs en tillräcklig nivå och funktionsförmåga på försörjningsberedskapen som en del av samhällets övergripande säkerhet.
I redogörelsen behandlas beredskapen och försörjningsberedskapsarbetet under normala förhållanden utan att man går in på de operationella detaljerna.
 
Centrala åtgärdshelheter är dimensionering av försörjningsberedskapsfondens bärkraft enligt mål och behov och tryggandet av tillräckliga andra resurser som upprätthåller försörjningsberedskapen, en uppdatering av regleringssystemet och det övriga styrsystemet för försörjningsberedskapen inklusive det nationella genomförandet av den EU-lagstiftning som hänför sig till försörjningsberedskapen, ett intensivare samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn, förtydligande av sektorspecifika ansvar och utveckling av det förvaltningsövergripande samarbetet samt deltagande i det internationella samarbetet kring försörjningsberedskapen. Åtgärderna och lagstiftningen för att trygga den kritiska infrastrukturen samt samordningen på statsrådsnivå måste utvecklas för att möta de krav som förändringarna i verksamhetsmiljön ställer.
 
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till statsrådets försörjningsberedskapsredogörelse, som finns som bilaga på finska och svenska.
Länkar:
Bilagor:

Luonnos_huoltovarmuusselonteko_21.6.2022.pdf - Luonnos valtioneuvoston selonteoksi 21.6.2022

Utkast_redogörelse om försörjningsberedskapen_21.6.2022.pdf - Utkast till statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen den 21. juni 2022

Tidtabell
Vi ber er lämna utlåtanden senast den 8 augusti 2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandena i första hand via tjänsten utlåtande.fi genom att svara på denna begäran om utlåtande. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna sina utlåtanden.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar finns i tjänsten utlåtande.fi under fliken
Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Om man inte vill registrera sig i tjänsten är det inget hinder för att lämna ett utlåtande, utan utlåtandet kan även lämnas genom att sända det per e-post till arbets- och näringsministeriets registratorskontor (kirjaamo.tem@gov.fi). I de utlåtanden som sänds per e-post ska rubriken Redogörelsen om försörjningsberedskapen VN/25323/2021
anges som referens.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterliga uppgifter ges av 

Konsultativ tjänsteman Henri Backman, e-post: henri.backman(at)gov.fi
(på plats fram till 5.7.2022)

Industriråd Eeva Vahtera, e-post: eeva.vahtera(at)gov.fi
(på plats 4.–14.7.2022)

Konsultativ tjänsteman Pertti Hämäläinen, e-post: pertti.hamalainen(a)gov.fi
(på plats fr.o.m. 25.7.2022)
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus - Ålands landskapsregering    
Akava    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Karjalan maakuntaliitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus - The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats    
FIMEA    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finavia Oyj    
Fingrid Oyj    
Huoltovarmuuskeskus    
HUS - Helsingin ja uudenmaan hyvinvointialue    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen maakuntaliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun maakuntaliitto    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kaupan liitto    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Uusimaan hyvinvointialue    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry    
Kumiteollisuus ry    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kymenlaakson maakuntaliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus Luke    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääke- ja terveyshuolto ry    
Lääketeollisuus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Marttaliitto    
Medialiitto    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palta ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen liitto    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus RT ry    
Ruokavirasto    
Sailab - MedTech Finland ry    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SPEK    
SPR    
SPR    
SPR/ veripalvelu    
STTK    
Suojelupoliisi    
Suomen Huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen Kiertovoima ry – KIVO    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Pakkausyhdistys ry    
Suomen Pankki    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - SPEK    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen kaupan liitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Traficomin Kyberturvallisuuskeskus    
Turvallisuuskomitean sihteeristö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen liitto    
Väriteollisuusyhdistys ry    
Väylävirasto    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Yleisradio    
Ympäristöministeriö