Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/682/2020

Vastausaika on päättynyt: 7.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta.

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen verotaulukkoa muutettaisiin siten, että parafiinisen dieselöljyn vähitellen perusteettomaksi muuttuneesta laatuperusteisesta veronalennuksesta luovuttaisiin vaiheittain. Muutos kohdistuisi energiasisältöveroon, josta ei enää myönnettäisi mainitulle polttoainelaadulle 5 sentin suuruista alennusta litraa kohden. Kyseinen alennus poistettaisiin niin fossiiliselta kuin uusiutuvalta parafiiniseltä dieselöljyltä, koska parafiinisen polttoaineen raaka-aineen fossiilisuudella tai uusiutuvuudella ei ole vaikutusta arvioitaessa laatuperusteisen veronalennuksen tarpeellisuutta. Muutos lisäisi liikennepolttoaineista saatavia vuotuisia verotuloja 115 miljoonalla eurolla sen jälkeen, kun alennus on poistettu. Lisäksi esityksessä ehdotetaan etanolidieselin vastaavanlaisen laatuperusteisen veron alennuksen poistamista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Veronalennuksen ensimmäinen vaihe toteutettaisiin 1.1.2021, jolloin parafiinisen dieselöljyn veronalennus pienenisi 4 senttiin litralta ja etanolidieselin verotuki poistettaisiin kokonaan. Uusista verotasoista säädettäisiin 1.1.2021 lähtien sovellettavassa liitteen verotaulukossa A. Parafiinisen dieselöljyn verotuki pienenisi 2 senttiin 1.1.2022, josta lukien sovellettaisiin verotaulukkoa B. Loput tuesta poistettaisiin 1.1.2023, josta lukien sovellettaisiin liitteen verotaulukkoa C.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM002:00/2020 - Lausuntopyyntöön liittyvät materiaalit löytyvät valtiovarainministeriön hankesivuilta tunnuksella VM002:00/2020.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 7.8.2020 lausuntopalvelussa tai sähköpostilla osoitteisiin valtiovarainministerio@vm.fi ja satu.juvonen@vm.fi.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
  
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/682/2020.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lisäksi valtiovarainministeriö julkaisee saapuneet lausunnot valtioneuvoston verkkosivuilla (http://valtioneuvosto.fi/hankkeet). Jos lausuntonne sisältää salassa pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään salassa pidettävät kohdat sekä niiden JulkL (621/1999) tai muun lain mukaisen salassapitoperusteen lausuntoon.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:

Lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, puh. 029 5530 372, (paikalla 16.-26.6. ja 3.-7.8.)
Neuvotteleva virkamies Veli Auvinen, puh 029 5530 384, (paikalla 29.6.-17.7.)
Hallitusneuvos Merja Sandell, puh 029 5530 191, (paikalla 20.-31.7.)

sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi
 
Jakelu:
Autoalan Keskusliitto ry    
Autoliitto ry    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Greenpeace Suomi    
Kemianteollisuus ry    
Koneyrittäjien liitto ry    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maan ystävät ry    
Metsäteollisuus ry    
Suomen Bensiinikauppiaiden ja Liikennepalvelualojen liitto SBL ry    
Suomen Huolintaliikkeiden liitto ry    
Suomen logistiikka ja kuljetus SKAL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
WWF Suomi    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering - Ahvenanmaan maakunnan hallitus