Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20721/2023

Vastausaika on päättynyt: 15.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyyskassalakia ja lakia työttömyysetuuksien rahoituksesta. Muutokset koskisivat palkansaajan työssäoloehtoa, työttömyysetuuden sovittelua ja työttömyysetuusoikeuden alkamisen ajankohtaa sekä työttömyysetuuksiin maksettavia lapsikorotuksia.
Tausta
Hallitusohjelman osiossa 4.3, Työhön kannustava sosiaaliturva, linjataan sosiaaliturvan uudistamisesta siten, että järjestelmä on yksinkertaisempi ja työhön kannustavampi. Hallitusohjelman mukaan osana tätä kokonaisuutta niin kutsuttu lomakorvausten jaksotus palautetaan ja että työttömyysturvan omavastuupäivät palautetaan viidestä seitsemään. Työttömiä kannustetaan kokopäivätyöhön poistamalla työttömyysturvan suojaosat. Lisäksi työttömyysetuuksiin maksettavat lapsikorotukset poistetaan.

Palkansaajan työssäoloehtoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että palkansaajan työssäoloehdon ja siten työttömyyspäivärahaoikeuden kertymisen perusteeksi tulisi nykyisen kalenteriviikkokohtaisen työtuntimäärän ja palkkaedellytyksen sijasta palkansaajalle palkkatyöstä maksettu vakuutuksenalainen vakiintunut tulo. Ansiopäivärahan määräytymistä koskeviin säännöksiin tehtäisiin palkansaajan työssäoloehdon muuttamisesta seuraavat muutokset. Lisäksi palkansaajan työssäoloehto pidennettäisiin nykyisestä 26 kalenteriviikosta 12 työssäoloehtokuukauteen.

Lausunnonantajia pyydetään huomioimaan, että työssäoloehdon tuloperusteisuutta koskevat ehdotukset ovat olleet pääpiirteittäin saman sisältöisenä lausuntokierroksella 21.6. – 12.8.2022. Tämän lausuntokierroksen materiaalit löytyvät osoitteesta https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=996105bb-cca4-4248-a287-b159d4c8154f.

Edellä mainittuun lausuntokierrokseen verrattuna esitykseen on päivitetty työssäoloehtoa kerryttävät tulorajat (TTL 5 luku 4 § 1 mom.) ja muutettu pykälää, joka koskee poikkeuksia työssäoloehdon maksuperusteiseen kertymiseen (TTL 5 luku 4 b §).
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on pääministeri Orpon hallituksen hallitusohjelman osion 4.3, Työhön kannustava sosiaaliturva, linjausten mukaisesti yksinkertaistaa työttömyysturvajärjestelmää ja lisätä työllisyyttä parantamalla työllistymiseen liittyviä kannustimia. Tässä esityksessä ehdotetuilla muutoksilla työttömyysetuusmenon tavoitellaan vähentyvän noin 500 miljoonalla eurolla, mikä vahvistaisi julkista taloutta nettomääräisesti noin 250 miljoonalla eurolla. Julkisen talouden tavoitellaan vahvistuvan myös työllisyysvaikutuksen kautta. Tässä esityksessä ehdotettujen muutosten tavoiteltu työllisyysvaikutus on noin 20 000 henkilöä, minkä arvioidaan vahvistavan julkista taloutta noin 550 miljoonalla eurolla.

Julkisen talouden ja työllisyyden vahvistumisen lisäksi palkansaajan työssäoloehdon kehittämisen tavoitteena on, että työssäoloehdossa otettaisiin nykyistä paremmin huomioon työmarkkinoiden muutos ja digitalisaation mahdollisuudet. Tavoitteena on huomioida kansallisen tulotietorekisterin tarjoamat mahdollisuudet siten, että päivärahaoikeutta tutkittaessa ja päivärahaetuuksia myönnettäessä tarvittavat tulotiedot saataisiin ensisijaisesti tulorekisteristä, ja että esitetyt muutokset parantaisivat tulotietorekisterin hyödynnettävyyttä työttömyysturvan toimeenpanossa.

Esityksen tavoitteena on myös selkeyttää ja yksinkertaistaa työttömyyspäivärahan määräytymisperusteita. Tarkoituksena on, että määräytymisperusteet ovat etuuden hakijalle ymmärrettävät ja että ansiopäiväraha vastaisi nykyistä paremmin hakijan vakiintunutta tulotasoa.

