Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa andra lagar

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20721/2023

Vastausaika on päättynyt: 15.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras. De föreslagna ändringarna avses gälla arbetsvillkoret för löntagare, jämkningen av arbetslöshetsförmåner och begynnelsetidpunkten för rätten till arbetslöshetsförmåner samt barnförhöjningarna som betalas i samband med arbetslöshetsförmåner.
Bakgrund
I avsnitt 4.3, Social trygghet som uppmuntrar till arbete, i regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering fastställs att den sociala tryggheten ska reformeras så att systemet blir enklare och i högre grad uppmuntrar till arbete. Som en del av denna helhet ska enligt regeringsprogrammet den så kallade periodiseringen av semesterersättning återinföras och antalet självriskdagar när det gäller utkomstskydd för arbetslösa ska återgå till att vara sju i stället för fem. Arbetslösa ska uppmuntras till heltidsarbete genom att det skyddade beloppet som hänför sig till utkomstskyddet för arbetslösa slopas. Dessutom ska barnförhöjningarna som betalas i samband med arbetslöshetsförmåner avskaffas.

Arbetsvillkoret för löntagare föreslås bli ändrat så, att arbetsvillkoret och därigenom rätten till arbetslöshetsdagpenningen bestäms utifrån den försäkringspliktiga stabila inkomst som en löntagare har intjänat av lönearbete i stället för det antal arbetstimmar per kalendervecka och det lönevillkor som används nu. Ändringen av arbetsvillkoret för löntagare förutsätter ändringar i bestämmelserna om hur den inkomstrelaterade dagpenningen bestäms. Dessutom förlängs tiden som hänför sig till arbetsvillkoret för löntagare från nuvarande 26 kalenderveckor till 12 arbetsvillkorsmånader.

Remissinstanserna ombeds beakta att de förslag som gäller arbetsvillkorets inkomstbaserade karaktär har varit på remiss med samma innehåll den 21 juni till 12 augusti 2022. Material från denna remissbehandling finns härhttps://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=996105bb-cca4-4248-a287-b159d4c8154f.

Jämfört med den ovannämnda remissbehandlingen har inkomstgränserna i fråga om arbetsvillkoret (5 kap. 4 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa) uppdaterats i propositionen, och paragrafen om undantag från arbetsvillkorets inkomstbaserade karaktär (5 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa) ändrats.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att i enlighet med riktlinjerna i avsnitt 4.3, Social trygghet som uppmuntrar till arbete, i regeringsprogrammet för statsminister Orpo förenkla systemet med utkomstskydd för arbetslösa och öka sysselsättningen genom att förbättra incitamenten för sysselsättning. Genom de ändringar som föreslås i denna proposition är målet att utgifterna för arbetslöshetsförmåner ska minska med cirka 500 miljoner euro, vilket kommer att stärka de offentliga finanserna med cirka 250 miljoner euro netto. Målet är också att stärka de offentliga finanserna genom sysselsättningseffekten. Den eftersträvade sysselsättningseffekten av de ändringar som föreslås i denna proposition är cirka 20 000 personer, vilket bedöms stärka de offentliga finanserna med cirka 550 miljoner euro.

Förutom att stärka den offentliga ekonomin och sysselsättningen är målet med utvecklingen av arbetsvillkoret för löntagare att arbetsvillkoret bättre än i nuläget ska beakta förändringarna på arbetsmarknaden och digitaliseringens möjligheter. Målet är att bättre beakta de möjligheter som det nationella inkomstregistret erbjuder så att man i utredningar av rätt till dagpenning och i beviljandet av dagpenningsförmåner får de nödvändiga inkomstuppgifterna i första hand från inkomstregistret, samt att de föreslagna förändringarna ska förbättra inkomstregistrets användbarhet i verkställandet av arbetslöshetsskyddet.

Ett mål med förslaget är också att förtydliga och förenkla grunderna för fastställandet av arbetslöshetsdagpenningen. Avsikten är att bestämningsgrunderna ska vara förståeliga för den som ansöker om förmånen och att den inkomstrelaterade dagpenningen bättre ska motsvara sökandens stabila inkomstnivå.

