Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6629/2018; YM033:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 18.1.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa. Ehdotettua asetusta sovellettaisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:n 4 momentin nojalla rekisteröitävään jätteen hyödyntämiseen maarakentamisessa.
Tavoitteet
Asetuksessa säädettäisiin ympäristönsuojelulain 32 §:n 2 momentissa tarkoitetuista ympäristönsuojeluvaatimuksista, joiden täyttyessä maa-ainesjätteen hyödyntämiseen maarakentamisessa ja siihen kuuluvaan jätteen välivarastointiin ei tarvittaisi ympäristölupaa, vaan toimintaa voitaisiin harjoittaa valtion valvontaviranomaiselle tehtävän rekisteröinti-ilmoituksen nojalla. Rekisteröinti-ilmoitusmenettelyllä sujuvoitettaisiin maa-ainesjätteen hyödyntämisen hallinnollisia menettelyjä ja osaltaan kevennettäisiin viranomaisten työtaakkaa, minkä lisäksi asetuksessa säädetyillä maa-ainesjätteen hyödyntämistä koskevilla vaatimuksilla varmistettaisiin, ettei toiminnasta aiheutuisi vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle pitkänkään ajan kuluessa.
Linkit
Liitteet:

MASA_Muistioluonnos281118.pdf - Luonnos perustelumuistioksi

MASA_asetus_luonnos281118_rev101218.pdf - Asetusluonnos (FI)

MASA_asetus_SV_utkast281118.pdf - Utkast till förordning (SV)

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 18.1.2019.

Asetusluonnoksen esittely- ja keskustelutilaisuus

Asetusluonnosta koskeva esittely- ja keskustelutilaisuus järjestetään perjantaina 14.12.2018 klo 9-12 ympäristöministeriön Pankkisalissa, osoite Aleksanterinkatu 7, Helsinki.
Tilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen. Ilmoittautuminen pyydetään tekemään oheisen linkin kautta viimeistään 11.12.2018. https://www.lyyti.in/MASA_asetusluonnoksen_esittely_ja_keskustelutilaisuus_5435
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -palvelun sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -palvelussa.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
Valmistelijat
Hallitussihteeri Kaija Järvinen, puh 0295 250 112, sähköposti kaija.jarvinen(at)ym.fi.

Erityisasiantuntija Jussi Reinikainen, puh. 0295 251 551, sähköposti jussi.reinikainen(at)ymparisto.fi.
Jakelu:
Ahma Group    
Destia Oy    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
Golder Associates Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kuntaliitto    
Laatuinsinöörit Oy    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys MUTKU ry    
Maapörssi Oy    
Motiva Oy    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Rakennusteollisuus RT ry    
Ramboll Finland Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sitowise Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Maastorakentajat Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vahanen -yhtiöt    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Asiasanat

Ympäristönsuojelu

jätteen hyödyntäminen