Työttömyysetuuden sovittelun suojaosan poistamista ja etuuden lapsikorotusten poistamista koskevat etuudet lisäisivät työttömyysturvan lineaarisuutta ja etuuden samankaltaisuutta työttömyysetuuden ja muiden toimeentuloa turvaavien etuuksien välillä. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi sairaus-vakuutuslain perusteella maksettaviin etuuksiin ei sisälly lapsikorotuksia tai mainittuja suojaosia. Tältä osin esitystä voidaan pitää yhdensuuntaisena hallitusohjelmaan sisältyvien sosiaaliturvan uudistamista ja niin kutsuttua yleistukea koskevien tavoitteiden kanssa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.9.2023 klo 16 mennessä. Lausuntoaika on tavanomaista lyhyempi johtuen budjettilakien valmisteluaikataulusta.
Vastausohjeet vastaanottajille
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan tässä palvelussa (lausuntopalvelu.fi) sekä hankkeen internet-sivuilla valtioneuvoston Hankeikkunassa.
 
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen jatkovalmistelussa. 

Lausunnot pyydetään jättämään mieluiten lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta.

Lausunnon voi myös jättää sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/20721/2023 ja hanketunniste STM048:00/2023.

Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen: Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttäviä ministeriöitä pyydetään kuitenkin viemään lausuntonsa suoraan kyseiselle asialle VAHVA:ssa.
 
