Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräys viestintäverkon kriittisistä osista

Määräys viestintäverkon kriittisistä osista

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/161584/03.04.05.00/2020

Vastausaika on päättynyt: 23.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa luonnoksista määräykseksi viestintäverkon kriittisistä osista sekä sen perustelumuistioksi.

Määräyksen tarkoituksena on määritellä tarkemmin sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 244 a §:ssä tarkoitetut viestintäverkon kriittiset osat. Määräys koskee teleyritysten yleisten viestintäverkkojen lisäksi tiettyjä yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin liittyviä ns. erillisverkkoja.

Tausta

Vuoden 2021 alussa voimaan tulleen 244 a §:n mukaan viestintäverkon kriittisenä osana pidetään verkon keskeisiä toimintoja ja toimenpiteitä, joilla kontrolloidaan tai ohjataan olennaisella tavalla verkkoon pääsyä ja verkossa kulkevaa liikennettä. Pykälän mukaan viestintäverkkolaitetta ei saa käyttää yleisen viestintäverkon kriittisissä osissa, jos on painavia perusteita epäillä, että laitteen käyttäminen vaarantaisi kansallista turvallisuutta tai maanpuolustusta siten, että käytöllä mahdollistettaisiin ulkomainen tiedustelutoiminta tai toiminta, jolla häirittäisiin, lamautettaisiin tai muuten vahingollisella tavalla vaikutettaisiin Suomen tärkeisiin etuihin, yhteiskunnan perustoimintoihin tai kansanvaltaiseen yhteiskuntajärjestykseen.

Yleisten viestintäverkkojen lisäksi sääntelyä sovelletaan ydinvoimaloiden, satamien, lentokenttien ja vastaavien yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta keskeisten toimijoiden yleiseen viestintäverkkoon liitettyyn erillisverkkoon.

Liikenne- ja viestintäviraston määräys sisältää sekä teknologianeutraalin määrittelyn viestintäverkon kriittisistä osista että täsmentäviä määrittelyjä uusimpien matkaviestinverkon tekniikoiden osalta. Jälkimmäisten osalta määräys sisältää tarkempia viestintäverkon kriittisten osien määrittelyjä erityisesti 4G- ja 5G-verkkojen osalta.

Määräys sisältää lisäksi teleyrityksille ja erillisverkkotoimijoille velvoitteita tunnistaa ja dokumentoida viestintäverkon kriittiset osat ja niissä käytetyt viestintäverkon ja ‑palvelun komponentit.

Määräysluonnos on valmisteltu laaja-alaisessa yhteistyössä toimialan ja eri viranomaistahojen kanssa syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana.

Tavoitteet

Määräys ohjaa teleyrityksiä ja sen soveltamisalaan kuuluvia erillisverkkotoimijoita verkkojen suunnittelussa, verkkolaitteiden hankinnassa sekä verkkojen rakentamisessa, ylläpidossa ja hallinnoimisessa. Määräyksellä edistetään kansallista turvallisuutta ja viestintäverkkojen tietoturvaa.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Liikenne- ja viestintävirastolle lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 23.3.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille

Liikenne- ja viestintävirasto varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne määräysluonnoksesta. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse viraston kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Mikäli vastauksenne sisältää tietoja, jotka yrityksenne katsoo liikesalaisuuden tai muun seikan perusteella salassa pidettäviksi, pyydetään nämä tiedot toimittamaan erillisellä asiakirjalla ja lähettämään turvasähköpostilla. Ohjeistuksen turvasähköpostin lähettämiseen löydätte: https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin

Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat Liikenne- ja viestintävirastossa:
johtaja Jukka-Pekka Juutinen, etunimi.sukunimi(at)traficom.fi, puh. 0295 390 523
lakimies Marko Priiki, etunimi.sukunimi(at)traficom.fi, puh. 0295 390 596
Asiasanat

Kommunikationsnät

cybersäkerhet

informationssäkerhet