Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävistä lentoasemista ja satamista

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävistä lentoasemista ja satamista

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1616/03/2016/

Vastausaika on päättynyt: 16.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laeiksi Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta 19.12.2017 (192/2017). Esityksellä saatettaisiin osaksi kansallista lainsäädäntöä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa ((EU) 2016/1148), jäljempänä verkko- ja tietoturvadirektiivi.
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan tietojärjestelmien tietoturvallisuuteen ja tietoturvaloukkauksista ilmoittamiseen liittyviä velvollisuuksia eräille yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten palvelujen tarjoajille sekä digitaalisten palveluiden tarjoajille. Lisäksi säädettäisiin näiden velvoitteiden valvonnasta sekä viranomaisten välisestä yhteistyöstä.
 
Velvollisuudet koskevat yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisiä palveluntarjoajia liikenteen ohjauksen, liikenneinfrastruktuurin ylläpitämisen, energian jakelun ja vesihuollon alueella sekä pilvipalveluita, verkossa toimivia markkinapaikkoja ja hakukoneita.
Esityksessä ehdotetaan muutoksia useisiin näitä toimintoja säänteleviin lakeihin mukaan lukien ilmailulakiin sekä eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annettuun lakiin (485/2004) (jäljempänä satamien turvatoimilaki).
 
Ilmailulakiin ja satamien turvatoimilakiin ehdotetuilla muutoksilla yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävän lentoaseman pitäjä sekä yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävän sataman pitäjä velvoitettaisiin huolehtimaan verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta ja ilmoittamaan merkittävistä tietoturvallisuuteen liittyvistä häiriöistä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Valtioneuvostolle on annettu asetuksenantovaltuus siitä, milloin lentoasemaa tai satamaa olisi pidettävä yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävänä.
Tausta
Verkko- ja tietoturvadirektiivi on tullut voimaan elokuussa 2016. Verkko- ja tietoturvadirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on velvoitettava yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten palveluiden tarjoajat huolehtimaan verkko- ja tietojärjestelmien tietoturvallisuuteen liittyvästä riskien hallinnasta sekä ilmoittamaan merkittävistä tietoturvapoikkeamista viranomaiselle. Verkko- ja tietoturvadirektiivi velvoittaa jäsenvaltiot määrittämään direktiivin soveltamisalan mukaisilla toimialoilla ja niiden osa-alueilla keskeisten palvelujen tarjoajat, jotka ovat sijoittautuneet niiden alueelle.
Tavoitteet
Asetusluonnoksen mukaan yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittäviä olisivat lentoasemat, joiden kautta kulkevien matkustajien määrä edellisenä kalenterivuotena on ollut suurempi kuin 5 miljoonaa sekä satamat, joiden kautta kulkevien ulkomaan matkustajien määrä edellisenä kalenterivuotena on ollut suurempi kuin 4 miljoonaa taikka satamat, joiden kautta kulkevan ulkomaan tavaraliikenteen yhteenlaskettu määrä on ollut suurempi kuin 10 miljoonaa tonnia.
Liitteet:

Asetusluonnos_perustelumuistio.pdf - Luonnos asetukseksi ja perustelumuistio

Utkastet till statsrådets förordning om samhällsviktiga flygplatser och hamnar.pdf - Utkastet till statsrådets förordning om samhällsviktiga flygplatser och hamnar

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 16.3.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävistä lentoasemista ja satamista. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antamiseksi lausuntopalvelu.fi:n kautta vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Lausunnon voi vaihtoehtoisesti toimittaa myös osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Maija Rönkä, 0295 34 2039, maija.ronka@lvm.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnanhallitus    
Ecoports Finland Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finavia Oyj    
HaminaKotka Satama Oy    
Hangon Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
InkooShipping Oy Ab    
Kemin Satama Oy    
Kokkolan Satama Oy    
Kristiinankaupungin satama    
Kuopion satamatoimi    
Kvarken Ports Ltd    
Lappeenranta Free Zone Oy Ltd    
Liikennevirasto    
Liikenteenturvallisuusvirasto    
Loviisan Satama Oy    
Maarianhaminan satama    
Naantalin Satama Oy    
Neste Oyj Porvoon jalostamon satama    
Oikeusministeriö    
Oulun Satama Oy    
Outokumpu Stainless Oy    
Oy Kantvik Shipping Ltd    
Oy Kaskisten satama    
Pietarsaaren Satama Oy    
Porin Satama Oy    
Port of Tolkkinen Oy    
Puolustusministeriö    
Raahen Satama Oy    
Rauman Satama Oy    
Saimaan Satamat Oy    
Seaport Logistics SL Oy    
Sisäministeriö    
Suomen Varustamot ry    
Turun Satama Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Varkauden kaupunki/Satamalaitos    
Viestintävirasto    
Asiasanat

liikenne

tietoturva

lentoasema

satama