Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Vakuutussektorin määräysten ja ohjeiden sekä tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden muutokset

Vakuutussektorin määräysten ja ohjeiden sekä tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden muutokset

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA/13/01.00/2018

Vastausaika on päättynyt: 21.12.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjeluonnoksista sekä tiedonkeruulomakkeista ja niiden ohjeista.

Lausunnolla olevat määräykset ja ohjeet sekä tiedonkeruutaulukot ja niiden ohjeet:
 • 19/2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat
  • tiedonkeruutaulukot VO01e, VO01f, VO02e, VO02f ja VO-ohje
 • 4/2012 Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet
 • 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet
 • 4/2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle
 • 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset
  • tiedonkeruutaulukko VA03
  • tiedonkeruutaulukko VB036
  • tiedonkeruutaulukot VD01a, VD02 ja VD-ohje
  • tiedonkeruutaulukko VF06a ja VF-ohje
  • tiedonkeruutaulukko VO06a
  • tiedonkeruutaulukot VP01, VP02, VP03 ja VP-ohje.
 • 15/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja –säätiöt
Tausta
Määräysten ja ohjeiden muutosten taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (IORP II), joka pannaan täytäntöön muuttamalla muun muassa eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia 1.1.2019 lukien. Tämän lisäksi määräyksiin ja ohjeisiin on aiheuttanut muutoksia myös laki vakuutusedustuksesta (570/2005), joka on kumottu lailla vakuutusten tarjoamisesta (234/2018). Muut muutokset on kuvattu tarkemmin tavoitteissa.

Määräykset ja ohjeet sekä tiedonkeruulomakkeet ja niiden ohjeet on tarkoitus saattaa voimaan 31.3.2019.
 
Tavoitteet
Määräykset ja ohjeet 19/2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat

Määräyksiin ja ohjeisiin 19/2013 on tehty vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain mukaiset teksti- ja pykälämuutokset (uudet VKL 83 m § ja 47 p §). Tiedonkeruulomakkeita VO01e, VO01f, VO02e ja VO02f on muokattu vastaavilta osin ja myös aikaisemmin saatujen kommenttien perusteella tiedonkeruulomakkeita ja niiden ohjeita on selvennetty. Lisäksi Määräyksiä ja ohjeita 19/2013 on täsmennetty aikaisemmin esiin tulleiden katetta koskevien tulkintatapausten vuoksi.

Katemääräyksissä on huomioitu johdannaisiin liittyvät uudet kohdat (VKL 83 § ja ESL 46 b§), joissa todetaan, että johdannaisiin tehtävät sijoitukset tulee sallia, jos ne pienentävät sijoitusriskiä tai jos ne mahdollistavat sijoitusten tehokkaan hoidon.

Määräykset ja ohjeet 4/2012 Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet / Määräykset ja ohjeet 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet

Eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa lisäeläkelaitosten eläkevastuun/vastuuvelan laskennassa käytettävän koron enimmäismäärän määrääminen on siirretty STM:ltä Finanssivalvonnalle. Määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty määräys enimmäiskorosta, joka laskee portaittain 3 prosenttiin vuonna 2024.

Määräykset ja ohjeet 4/2015 Vakuutusmakkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Laki vakuutusedustuksesta (570/2005) on kumottu lailla vakuutusten tarjoamisesta (234/2018) ja uuden lain mukaiset muutokset on päivitetty määräyksiin ja ohjeisiin sekä liitteenä olevaan taulukkoon 7.4. Myös liitteenä olevaan taulukkoon 7.2 ”Tietoja työkyvyttömyysriskin hallitsemiseksi tehdyistä palvelusopimuksista” on lisätty uusi sarake, jossa pyydetään tietoa sopimuksen kestosta. Muut muutokset liittyvät yksittäisiin selvennyksiin ja lisäyksiin.

Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet
• 14/2012 Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset
• 15/2012 Eläkekassat ja –säätiöt

Määräyksiin ja ohjeisiin 14/2012 on tehty vähäisiä muutoksia johtuen tulotietojärjestelmästä sekä poistettu Etera viittaukset, jotka eivät enää fuusion jälkeen ole ajankohtaisia. Lisäksi kiinteistösijoitusten tase-erää on tarkennettu. Muilta osin muutokset ovat vähäisiä ja teknisluontoisia. VA, VB, VD, VF, VO06a ja VP tiedonkeruulomakkeille ja niiden ohjeisiin on tehty vastaavat muutokset. Määräyksiin ja ohjeisiin 15/2012 on tehty muutama lakitekninen muutos sekä tarkennettu kiinteistösijoitusten tase-erää.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 21.12.2018 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta maaliskuussa 2019.
Vastausohjeet vastaanottajille

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Kirjatkaa määräys- ja ohje kohtaisten otsikoiden alle se alaluku ja kohta, esim. luku 4.1, kohta (1), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja samanlaisine merkintöineen.

