Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräys viestintäverkon kriittisistä osista

Föreskrift om kommunikationsnätets kritiska delar

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/161584/03.04.05.00/2020

Vastausaika on päättynyt: 23.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Transport- och kommunikationsverket Traficom ber om utlåtande om utkastet till föreskrift om kommunikationsnätets kritiska delar och om motiveringspromemorian till den.

Syftet med föreskriften är att närmare specificera de kritiska delar av kommunikationsnätet som avses i 244 a § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). Föreskriften gäller förutom teleföretagens allmänna kommunikationsnät också vissa s.k. separata nät som är viktiga med tanke på samhällets vitala funktioner.
 

Bakgrund

Enligt 244 a § som trädde i kraft vid början av 2021 betraktas som ett kommunikationsnäts kritiska delar dess centrala faciliteter och åtgärder med hjälp av vilka tillgången till nätet och trafiken på det kontrolleras eller styrs på ett väsentligt sätt. Enligt paragrafen får nätverksutrustning inte användas i ett allmänt kommunikationsnäts kritiska delar, om det finns vägande skäl att misstänka att användningen av utrustningen äventyrar den nationella säkerheten eller försvaret på så sätt att det möjliggör utländsk underrättelseverksamhet eller sådan verksamhet som stör, lamslår eller på något annat skadligt sätt påverkar Finlands viktiga intressen, grundläggande samhällsfunktioner eller den demokratiska samhällsordningen.

Regleringen tillämpas förutom på allmänna kommunikationsnät också på ett sådant till ett allmänt kommunikationsnät anslutet separat nät som hör till ett kärnkraftverk, en hamn, en flygplats eller någon motsvarande aktör som är viktig med tanke på samhällets vitala funktioner.

Transport- och kommunikationsverkets föreskrift innehåller en teknikneutral definition av kommunikationsnätets kritiska delar samt preciserande definitioner i fråga om de nyaste mobilnätsteknikerna. För de senast nämnda innehåller föreskriften närmare definitioner av kommunikationsnätets kritiska delar speciellt för 4G- och 5G-näten.
Föreskriften innehåller dessutom skyldigheter för teleföretag och separata nätverksaktörer att identifiera och dokumentera kommunikationsnätets kritiska delar och de kommunikationsnätets och ‑tjänsternas komponenter som används i dem.

Föreskriftsutkastet har beretts i ett omfattande samarbete med branschen och olika myndigheter under hösten 2020 och början av 2021.
 

Målsättningar

Föreskriften styr teleföretagen och de separata nätverksaktörer som föreskriftens tillämpningsområde omfattar när de planerar nät, skaffar nätverksutrustning samt när de bygger, underhåller och administrerar nät. Föreskriften främjar den nationella säkerheten och kommunikationsnätens informationssäkerhet.
 

Bilagor:
Tidtabell
Vänligen sänd utlåtandet till Transport- och kommunikationsverket via utlåtande.fi senast 23.3.2021.
Svarsanvisningar för mottagare

Transport- och kommunikationsverket ger er möjlighet att yttra er över föreskriftsutkastet. Det är möjligt att avge utlåtandet på finska eller svenska.

Utlåtandena ska ges genom att svara på begäran om utlåtande som publicerats på utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post till Traficoms registratorskontor.

För att kunna lämna sitt utlåtande ska svarspersonen registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar för att använda tjänsten finns på utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisning. Om du behöver stöd för användningen kan du kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi. Om svaret innehåller uppgifter som företaget anser vara affärshemligheter eller annars sekretessbelagda ska sådana uppgifter lämnas in på en separat handling via säker e-post. Anvisningar för att skicka säker e-post finns på: https://www.traficom.fi/sv/traficom/kontaktuppgifter/att-skicka-saker-e-post-till-traficom

Beredare
Ytterligare information vid Transport- och kommunikationsverket ges av:
direktör Jukka-Pekka Juutinen, fornamn.efternamn(at)traficom.fi, tfn 0295 390 523
jurist Marko Priiki, fornamn.efternamn(at)traficom.fi, tfn 0295 390 596
Ämnesord

Kommunikationsnät

cybersäkerhet

informationssäkerhet