Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24362/2020

Vastausaika on päättynyt: 8.12.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta.
Tausta
Energiaviraston maksuista säädetään työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla.

Asetuksen taloudelliset vaikutukset ovat alle 5 miljoonaa euroa, joten asetus ei ole menossa valtioneuvoston raha-asiainvaliokuntaan käsiteltäväksi.

 
Tavoitteet
Asetuksessa esitetään muutettavaksi nykyisen maksuasetuksen (1241/2019) 2 §:n 15, 16 ja 27 kohta, 4 §:n 13 ja 14 kohta, 7 §, 8 §:n 1 ja 3 momentti sekä 10 §, ja asetuksen 2 §:ään lisättäisiin uusi 28 kohta.

Energiaviraston maksullisista suoritteista annettua työ- ja elinkeinoministeriön asetusta on tarpeen päivittää ottaen huomioon erityisesti muutokset, jotka johtuvat biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muutoslaista (eduskuntakäsittelyssä, HE 70/2020 vp) ja päästökaupasta annetun lain muutoslaista (eduskuntakäsittelyssä, HE 161/2020 vp) sekä Euroopan komission delegoidusta asetuksesta (EU) 2019/1122 (rekisteriasetus) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2067 (komission todentamisasetus) muuttamisesta (ehdotus, ei vielä voimassa). Muutoslakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.


 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 8.12.2020 osoitteeseen työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausunnon voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tem.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, markku.kinnunen@tem.fi puh. 029 506 4792 ja erityisasiantuntija Kanerva Sunila, kanerva.sunila@tem.fi  puh. 029 504 7138.
Jakelu:
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Kemianteollisuus ry    
Kuntaliitto    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry    
Metsäteollisuus ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
valtiovarainministeriö    
Asiasanat

maksuasetus

maksulliset suoritteet