Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston huoltovarmuusselonteoksi

Luonnos valtioneuvoston huoltovarmuusselonteoksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25323/2021

Vastausaika on päättynyt: 8.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut valtioneuvoston ensimmäistä huoltovarmuusselontekoa eduskunnalle.
 
Huoltovarmuus tarkoittaa varautumista kriiseihin ja häiriötilanteisiin sekä jatkuvuudenhallintaa turvaamalla elintärkeät toiminnot. Perustarpeiden turvaaminen on edelleen keskiössä, mutta myös uudenlaisiin uhkiin varautuminen on keskeinen osa tämän päivän huoltovarmuustyötä. Suomessa huoltovarmuustyö perustuu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyöhön.
Tausta
Huoltovarmuuden kansainvälinen toiminta- ja turvallisuusympäristö ovat muuttuneet merkittävästi covid-19-pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan myötä. Pohjoismainen huoltovarmuusyhteistyö on entisestään laajentunut, Itämeren turvallisuusympäristön merkitys sitä ympäröiville maille on korostunut ja Euroopan unionissa on meneillään useita hankkeita, jotka vaikuttavat myös huoltovarmuuden kansalliseen järjestämiseen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön. Suomi haki Pohjois-Atlantin liiton Naton jäseneksi 18.5.2022. Vaikka kansainvälinen toiminta- ja turvallisuusympäristö muuttuvat ja kansainvälinen ulottuvuus huoltovarmuudessa vahvistuu, suomalainen huoltovarmuusjärjestelmä perustuu jatkossakin kansalliseen varautumiseen ja kansallisiin toimiin.
 
Suomen huoltovarmuuden kansallisen varautumisen taso on lähtökohtaisesti hyvä. Runsaat luonnonvarat, hyvä elintarviketuotantokyky, kehittynyt hyvinvointi- ja koulutusjärjestelmä, toimiva infrastruktuuri sekä tiivis julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö, ovat esimerkkejä Suomen kansallisista vahvuuksista, jotka auttavat ylläpitämään kansallista huoltovarmuutta. Muuttuneessa toimintaympäristössä on kuitenkin arvioitava Suomen varautumisen kokonaistason riittävyyttä erityisesti, kun huoltovarmuuden painopiste on siirtymässä kriisinsietokyvyn turvaamiseen.
 
Selonteon valmistelua on seurannut parlamentaarinen seurantaryhmä puheenjohtajanaan työministeri Tuula Haatainen. Eduskunta on osallistunut selonteon valmisteluun myös työpajatyöskentelyn kautta. Selonteon virkamiesvalmistelua on ohjannut poikkihallinnollinen johtoryhmä puheenjohtajanaan työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Raimo Luoma. Selonteon valmisteluprosessin aikana on järjestetty myös neljä työpajaa eri kohderyhmille.
Tavoitteet
Huoltovarmuusselonteossa määritellään keskeiset linjaukset huoltovarmuuden kehittämiselle vuoteen 2030 asti. Selonteon tavoitteena on määritellä huoltovarmuuden toimivuuden kannalta keskeiset strategiset linjaukset parlamentaarisen valmistelun kautta. Selonteossa kuvataan huoltovarmuuden toimintaympäristöä Suomessa ja kansainvälisessä kontekstissa sekä arvioidaan huoltovarmuuden kehittämistarpeita nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Selonteolla ja sen toimeenpanolla varmistetaan huoltovarmuuden riittävä taso ja toimintakyky osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Selonteossa käsitellään normaalioloissa tapahtuvaa varautumista ja huoltovarmuustyötä menemättä sen operatiivisiin yksityiskohtiin.
 
Keskeisiä toimenpidekokonaisuuksia ovat huoltovarmuusrahaston kantokyvyn mitoittaminen  tavoitteiden ja tarpeiden mukaan ja muiden huoltovarmuutta ylläpitävien resurssien riittävyyden turvaaminen, huoltovarmuuden sääntely- ja muun ohjausjärjestelmän ajantasaistaminen ml. huoltovarmuuteen liittyvän EU-lainsäädännön kansallinen täytäntöönpano, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön tiivistäminen, sektorikohtaisten vastuiden selkeyttäminen ja poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen sekä osallistuminen huoltovarmuuteen liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön. Kriittisen infrastruktuurin varautumistoimenpiteitä, lainsäädäntöä sekä valtioneuvostotason yhteensovittamista on kehitettävä vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksia.
 
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausunnot valtioneuvoston huoltovarmuusselonteon luonnokseen, joka on liitteenä suomen- ja ruotsinkielisenä.
Linkit
Liitteet:

Luonnos_huoltovarmuusselonteko_21.6.2022.pdf - Luonnos valtioneuvoston selonteoksi 21.6.2022

Utkast_redogörelse om försörjningsberedskapen_21.6.2022.pdf - Utkast till statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen den 21. juni 2022

Aikataulu
Lausunnot tulee antaa viimeistään maanantaina 8.8.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausuntopalvelu.om(at)om.fi.
 
Jos et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse lähettämällä lausunto työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon (kirjaamo.tem@gov.fi). Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä otsikkoa Huoltovarmuusselonteko VN/25323/2021.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat

neuvotteleva virkamies Henri Backman, työ- ja elinkeinoministeriö, sähköposti: henri.backman(at)gov.fi
(paikalla 5.7.2022 asti)

teollisuusneuvos Eeva Vahtera, työ- ja elinkeinoministeriö, sähköposti: eeva.vahtera(a)gov.fi
(paikalla 4.–14.7.2022)

neuvotteleva virkamies Pertti Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö, sähköposti: pertti.hamalainen(a)gov.fi
(paikalla 25.7.2022 lukien)
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus - Ålands landskapsregering    
Akava    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Karjalan maakuntaliitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus - The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats    
FIMEA    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finavia Oyj    
Fingrid Oyj    
Huoltovarmuuskeskus    
HUS - Helsingin ja uudenmaan hyvinvointialue    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen maakuntaliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun maakuntaliitto    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kaupan liitto    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Uusimaan hyvinvointialue    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry    
Kumiteollisuus ry    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kymenlaakson maakuntaliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus Luke    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääke- ja terveyshuolto ry    
Lääketeollisuus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Marttaliitto    
Medialiitto    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palta ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen liitto    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus RT ry    
Ruokavirasto    
Sailab - MedTech Finland ry    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SPEK    
SPR    
SPR    
SPR/ veripalvelu    
STTK    
Suojelupoliisi    
Suomen Huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen Kiertovoima ry – KIVO    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Pakkausyhdistys ry    
Suomen Pankki    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - SPEK    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen kaupan liitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Traficomin Kyberturvallisuuskeskus    
Turvallisuuskomitean sihteeristö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen liitto    
Väriteollisuusyhdistys ry    
Väylävirasto    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Yleisradio    
Ympäristöministeriö