Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö -Hallituksen esitysluonnos HNS-yleissopimuksen hyväksymisestä

Lausuntopyyntö -Hallituksen esitysluonnos HNS-yleissopimuksen hyväksymisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1087/03/2013

Vastausaika on päättynyt: 7.6.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi kansainvälisen yleissopimuksen vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä muuttamisesta tehdyn vuoden 2010 pöytäkirjan (vuoden 2010 HNS-yleissopimus) sekä lain pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta. Esitys sisältää myös ehdotuksen merilain muutokseksi, jolla merilakiin lisättäisiin uusi HNS-yleissopimusta koskeva 11 luku sekä ehdotuksen uudeksi vaarallisten aineiden raportointia koskevaksi laiksi.

 

Osa yleissopimuksen määräyksistä kuuluu Euroopan unionin toimivaltaan. Esityksellä on siten tarkoitus hyväksyä vuoden 2010 HNS-yleissopimuksen määräykset siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan.

Tausta

Yleissopimuksessa määrätään vastuusta meritse kuljetettavan vaarallisen ja haitallisen aineen aiheuttamasta vahingosta. Yleissopimuksella pyritään varmistamaan riittävä, nopea ja tehokas korvaus henkilöille, joille aiheutuu vahinkoa tällaisissa tapauksissa. Yleissopimuksen vahinkovastuurakenne perustuu samoille perusperiaatteille kuin voimassa olevat öljyvahinkovastuuta koskevat kansainväliset yleissopimukset. Aluksen omistaja on ensisijaisessa, ankarassa vastuussa vahingosta tiettyyn vastuun enimmäismäärään saakka. Hänen vastuutaan täydentää yleissopimuksella perustettava kansainvälinen korvausrahasto, HNS-rahasto, jonka toiminta rahoitetaan sopimusvaltioissa toimivien vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottajien suorittamilla maksuilla. 

Tavoitteet

Yleissopimuksen tavoitteena on turvata riittävä ja nopea korvaus henkilöille, joille aiheutuu vahinkoa meritse kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden   aiheuttamista vahinkotapahtumista. Yleissopimuksella parannetaan siten vahingonkärsijöiden asemaa.

 

Esityksen tavoitteena on hankkia eduskunnan hyväksyminen sopimukselle. Esitys sisältää myös ehdotuksen laiksi, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset sekä ehdotukset eräiksi sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviksi laeiksi.

Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 7.6.2019.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnon voivat toimittaa myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat.

 

Lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee maininta asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero (LVM/1087/03/2013).

 

Toissijaisesti lausunto voidaan toimittaa liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) ja kopio Tiina Ranteelle (tiina.ranne@lvm.fi). Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero (LVM/1087/03/2013).

 

Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Tiina Ranne, p. 0295342004
Jakelu:
Alandia    
Baltic Tank Oy    
BEWiSynbra Group AB    
Borealis Polymers Oy    
Brenntag Nordic Oy    
EK ry    
Finanssiala ry    
Forchem Oyj    
Freeport Cobalt Oy    
Haminan Energia Oy    
Haminan Energia Oy    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Kemira Oyj    
Kemira Oyj    
Kemira Oyj    
Manga LNG Oy    
Neste Oyj    
Neste Oyj    
North European Oil Trade Oy (NEOT Group)    
OM    
Oy Gard (Baltic) Ab    
Skangas Oy    
Stora Enso Oyj    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimiesunioni ry    
Suomen Varustamot ry    
SYKE    
Teboil Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Terrafame Oy    
Terrafame Oy    
Traficom    
UM    
UPM-Kymmene Oyj    
Yara Suomi Oy    
YM