 

Valmistelijat
Määräykset ja ohjeet 19/2013, VO-tiedonkeruun tiedonkeruutaulukot VO01e, VO01f, VO02e, VO02f ja VO-tiedonkeruun ohje: riskiasiantuntija Johanna Korhonen, johanna.korhonen@finanssivalvonta.fi

Määräykset 4/2012, 5/2012: matemaatikko Anna Keinänen, anna.keinanen@finanssivalvonta.fi

Määräykset ja ohjeet 4/2015, 14/2012 ja 15/2012 sekä tiedonkeruulomakkeet VA03, VB036, VD01a ja VD02 sekä VD-ohje: tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, marketta.linden@finanssivalvonta.fi

Tiedonkeruulomakkeet VF06a, VO06a, VP01, VP02 ja VP03 sekä VF- ja VP-ohjeet: johtava matemaatikko Satu Korhonen, satu.korhonen@finanssivalvonta.fi

Lausuntopyynnön jakelu                       

Vakuutusyhtiöt
Työeläkevakuutusyhtiöt
Vakuutusyhdistykset
Kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet
Lailla perustetut eläkelaitokset
Eläkekassat
Eläkesäätiöt
Sairauskassat
Hautaus- ja eroavustuskassat
Työeläkevakuuttajat - Tela ry
Finanssiala ry
Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry
Vakuutuskassat ry
Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtiovarainministeriö
Suomen tilintarkastajat ry
Vakuutusmeklarit
Jakelu:
ABB Eläkesäätiö    
ABB:n vakuutuskassa    
Ahtausalan sairauskassa    
Aktia Henkivakuutus Oy    
Alansa Partner Oy    
Aon Finland Oy    
Apteekkien Eläkekassa    
Arch Underwriters Europe Limited, Suomen sivuliike    
Arhio Ari Tuomas    
Artiva Advance Ky    
Arvomeklarit Oy    
Ata Gears Oy:n Sairauskassa    
AutoConcept Insurance AB - Filial Finland    
Avian Oy    
AXA Partners, Suomen Sivuliike    
BalanssiMeklarit Oy    
Benefit Advisors Oy    
Brokerlink Oy    
CABB:n sairauskassa    
Codeal Services Oy    
Dinex Ecocatin sairauskassa    
Eläkekassa Verso    
Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse    
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry    
Erkki Nuotio Oy    
Etelä-Suomen kalastusvakuutusyhdistys    
Evli Life Oy    
Finanssiala ry    
Finanssiaura Oy    
Finanssipalvelu Promeus Oy    
Finib Oy    
Finlaysonin Forssan tehtaitten sairauskassa    
Finnair-konsernin sairauskassa    
Finnmek Suomi Oy    
Finnrisk Oy    
Finpremium Oy    
Fiskars Sairauskassa    
Folksam Vahinkovakuutus Ab    
Fortumin Eläkesäätiö    
Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia    
Försäkringsbolaget Liv-Alandia    
Gamla Consulting Oy    
Hacklin-yhtiöiden Eläkesäätiö    
HOK-Elannon sairauskassa    
Howden Finland Oy    
Howden Insurance Brokers Oy    
Hufvudstadsbladets Pensionsstiftelse    
Hultkrantz Placeringsmäkleri Aktiebolag - Sijoitusmeklaripalvelut OY    
Högfors-Karkkilan sairauskassa    
Ihalaisten tehdasalueen sairauskassa    
Iittalan Lasitehtaan Sairauskassa    
IIZI Firstbrokers Oy    
Imatran Seudun Sähkön Sairauskassa    
Imatran Terästehtaan sairauskassa    
Inhan Vakuutuskassa    
Inkeroisten tehtaiden vakuutuskassa    
Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelut Oy    
Intus Financial Services Oy Ltd    
Investium Oy    
ITM Brokers Oy    
JMN Riskienkartoitus Oy Porvoo    
Jokilaakson Sairauskassa    
Jonkarin Oy    
JP Vakuutuspalvelu Oy    
JT Brokers Oy    
Jukka Rouhiainen Oy    
Justia Oy    
JWS:n sairauskassa    
Jylhän Sairauskassa    
K.A. Weiste Oy:n ja Koristevienti Oy:n Eläkesäätiö    
Kaapelin sairauskassa    
Kaiko Oy:n Eläkesäätiö    
Kalicon Oy    
Karhulan Sairauskassa    
Kari Simonen Palvelut Oy    
Karihaaran sairauskassa    
Kemijoki Oy:n eläkesäätiö    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma    
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia    
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva    