De förmåner som gäller slopande av det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner och slopande av barnförhöjningarna ökar utkomstskyddets linjäritet och likheten mellan förmånen och arbetslöshetsförmånen och andra förmåner som tryggar utkomsten. Detta beror på att det till exempel i de förmåner som betalas med stöd av sjukförsäkringslagen inte ingår barnförhöjningar eller nämnda skyddade belopp. Till denna del kan propositionen anses ligga i linje med regeringsprogrammets mål för reformen av den sociala tryggheten och det så kallade allmänna stödet.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden kan lämnas in till den 15 september 2023 kl. 16.00. Remisstiden är kortare än normalt beroende på beredningstidsplanen för budgetlagarna.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena som lämnas in är offentliga och publiceras i denna tjänst (utlåtande.fi.fi) samt på projektets webbplats i statsrådets projektportal.
 
De utlåtanden som lämnas kommer att beaktas vid finslipningen av regeringspropositionen. 

Utlåtandena ska i första hand lämnas in via tjänsten utlåtande.fi.

Utlåtandet kan också sändas per e-post till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor på kirjaamo.stm@gov.fi. Ange ärendenummer VN/20721/2023 och projektkod STM048:00/2023 i följebrevet.

Utlåtandet kan också skickas per post till adressen: Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET

De ministerier som använder ärendehanteringssystemet VAHVA ombeds dock lämna sitt utlåtande i ärendet direkt i VAHVA.
 
OBS! Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post om mottagaren svarar via tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av:
Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 0295 163 288, fornamn.efternamn@gov.fi
Joni Rehunen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 435, fornamn.efternamn@gov.fi
Timo Meling, regeringsråd, tfn 0295 049 084, fornamn.efternamn@gov.fi (ändringar i 2 och 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa)
Sändlista:
Akava    
Ammattiliitto Pro    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Espoon kuntakokeilu    
Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu Alavus    
Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu Isojoki    
Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu Karijoki    
Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu Kauhajoki    
Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu Kurikka    
Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu Soini    
Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu Teuva    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Finanssivalvonta    
Helsingin kuntakokeilu    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu Hattula    
Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu Hämeenlinna    
Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu Janakkala    
Joensuun seudun kuntakokeilu Joensuu    
Joensuun seudun kuntakokeilu Kontiolahti    
Joensuun seudun kuntakokeilu Liperi    
Joensuun seudun kuntakokeilu Outokumpu    
Joensuun seudun kuntakokeilu Polvijärvi    
Jyväskylän seudun kuntakokeilu Jyväskylä    
Jyväskylän seudun kuntakokeilu Laukaa    
Jyväskylän seudun kuntakokeilu Muurame    
Jyväskylän seudun kuntakokeilu Äänekoski    
Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilu Jämsä    
Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilu Keuruu    
Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilu Saarijärvi    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kainuun seudun kuntakokeilu Hyrynsalmi    
Kainuun seudun kuntakokeilu Kajaani    
Kainuun seudun kuntakokeilu Kuhmo    
Kainuun seudun kuntakokeilu Paltamo    
Kainuun seudun kuntakokeilu Ristijärvi    
Kainuun seudun kuntakokeilu Sotkamo    
Kainuun seudun kuntakokeilu Suomusalmi    
Kainuun TE-toimisto    
Kansaneläkelaitos    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Kokkolan seudun kuntakokeilu Halsua    
Kokkolan seudun kuntakokeilu Kannus    
Kokkolan seudun kuntakokeilu Kaustinen    
Kokkolan seudun kuntakokeilu Kokkola    
Kokkolan seudun kuntakokeilu Lestijärvi    
Kokkolan seudun kuntakokeilu Perho    
Kokkolan seudun kuntakokeilu Toholampi    
Kokkolan seudun kuntakokeilu Veteli    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuopion seudun kuntakokeilu Iisalmi    
Kuopion seudun kuntakokeilu Kuopio    
Kuopion seudun kuntakokeilu Lapinlahti    
Kuopion seudun kuntakokeilu Siilinjärvi    
Kuopion seudun kuntakokeilu Sonkajärvi    
Kuopion seudun kuntakokeilu Vieremä    
Lahden seudun kuntakokeilu Asikkala    
Lahden seudun kuntakokeilu Hollola    
Lahden seudun kuntakokeilu Kärkölä    
Lahden seudun kuntakokeilu Lahti    
Lahden seudun kuntakokeilu Orimattila    
Lapin TE-toimisto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Mikkelin seudun kuntakokeilu Hirvensalmi    
Mikkelin seudun kuntakokeilu Juva    
Mikkelin seudun kuntakokeilu Kangasniemi    
Mikkelin seudun kuntakokeilu Mikkeli    
Mikkelin seudun kuntakokeilu Mäntyharju    
Mikkelin seudun kuntakokeilu Pertunmaa    
Mikkelin seudun kuntakokeilu Puumala    
Oikeusministeriö    
Oulun seudun kuntakokeilu Hailuoto    
Oulun seudun kuntakokeilu Ii    
Oulun seudun kuntakokeilu Kempele    
Oulun seudun kuntakokeilu Liminka    
Oulun seudun kuntakokeilu Lumijoki    
Oulun seudun kuntakokeilu Muhos    
Oulun seudun kuntakokeilu Oulu    
Oulun seudun kuntakokeilu Tyrnävä    
Pirkanmaan kuntakokeilu Akaa    
Pirkanmaan kuntakokeilu Hämeenkyrö    
Pirkanmaan kuntakokeilu Ikaalinen    
Pirkanmaan kuntakokeilu Juupajoki    
Pirkanmaan kuntakokeilu Kangasala    
Pirkanmaan kuntakokeilu Kihniö    
Pirkanmaan kuntakokeilu Lempäälä    
Pirkanmaan kuntakokeilu Mänttä-Vilppula    
Pirkanmaan kuntakokeilu Nokia    
Pirkanmaan kuntakokeilu Orivesi    
Pirkanmaan kuntakokeilu Parkano    
Pirkanmaan kuntakokeilu Pirkkala    
Pirkanmaan kuntakokeilu Punkalaidun    
Pirkanmaan kuntakokeilu Pälkäne    
Pirkanmaan kuntakokeilu Ruovesi    
Pirkanmaan kuntakokeilu Sastamala    
Pirkanmaan kuntakokeilu Tampere    
Pirkanmaan kuntakokeilu Urjala    
Pirkanmaan kuntakokeilu Valkeakoski    
Pirkanmaan kuntakokeilu Vesilahti    
Pirkanmaan kuntakokeilu Virrat    
Pirkanmaan kuntakokeilu Ylöjärvi    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Porin seudun kuntakokeilu Kokemäki    
Porin seudun kuntakokeilu Pori    
Porin seudun kuntakokeilu Ulvila    
Porvoon kuntakokeilu    
Raahen seudun kuntakokeilu Pyhäjoki    
Raahen seudun kuntakokeilu Raahe    
Raahen seudun kuntakokeilu Siikajoki    
Raaseporin ja Hangon kuntakokeilu Hanko    
Raaseporin ja Hangon kuntakokeilu Raasepori    
Rovaniemen seudun kuntakokeilu Kemijärvi    
Rovaniemen seudun kuntakokeilu Rovaniemi    
Rovaniemen seudun kuntakokeilu Sodankylä    
Rovaniemen seudun kuntakokeilu Tornio    
Salon seudun kuntakokeilu Koski Tl    
Salon seudun kuntakokeilu Marttila    
Salon seudun kuntakokeilu Salo    
Satakunnan TE-toimisto    
Savonlinnan kuntakokeilu    
Seinäjoen ja Ilmajoen kuntakokeilu Ilmajoki    
Seinäjoen ja Ilmajoen kuntakokeilu Seinäjoki    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen yrittäjät    
Turun seudun kuntakokeilu Laitila    
Turun seudun kuntakokeilu Paimio    
Turun seudun kuntakokeilu Sauvo    
Turun seudun kuntakokeilu Turku    
Turun seudun kuntakokeilu Uusikaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työllisyysrahasto    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Vakuutusoikeus    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan kuntakokeilu Kerava    
Vantaan ja Keravan kuntakokeilu Vantaa    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Ylivieskan seudun kuntakokeilu Alavieska    
Ylivieskan seudun kuntakokeilu Kalajoki    
Ylivieskan seudun kuntakokeilu Merijärvi    
Ylivieskan seudun kuntakokeilu Oulainen    
Ylivieskan seudun kuntakokeilu Ylivieska    
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet