Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9978/2024

Vastausaika päättyy: 15.5.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevasta asetusluonnoksesta. Asetus sisältäisi 1.1.2024 voimaan tulevan uuden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain (703/2023, asiakastietolaki) nojalla annettavan sääntelyn koskien käyttöoikeutta asiakastietoon, sosiaali- ja terveydenhuollon välisen luovutusluvan kohdentamista sekä potilastietojen erityissuojausta.

Asetusluonnos oli ensimmäisen kerran lausuttavana 3.11.2023-15.1.2024. Luonnokseen on tehty lausuntopalautteen perusteella runsaasti muutoksia erityisesti luovutusluvan kohdentamiseen ja käyttöoikeuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Lausuntopyynnön kysymykset liittyvät näihin aiheisiin, mutta myös muista asetuksen sisällöistä voi esittää palautetta.
Tausta
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut voimassa olevan asiakastietolain 15 §:n nojalla asetuksen käyttöoikeuksista asiakastietoon (825/2022). Asetus on tullut voimaan 30.6.2023. Lausuttavana olevassa asetusluonnoksessa käyttöoikeuksia koskevaa sääntelyä on täydennetty siten, että asetuksessa säädettäisiin myös käyttöoikeuksista sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon välillä luovutettuihin tietoihin. Lisäksi asetusluonnoksessa on huomioitu voimassa olevasta käyttöoikeusasetuksesta saatuja palautteita, esimerkiksi sosiaalipalvelun toteuttamisen tehtävien käyttöoikeuksissa.

Uuden asiakastietolain 53 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa on oikeus saada ja käyttää palvelun toteuttamisen kannalta välttämättömiä asiakastietoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon välillä on tiedonsaantioikeus, joka edellyttää asiakkaan antamaa luovutuslupaa, pois lukien sosiaalihuollon viranomaisen asiakastietolain 53 §:n 5 momenttiin perustuva tiedonsaantioikeus sekä tilanteet, joissa asiakas ei muistisairauden, tajuttomuuden tai vastaavan syyn takia pysty päättämään luovutusluvan antamisesta.

Käyttöoikeuksien lisäksi uusi asetus sisältäisi sääntelyn sosiaali- ja terveydenhuollon välistä tiedonsaantioikeutta koskevan luovutusluvan kohdentamisesta ja potilastietojen erityissuojauksesta.
Tavoitteet
Lausuntopalaute huomioidaan asetusluonnoksen jatkovalmistelussa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.5.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään Lausuntopalveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/9978/2024

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/9978/2024

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Anna Sandberg, etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Apollonia    
Apotti    
Atostek    
Attendo Oy    
CGI    
Diarium    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Ensi- ja turvakotien liitto    
EskoSystems    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Farmasialiitto    
Hammaslääkäriliitto    
Helsingin hyvinvointialue    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Hyvil    
Hyvinvointiala HALI ry    
Iso: Itä-Suomen    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kela    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Koske: Keski-Suomen    
Kuntoutusyrittäjät    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialueen kirjaamo    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkäriliitto    
Lääkäripalveluyritykset LPY ry    
Mediconsult    
Mehiläinen    
Niuvanniemen sairaala    
NÄE ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Pihlajalinna    
Pikassos: Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poske: Pohjois-Suomen    
Proviisoriliitto    
Psykologiliitto    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret Ab:    
Sairaanhoitajaliitto    
Satakunnan hyvinvointialue    
Socca: Pääkaupunkiseutu    
Socom: Kaakkois-Suomen    
SONet Botnia: Pohjanmaan    
Sosiaalitaito: Länsi- ja Keski-Uusimaa sosiaalialan osaamiskeskus    
Soste    
Sotilaslääketieteen keskus    
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry - SELY    
Suomen Fysioterapeutit ry    
Suomen Patologiyhdistys    
Super    
Talentia    
Tehy    
Terveyssosiaalityö ry    
Terveystalo    
THL    
TietoEVRY    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimintaterapeuttiliitto    
Työterveyslaitos    
UNA    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valteri-koulu    
Valtion koulukodit    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vammaisfoorumi    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Vasso: Varsinais-Suomen    
Verso: Päijät- Hämeen ja Itä-Uusimaa    
VTH    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu