Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys luonnonsuojelulain muuttamiseksi (luonnon monimuotoisuutta edistävien kunnostus- ja hoitotoimien tukeminen)

Hallituksen esitys luonnonsuojelulain muuttamiseksi (luonnon monimuotoisuutta edistävien kunnostus- ja hoitotoimien tukeminen)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6736/2020

Vastausaika on päättynyt: 8.6.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi luku, jossa säädettäisiin luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi tehtävien kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden tukemisesta valtion talousarvioissa osoitetuista määrärahoista. Samanaikaisesti lausunnolla olevalla valtioneuvoston asetuksella mahdollistettaisiin perinnebiotooppien kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden tukeminen ja annettaisiin sitä koskevat tarkemmat säännökset.

Lainsäädännön muutos ja uusi asetus muodostaisivat erityisesti perinnebiotooppien hoidon ja kunnostustoimien tukemiseen sovellettavan kokonaisuuden.
Tausta

Luonnonsuojelulakiin ei nykyisellään sisälly luonnon monimuotoisuuden suojelun ja hoidon taloudellisen tukemisen järjestelmää koskevaa sääntelyä. Ehdotettavalla lakiluonnoksella luonnonsuojelulakiin muodostettaisiin uusi tukijärjestelmä, jonka puitteissa voitaisiin tehostaa luonnon monimuotoisuuden suojelun ja hoidon toimeenpanoa. Ehdotettuvia uusia tuen muotoja olisivat tavarana ja palveluna osoitettu tuki. Palveluilla tarkoitetaan elinympäristöjen ja luontotyyppien hoito- ja kunnostustoimia, kuten niittoa, puiden raivausta ja laidunnuksen järjestämistä, ja tavaroilla esimerkiksi tarvittavia aitaamistarvikkeita.

Tavoitteet
Esityksen tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta parantavia toimenpiteitä valtion harkinnanvaraisella tuella. Tavoitteena on lisäksi varmistaa lainsäädännöllinen perusta elinympäristöjen tilaa parantavaan Helmi-ohjelmaan sisältyvien kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden toteuttamiselle erityisesti yksityismailla sijaitsevilla perinnebiotoopeilla, metsäisissä elinympäristöissä, lintuvesillä ja -kosteikoilla, soilla sekä vesi- ja rantaluonnossa. Lisäksi tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa luonnonsuojelulakiin perustuvan luonnon monimuotoisuuden turvaamista koskevan sääntelyn sisältöä, menettelyjä ja kannustavuutta.
 
Lainsäädännön muutokset toteuttaisivat osaltaan pääministeri Marinin hallituksen ohjelmaa ja ovat osa elinympäristöjen tilan parantamiseen liittyvän Helmi-ohjelman täytäntöönpanoa sekä luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta.

Uuden sääntelyehdotuksen mukaan harkinnanvaraista tukea voitaisiin myöntää luonnollisille henkilöille, yhtiöille ja muille yhteisöille sekä julkisyhteisöille edellytysten täyttyessä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimisi tukiviranomaisena ja myöntäisi tukea palvelujen ja tuotteiden muodossa. Tukea ei myönnettäisi rahana tai rahoitusomaisuutena.

Valtioneuvoston asetus sisältäisi lakia täsmentävät säännökset perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon tuesta. Niiden tukemisessa sovellettaisiin maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen vaatimuksia.

Muuna toteuttamisvaihtoehtona on selvitetty valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla annettavan asetuksen laatimista. Valtionavustuslain mukaan avustuksen on oltava rahaa tai rahoitusomaisuutta. Valtionavustuslain perusteella ei voi myöntää tukea tuotteina ja palveluina.
Linkit

https://www.ym.fi/helmi - Helmi-elinympäristöohjelma

https://www.ym.fi/lsuudistus - Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096 - Luonnonsuojelulaki

Liitteet:
Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa 8.6.2020 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta. Lausunnon voi toimittaa myös ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi tai Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi (050 5509483, johanna.korpi@ym.fi), ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen (0295250240 Paivi.Gummerus-Rautiainen@ym.fi) sekä ympäristöneuvos Tapio Heikkilä (0295250240, Tapio.Heikkila@ym.fi)
Jakelu:
BirdLife Suomi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Perinnemaisemayhdistys ry.    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
ProAgria Keskusten liitto    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
WWF Suomi