Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ajoneuvoasetukset

Ajoneuvoasetukset

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9088/2019

Vastausaika on päättynyt: 24.4.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne ajoneuvolain nojalla annettavista valtioneuvoston asetuksista. Tavoitteena on, että asetukset tulisivat voimaan 1.9.2020.
Tausta
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla ajoneuvolain uudistus, jolla säädettäisiin uusi ajoneuvolaki ja kumottaisiin voimassa oleva ajoneuvolaki. Ajoneuvolain nojalla annetut asetukset on tästä johtuen annettava uudelleen.

Valmistelun taustalla on myös moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858, niin sanottu autojen ja niiden perävaunujen puiteasetus. EU-asetus tulee sovellettavaksi 1.9.2020. EU-asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta jäsenvaltioissa, mutta kansallinen ajoneuvosääntely on päivitettävä vastaamaan muuttunutta EU-sääntelyä. 

Asetuksiin on lisäksi tehtävä säädösteknisiä, rakenteellisia ja teknisiä korjauksia.

Ajoneuvolain uudistusta ja siinä ehdotettuja asetuksenantovaltuuksia ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa. Lausuntopyynnön kohteena olevat asetukset on valmisteltu ajoneuvolakiluonnoksen pohjalta. Asetusten lopullinen versio varmistuu vasta ajoneuvolain eduskuntakäsittelyn jälkeen, eikä asetuksia tulla esittelemään ennen kuin ajoneuvolain käsittely eduskunnassa on päättynyt.
Tavoitteet
Tavoitteena on ajantasaistaa ja selkeyttää ajoneuvoja koskevaa asetustason sääntelyä.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 24.4.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/9088/2019.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Emma Särkkä, 0295 34 2143, emma.sarkka(at)lvm.fi.  
Jakelu:
A-katsastus Oy    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry    
Autoalan keskusliitto    
Autoliitto    
Autonrengasliitto    
Autotuojat ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Helsingin poliisilaitos    
Hämeen poliisilaitos    
ITS Finland    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
K1-katsastajat Oy    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kaupan keskusliitto    
Keskusrikospoliisi    
Koneyrittäjien liitto    
Kuuloliitto    
Kuurojen liitto    
Lapin poliisilaitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenneoikeus ry    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry    
Linja-autoliitto    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
Metsäteollisuus ry    
Moottoriliikenteen keskusjärjestö    
MP-Kauppiaat ry    
Näkövammaisten Keskusliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oulun poliisilaitos    
Oy Elfving Ab    
Oy One-Pro Ab    
Paikallisliikenneliitto    
PA-Tuonti Oy    
Piirla Oy    
Pohjanmaan poliisilaitos    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pyöräliitto    
Pääesikunta    
Rahtarit    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Suomen Moottoriliitto    
Suomen Motoristit ry    
Suomen Tieyhdistys    
Teknisen Kaupan Liitto    
Teknologiateollisuus ry/maatalouskonevalmistajat    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE    
Valtiovarainministeriö    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Asiasanat

liikenne

ajoneuvo