Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare

Lausuntopyynnön diaarinumero: N/20908/2023

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition med förslag till om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare.
 
Bakgrund
I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare. Europeiska kommissionen har inlett ett överträdelseförfarande mot Finland gällande det nationella genomförandet av det så kallade genomförandedirektivet om utstationering av arbetstagare (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU). Syftet med den föreslagna lagen är att lagen om utstationering av arbetstagare bättre ska motsvarar kraven i direktivet.

I propositionen föreslås det att kravet på anmälan till byggherren och huvudentreprenören om utstationering av arbetstagare och skyldigheten för beställaren att på begäran av arbetarskyddsmyndigheten sörja för att nå avtalsparten och försummelseavgiften som hänför sig till denna skyldighet slopas.

Vidare föreslås det att behörighetskraven för företrädare för utstationerande företag och de uppgifter som en anmälan om utstationering ska innehålla ändras. I propositionen föreslås det också ändringar för att förbättra förutsättningarna för tillsyn över utstationerade förare inom vägtransporten genom att precisera skyldigheten att en viss tid bevara de handlingar som krävs och möjligheten att begära översättningar. Det föreslås att en bestämmelse om förbud mot repressalier och en skadeståndsskyldighet i fråga om brott mot förbudet tas in i lagen i syfte att skydda utstationerade arbetstagare. Förbudet mot repressalier och skadeståndsskyldigheten syftar till att trygga en utstationerad arbetstagares rätt att få sina rättigheter enligt lagen om utstationering av arbetstagare tillgodosedda genom myndighets- och domstolsförfaranden.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024.

Regeringens proposition har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet i samarbete med företrädare för ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Förslaget har behandlats i en informell trepartsarbetsgrupp.
 
Målsättningar
Syftet med propositionen är att lagen om utstationering av arbetstagare ska motsvara kraven i genomförandedirektivet.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era utlåtanden senast den 31 augusti 2023.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert yttrande senast torsdagen den 31 augusti 2023 genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande om de så önskar.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av:

Päivi Kantanen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 504 8938

Katariina Jämsén, specialsakkunnig, tfn 029 504 7143

E-postadresserna skrivs i formen fornamn.efternamn@gov.fi

 
Sändlista:
Akava ry    
Ammattiliitto PRO ry    
Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliitto AKT Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Julkisten ja hyvinvointialueiden liitto JHL ry    
KEHA-keskus    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Maahanmuuttovirasto    
Metalliliitto ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry    
Rakennusliitto ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen kuntaliitto    
Suomen yrittäjät ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Valtiovarainministeriö    
Vastuu Group Oy    
Verohallinto    
Ålands landskapsregering