Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö työryhmämietinnöstä: Euroopan unionin valtiontukisääntöjen vastaisten tukien takaisinperintää koskevien sääntöjen täytäntöönpano

Lausuntopyyntö työryhmämietinnöstä: Euroopan unionin valtiontukisääntöjen vastaisten tukien takaisinperintää koskevien sääntöjen täytäntöönpano

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18042/2023

Vastausaika päättyy: 23.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne työryhmämietinnöstä koskien Euroopan unionin valtiontukisääntöjen vastaisten tukien takaisinperintää koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa.

Mietintö on laadittu hallituksen esityksen muotoon. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yksityiskohtaisesti Euroopan unionin valtiontukisääntöjen vastaisten valtiontukien takaisinperinnästä, mikä vastaisi Euroopan unionin oikeuden vaatimuksia valtiontukisääntöjen vastaisten tukien takaisinperinnästä. Esityksessä ehdotetaan, että muuhun erityislainsäädäntöön nähden ensisijaisia olisivat säännökset, jotka koskisivat velvoitetta takaisinperintään, poikkeukset takaisinperinnästä sekä takaisinperintäkorko. Lisäksi ehdotetaan määriteltäväksi tilanteet, joissa kyse on valtiontukisääntöjen vastaisesta tuesta. Kyseessä olisi uusi laki, mutta voimassa olevan lain 300/2001 säännökset siirtyisivät uuteen lakiin.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi valtionavustuslakia siten, että lain 21 §:n lisättäisiin viittaus ehdotettuun lakiin. Myös kuntalakiin ja hyvinvointialueesta annettuun lakiin lisättäisiin viittaussäännökset, joiden mukaan valtiontukisääntöjen vastaisten tukien takaisinperinnästä säädettäisiin ehdotetussa laissa.
Tausta
Käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen taustalla on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 108 artiklan 3 kohdasta johdettava periaate siitä, että Euroopan unionin valtiontukisääntöjen vastaiset tuet tulee periä takaisin tuensaajalta. Euroopan unionin tuomioistuimen Eesti Pagar -tuomion (C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172, kohta 95) mukaan kansallisen viranomaisen on perittävä oma-aloitteisesti sääntöjenvastainen tuki myös silloin, kun Euroopan komission ei ole tehnyt takaisinperintäpäätöstä sisämarkkinoille soveltumattomasta tuesta. Vaikka SEUT 108(3) artikla ja sen mukainen oikeuskäytäntö ovat suoraan sovellettavaa oikeutta, edellyttää sen soveltaminen takaisinperintätilanteissa muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Hallituksen esityksen tarkoituksena on korvata voimassa oleva laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta (300/2001) uudella lailla ja antaa viranomaiselle valtuudet ryhtyä takaisinperintään myös siinä tapauksessa, että kyseessä on valtiontukisääntöjen vastainen tuki, mutta komissio ei ole antanut tuesta takaisinperintäpäätöstä.
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM065:00/2023 - Linkki TEM:n hankesivuille.

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM065:00/2023 - Länk till arbets- och näringsministeriets projektsidor.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 23.4.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausunnon. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. Kaikki palvelussa annetut lausunnot ovat julkisia.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/18042/2023.
Valmistelijat
Lisätietoja:
Kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. +358 29 504 7026
Erityisasiantuntija Elisa Fagerström, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. +358 295 047 064
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Arene    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Finanssiala ry    
Finnvera    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hyvil Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Joensuun kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
KEHA-keskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson liitto    
Lahden kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
SEKES    
Seutukaupunkiverkosto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen yrittäjät    
Tampereen kaupunki    
Traficom    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

valtiontuki