HUOM! Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
Valmistelijat
Lisätietoa lausuntopyynnöstä antavat:
hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, puh. 0295 163 288, etunimi.sukunimi@gov.fi
erityisasiantuntija Joni Rehunen, puh. 0295 163 435, etunimi.sukunimi@gov.fi
hallitusneuvos Timo Meling, puh. 0295 049084, etunimi.sukunimi@gov.fi (TTL 2 ja 2 a lukuja koskevat muutokset)
Jakelu:
Akava    
Ammattiliitto Pro    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Espoon kuntakokeilu    
Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu Alavus    
Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu Isojoki    
Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu Karijoki    
Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu Kauhajoki    
Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu Kurikka    
Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu Soini    
Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu Teuva    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Finanssivalvonta    
Helsingin kuntakokeilu    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu Hattula    
Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu Hämeenlinna    
Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu Janakkala    
Joensuun seudun kuntakokeilu Joensuu    
Joensuun seudun kuntakokeilu Kontiolahti    
Joensuun seudun kuntakokeilu Liperi    
Joensuun seudun kuntakokeilu Outokumpu    
Joensuun seudun kuntakokeilu Polvijärvi    
Jyväskylän seudun kuntakokeilu Jyväskylä    
Jyväskylän seudun kuntakokeilu Laukaa    
Jyväskylän seudun kuntakokeilu Muurame    
Jyväskylän seudun kuntakokeilu Äänekoski    
Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilu Jämsä    
Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilu Keuruu    
Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilu Saarijärvi    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kainuun seudun kuntakokeilu Hyrynsalmi    
Kainuun seudun kuntakokeilu Kajaani    
Kainuun seudun kuntakokeilu Kuhmo    
Kainuun seudun kuntakokeilu Paltamo    
Kainuun seudun kuntakokeilu Ristijärvi    
Kainuun seudun kuntakokeilu Sotkamo    
Kainuun seudun kuntakokeilu Suomusalmi    
Kainuun TE-toimisto    
Kansaneläkelaitos    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Kokkolan seudun kuntakokeilu Halsua    
Kokkolan seudun kuntakokeilu Kannus    
Kokkolan seudun kuntakokeilu Kaustinen    
Kokkolan seudun kuntakokeilu Kokkola    
Kokkolan seudun kuntakokeilu Lestijärvi    
Kokkolan seudun kuntakokeilu Perho    
Kokkolan seudun kuntakokeilu Toholampi    
Kokkolan seudun kuntakokeilu Veteli    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuopion seudun kuntakokeilu Iisalmi    
Kuopion seudun kuntakokeilu Kuopio    
Kuopion seudun kuntakokeilu Lapinlahti    
Kuopion seudun kuntakokeilu Siilinjärvi    
Kuopion seudun kuntakokeilu Sonkajärvi    
Kuopion seudun kuntakokeilu Vieremä    
Lahden seudun kuntakokeilu Asikkala    
Lahden seudun kuntakokeilu Hollola    
Lahden seudun kuntakokeilu Kärkölä    
Lahden seudun kuntakokeilu Lahti    
Lahden seudun kuntakokeilu Orimattila    
Lapin TE-toimisto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Mikkelin seudun kuntakokeilu Hirvensalmi    
Mikkelin seudun kuntakokeilu Juva    
Mikkelin seudun kuntakokeilu Kangasniemi    
Mikkelin seudun kuntakokeilu Mikkeli    
Mikkelin seudun kuntakokeilu Mäntyharju    
Mikkelin seudun kuntakokeilu Pertunmaa    
Mikkelin seudun kuntakokeilu Puumala    
Oikeusministeriö    
Oulun seudun kuntakokeilu Hailuoto    
Oulun seudun kuntakokeilu Ii    
Oulun seudun kuntakokeilu Kempele    
Oulun seudun kuntakokeilu Liminka    
Oulun seudun kuntakokeilu Lumijoki    
Oulun seudun kuntakokeilu Muhos    
Oulun seudun kuntakokeilu Oulu    
Oulun seudun kuntakokeilu Tyrnävä    
Pirkanmaan kuntakokeilu Akaa    
Pirkanmaan kuntakokeilu Hämeenkyrö    
Pirkanmaan kuntakokeilu Ikaalinen    
Pirkanmaan kuntakokeilu Juupajoki    
Pirkanmaan kuntakokeilu Kangasala    
Pirkanmaan kuntakokeilu Kihniö    
Pirkanmaan kuntakokeilu Lempäälä    
Pirkanmaan kuntakokeilu Mänttä-Vilppula    
Pirkanmaan kuntakokeilu Nokia    
Pirkanmaan kuntakokeilu Orivesi    
Pirkanmaan kuntakokeilu Parkano    
Pirkanmaan kuntakokeilu Pirkkala    
Pirkanmaan kuntakokeilu Punkalaidun    
Pirkanmaan kuntakokeilu Pälkäne    
Pirkanmaan kuntakokeilu Ruovesi    
Pirkanmaan kuntakokeilu Sastamala    
Pirkanmaan kuntakokeilu Tampere    
Pirkanmaan kuntakokeilu Urjala    
Pirkanmaan kuntakokeilu Valkeakoski    
Pirkanmaan kuntakokeilu Vesilahti    
Pirkanmaan kuntakokeilu Virrat    
Pirkanmaan kuntakokeilu Ylöjärvi    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Porin seudun kuntakokeilu Kokemäki    
Porin seudun kuntakokeilu Pori    
Porin seudun kuntakokeilu Ulvila    
Porvoon kuntakokeilu    
Raahen seudun kuntakokeilu Pyhäjoki    
Raahen seudun kuntakokeilu Raahe    
Raahen seudun kuntakokeilu Siikajoki    
Raaseporin ja Hangon kuntakokeilu Hanko    
Raaseporin ja Hangon kuntakokeilu Raasepori    
Rovaniemen seudun kuntakokeilu Kemijärvi    
Rovaniemen seudun kuntakokeilu Rovaniemi    
Rovaniemen seudun kuntakokeilu Sodankylä    
Rovaniemen seudun kuntakokeilu Tornio    
Salon seudun kuntakokeilu Koski Tl    
Salon seudun kuntakokeilu Marttila    
Salon seudun kuntakokeilu Salo    
Satakunnan TE-toimisto    
Savonlinnan kuntakokeilu    
Seinäjoen ja Ilmajoen kuntakokeilu Ilmajoki    
Seinäjoen ja Ilmajoen kuntakokeilu Seinäjoki    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen yrittäjät    
Turun seudun kuntakokeilu Laitila    
Turun seudun kuntakokeilu Paimio    
Turun seudun kuntakokeilu Sauvo    
Turun seudun kuntakokeilu Turku    
Turun seudun kuntakokeilu Uusikaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työllisyysrahasto    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Vakuutusoikeus    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan kuntakokeilu Kerava    
Vantaan ja Keravan kuntakokeilu Vantaa    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Ylivieskan seudun kuntakokeilu Alavieska    
Ylivieskan seudun kuntakokeilu Kalajoki    
Ylivieskan seudun kuntakokeilu Merijärvi    
Ylivieskan seudun kuntakokeilu Oulainen    
Ylivieskan seudun kuntakokeilu Ylivieska    
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet