Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttaminen

Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11478/2022

Vastausaika on päättynyt: 10.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta.
Tausta
Energiaviraston maksuista säädetään työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla. Asetusmuutoksen taloudelliset vaikutukset ovat alle 5 miljoonaa euroa, joten asetus ei ole menossa valtioneuvoston raha-asiainvaliokuntaan käsiteltäväksi.
Tavoitteet
Energiaviraston maksullisista suoritteista annettua työ- ja elinkeinoministeriön asetusta (1241/2019) on tarpeen päivittää ottaen huomioon erityisesti muutokset, jotka johtuvat sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025 annetusta valtioneuvoston asetuksesta (178/2022), sekä energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta annetusta laista (xxxx/2022).

Ehdotetulla asetuksella muutettaisiin maksuasetuksen 2 §:n 11, 23, 24 ja 27 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 11 ja 27 kohta asetuksessa 1008/2020, ja 4 §:n 11 ja 15–17 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 11 kohta asetuksessa 1008/2020 ja 17 kohta asetuksessa 1240/2021.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 10.6.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausunnon voi halutessaan toimittaa myös osoitteeseen työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat

neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen markku.kinnunen@gov.fi p. 029 506 4792 ja
erityisasiantuntija Katariina Särkänne katariina.sarkanne@gov.fi p. 029 504 7440.
Jakelu:
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Gasgrid Finland Oy    
Kemianteollisuus ry    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Paikallisvoima ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

sähköinen liikenne

maksuasetus

maksulliset suoritteet

Energiavirasto