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva    
Keskon Eläkekassa    
Killinallin Vakuutuskassa    
Kilpilahden sairauskassa    
Kolhon Sairauskassa Teho    
Koneen työntekijöiden vakuutuskassa    
Kotkan Puhelinyhdistyksen Eläkesäätiö, selvitystilassa    
Kotkan Vakuutuskassa    
Kuluoptimi Oy    
Kuluvaaka Oy    
Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa    
Kymin Eläkesäätiö    
Kyron sairauskassa    
L&T-sairauskassa    
LahiTapiola Lappi    
LahiTapiola Savo    
Laminon Eläkesäätiö    
Lapuan Patruunatehtaan sairauskassa    
Lavaretus Underwriting AB, filial i Finland    
Lentokonetehtaan sairauskassa    
L-Fashion Group Oy:n eläkesäätiö    
Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek, konkurssitilassa    
Linnavuoren Sairauskassa    
Little Buck Oy    
LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag    
Lundqvist - rederiernas pensionsstiftelse    
Lystimäen Oy    
LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö    
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa    
LähiTapiola Etelärannikko    
LähiTapiola Itä    
LähiTapiola Kaakkois-Suomi    
LähiTapiola Kainuu-Koillismaa    
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö    
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö    
LähiTapiola Keski-Suomi    
LähiTapiola Loimi-Häme    
LähiTapiola Lännen    
LähiTapiola Pirkanmaa    
LähiTapiola Pohjoinen    
LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö    
LähiTapiola Satakunta    
LähiTapiola Savo-Karjala    
LähiTapiola Uusimaa    
LähiTapiola Varsinais-Suomi    
LähiTapiola Vellamo    
Maataloustuottajain eläkesäätiö    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Mandatum Henkivakuutus    
Marjo Nyström Consulting Oy    
Marsh Oy    
Meklari-Matti Oy    
Meklaritalo Oy    
Meklaritalo Pohjola Oy    
Meklaritoimisto Helmi Oy    
Meknia Oy    
Mercer (Finland) Oy    
Merimieseläkekassa    
Merimies-Unionin Eläkesäätiö    
Metalsin sairauskassa    
Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö    
Miettinen Oy Vakuutusmeklaritoimisto    
MK Meklarikeskus Oy    
MSR Finser Oy    
Muijalan sairauskassa    
Muusikkojen Sairauskassa    
Mäntän pumpputehtaan sairauskassa    
Mäntän tehtaiden sairauskassa    
NK Vakuutusmeklarit Oy    
Nokian Kumiväen Sairauskassa    
Nokian Paperiväen Sairauskassa    
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy    
Nordean eläkesäätiö    
Novum Oy    
Nuottasaaren sairauskassa    
Nurmisen Sairauskassa    
Nylands fiskeriförsäkringsförening    
Omameklari Oy    
OP-Eläkesäätiö    
OP-Henkivakuutus Oy    
Optimum Insurance Consultants Oy    
Orionin Eläkesäätiö    
Otanmäen sairauskassa    
Oulun Kaapelityöväen Sairauskassa    
Oy Actual Risk Service Ltd    
Oy CORIMS Ltd    
Oy Forcit Ab sairaskassa    
Oy Hedengren Ab:n Eläkesäätiö    
Oy Kreuto Ab:n Eläkesäätiö, selvitystilassa    
Oy Risk Consult Ab    
Palohenkilöstön sairauskassa    
Pankakosken sairauskassa    
Paperialan Imatran sairauskassa    
Par-Pukin Sairauskassa    
Peltolan sairauskassa    
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas    
Pigmentsin sairauskassa    
Pihlavan Tehtaiden Sairauskassa    
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö    
Poliisien Vakuutuskassa    
Porin KTV:n sairauskassa    
Priimus Vakuutusmeklari Oy    
Promeklarit Oy    
Rautaruukin Eläkesäätiö    
Rautatieläisten Vakuutuskassa Turva    
Rauten sairauskassa    
Rautpohjan sairauskassa    
Reka eläkekassa    
Repolan toimihenkilöiden sairauskassa    
Resurs Bank AB Suomen sivuliike    
Rewenda Oy    
RH Konsultit Oy    
Rh-optimointi Oy    
RISKIOPTIMIT KY    
Sachtleben Pigments Oy:n Eläkesäätiö    
Sairauskassa Ebba    
Sairauskassa Ilma    
Sairauskassa Jaro    
Sairauskassa Kaleva    
Sairauskassa Kelloportti    
Sairauskassa Komet    
Sairauskassa Kupari    
Sairauskassa Laiva    
Sairauskassa Metso    
Sairauskassa Oras    
Sairauskassa Peko    
Sairauskassa Rollikka    
Sairauskassa Rowaco    
Sairauskassa Sampas    
Sairauskassa Sellu    
Sairauskassa Silta    
Sairauskassa Simpele    
Sairauskassa WALKIA    
Sairauskassa VANAJA    
Sairauskassa Wisa    
Sampo-Rosenlewin Sairauskassa    
Sandvik Eläkesäätiö    
Sanoman Eläkesäätiö    
Satakunnan kalastusvakuutusyhdistys    
Scania Finans Aktiebolag, filial i Finland    
SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike    
Seikun Sahan työntekijäin sairauskassa    
SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö    
Sijoitusvoima Oy    
Sinikka Laakso Consulting Oy    
Sirkkalan Sairauskassa    
Sjukkassa Haro    
Sjukkassa/Sairauskassa KWH Plast    
SLO:n Eläkesäätiö    
Smart Brokers Finland Oy    
Sokeripuhdistamon sairauskassa    
Sorsakosken Tehtaitten sairauskassa    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SRO Suomen Riskienhallintaosakeyhtiö    
Suikkanen Sinikka    
Sunilan Sairauskassa    
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiö    
Suomen Kansallisteatterin Näyttelijäin Eläkekassa    
Suomen Kansallisteatterin Näyttämöväen Vakuutuskassa    
Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö    
Suomen tilintarkastajat ry    
Suomen Trikoon sairauskassa    
Suomen Vahinkovakuutus Oy    
Suunta Meklarit Oy    
Swedbank AB (publ), Suomen sivuliike    
Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta    
Sähkölähteenmäki Oy:n Eläkesäätiö    
Säteri Oy:n Eläkesäätiö, selvitystilassa    
Säynätsalon Sairauskassa    
T.H.Hiltunen Ky    
Takon Sairauskassa    
Tamfeltin sairauskassa    
Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa    
Tarjova Vakuutuspalvelut Oy    
Telian Eläkesäätiö    
Teljän sairauskassa    
Teollisuusmeklarit Oy    
Tervakosken sairauskassa    
Tihisenniemen sairauskassa    
TK Riskianalyysi Oy    
TM-Vakuutusvälitys Oy    
Toimihenkilösairauskassa Meta    
Tradekan sairauskassa    
Turulan sairauskassa    
Työeläkevakuuttajat - Tela ry    
UB Meklarit Oy    
URA-Asennus Oy:n Eläkesäätiö s.r.    
UTC:n Sairauskassa    
WaasaWärtsilän Sairauskassa    
Wakio Oy    
Vakuutio Oy    
Vakuutuskassa Aalto    
Vakuutuskassa Enerkemi    
Vakuutuskassa Ketju    
Vakuutuskassat ry    
Vakuutusmeklari Otava Oy    
Vakuutusmeklariliike Ahjo Oy    
Vakuutusmeklariliike Semita Oy    
Vakuutusoptimi Oy    
Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International    
Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen    
Vakuutusosakeyhtiö Garantia    
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia    
Vakuutusvahti Oy    
Vakuutusvälitys Arktia Oy    
Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö    
Valtiovarainministeriö    
Vammalan Kumiväen sairauskassa    
Varkauden sairauskassa    
Veitsiluodon Sairauskassa    
Vihtavuoren tehtaitten Sairauskassa    
Wihuri Oy:n Toimihenkilöiden Eläkesäätiö    
Willis Towers Watson Oy Ab    
VR Eläkesäätiö    
VR Vakuutuskassa Raide    
Väinö Paunu Oy:n Eläkesäätiö    
Yara Suomen Eläkesäätiö    
Yara Suomen Sairauskassa    
Yhtyneiden Paperitehtaiden Eläkesäätiö    
Yleisradion eläkesäätiö    
Åbolands fiskeriförsäkringsförening    
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag    
Ålandsbanken Abps Pensionsstiftelse    
Äänekosken Tehtaitten sairauskassa    
Österbottens fiskeriförsäkringsförening