Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräysten ja ohjeiden muutos: 4/2018 Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa

Määräysten ja ohjeiden muutos: 4/2018 Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA 10/01.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 3.7.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoja määräys- ja ohjekokoelman luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa -määräysten ja ohjeiden muutoksiin.
Tausta
Määräyksiin ja ohjeisiin 4/2018 lisätään soveltuvin osin ja tarpeellisin korjauksin ja päivityksin kirjeen ”Suomessa toimiville pankeille 31.3.2010: Pankkien pitkän aikavälin kannattavuuden ja asiakkaansuojan turvaaminen” ja Valvottavatiedotteen ”20/2010 - 8.6.2010: Valvottavatiedote henkilöasiakkaiden asuntorahoituksesta” sisällöt. Kirjeessä käsitellyt luottojen hinnoitteluun ja välillisesti luottoriskiin liittyvät asiat lisätään Määräyksiin ja ohjeisiin 4/2018. Lausuntopyyntö koskee määräysten ja ohjeiden lukuun 4.3.1 lisättyjä kohtia 28 ja 29.

Samalla määräyksiin ja ohjeisiin lisätään EBA:n 31.10.2018 julkaisemat ohjeet järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten käsittelystä.
Tavoitteet
Luottoriskin hallinnan ja valvonnan järjestäminen on valvottavan liiketoiminnan johtamisen keskeinen tehtävä; se on osa sisäistä valvontaa. Luottoriskien hallinnalla ja valvonnalla on suuri merkitys varmistettaessa pääomien riittävyys suhteessa toiminnassa otettuihin riskeihin ja riskien toteutumisen aiheuttamiin tappioihin.
 
Näiden luottoriskien hallintaa koskevien määräysten ja ohjeiden tavoitteena on:
  • Varmistaa, että valvottavilla ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvilla yrityksillä on toimintansa laatuun ja laajuuteen nähden riittävät ja tehokkaat toiminnot luottoriskien tunnistamiseksi, mittaamiseksi, rajoittamiseksi, seuraamiseksi ja valvomiseksi osana liiketoiminnan riskien kokonaishallintaa ja -valvontaa.
  • Varmistaa, että valvottavat ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvat yhteisöt eivät luotonannossaan eivätkä sijoitustoiminnassaan ota sellaisia luottoriskejä, jotka vaarantavat valvottavien tai niiden konsolidointiryhmään kuuluvien yhteisöjen kannattavuuden tai vakavaraisuuden.
  • Saattaa valvottavien tietoon EBAn ja EKP:n antamia ohjeita ja suosituksia, joita valvottavien tulisi ottaa toiminnassaan huomioon.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 3.7.2019 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta elokuussa 2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kirjatkaa alalukukohtaisten väliotsikoiden alle se kohta, esim. kohta (19), johon kommenttinne kohdistuu. Jos esitätte muotoiluehdotuksia, kirjatkaa myös perustelunne.
 
Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnoksen lukuja koskevat kommentit samanlaisine esim. kohta (1) tai luku 1.1 -merkintöineen. Jos esitätte muotoiluehdotuksia, kirjatkaa myös perustelunne.
Valmistelijat
Lisätietoja: johtava riskiasiantuntija Torsten Groschup, puhelin 09 183 5333, torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi
Jakelu:
Finanssiala ry    
Suomen Pankki    
Valtiovarainministeriö