Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle palkansaajan työssäoloehdon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys eduskunnalle palkansaajan työssäoloehdon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6417/2022

Vastausaika on päättynyt: 12.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia ja vuorotteluvapaalakia.

Palkansaajan työssäoloehtoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että palkansaajan työssäoloehdon ja siten työttömyyspäivärahaoikeuden kertymisen perusteeksi tulisi nykyisen kalenteriviikkokohtaisen työtuntimäärän ja palkkaedellytyksen sijasta palkansaajalle palkkatyöstä maksettu vakuutuksenalainen vakiintunut tulo. Ansiopäivärahan määräytymistä koskeviin säännöksiin tehtäisiin palkansaajan työssäoloehdon muuttamisesta seuraavat muutokset. 
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti helmikuussa 2022, että palkansaajan työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa uudistetaan siten, että se määräytyy jatkossa kuukausikohtaisen tulorajaehdon kautta, ja että työssäoloehtoa voi kerryttää myös 0,5 kuukauden jaksoissa.
 
Päätöstä edelsi hallituksen vuotta 2021 koskeneiden budjettineuvotteluiden yhteydessä tehty päätös, jonka perusteella sosiaali- ja terveysministeriö asetti 20.10.2020 kolmikantaisen työttömyysturvan kehittämisen työryhmän  (VN/22106/2020) toimikaudelle 22.10.2020-28.2.2021. Yksi työryhmän tehtävistä oli kehittää palkansaajan työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa jo aiemmin käynnistetyn valmistelutyön pohjalta työmarkkinoiden muutos ja digitalisaation hyödyntäminen huomioiden. Työryhmä julkaisi raporttinsa maaliskuussa 2021. Palkansaajan työssäoloehdon uudistamiseksi työryhmä esitti, että työttömyyspäivärahaoikeuden kertymisen perusteeksi tulisi nykyisen kalenteriviikkokohtaisen työtuntien määrän sijasta palkansaajan vakuutuksenalainen tulo.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on uudistaa työttömyyspäivärahan myöntämisen edellytyksenä olevaa palkansaajan työssäoloehtoa ja samalla vahvistaa julkista taloutta 54 miljoonan euron verran ja tuoda 1500 lisätyöllistä.

Palkansaajan työssäoloehdon uudistamisen tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa työttömyyspäivärahan määräytymisperusteita. Tarkoituksena on, että määräytymisperusteet ovat etuuden hakijalle ymmärrettävät ja että ansiopäiväraha vastaisi nykyistä paremmin hakijan vakiintunutta tulotasoa. Työssäoloehdon kertymisessä otettaisiin nykyistä paremmin huomioon työmarkkinoiden muutos ja sen kertymisen seuraamisessa huomioitaisiin digitalisaation mahdollisuudet.

Tavoitteena on myös ollut huomioida kansallisen tulotietorekisterin tarjoamat mahdollisuudet siten, että päivärahaetuuksia myönnettäessä tarvittavat tulotiedot saataisiin ensisijaisesti tulorekisteristä, ja että esitetyt muutokset parantaisivat tulotietorekisterin hyödynnettävyyttä työttömyysturvan toimeenpanossa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 12.8. klo 16.00 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa sekä hankkeen sivuilla hankeikkunassa.
Lausunnot pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta. Lausuntopyynnössä on esitetty ehdotetut muutokset laeittain.

VAHVA-ministeriöt: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/6417/2022.
 
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä.
 
Avoimen lausunnon voi jättää sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/6417/2022 ja STM030:00/2022.
 
Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
 
HUOM! Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
Valmistelijat
Johtaja Liisa Siika-aho  23.6. saakka, etunimi.sukunimi@gov.fi
Hallitussihteeri Eeva Vartio 27.6.-12.7., etunimi.sukunimi@gov.fi
Erityisasiantuntija Joni Rehunen 13.7. alkaen, etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Akava    
Ammattiliitto Pro    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Finanssivalvonta    
Helsingin kaupunki    
Juvan kaupunki    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kansaneläkelaitos    
KEHA-keskus    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Lapin TE-toimisto    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Raaseporin kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
STTK    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen yrittäjät    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Työllisyysrahasto    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Uudenmaan ELY-keskus