Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi matkalippujen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta

Ehdotus liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi matkalippujen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11505/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
 Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi matkalippujen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta.
Tausta
Ehdotus koskee uuden liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen antamista ja voimassa olevan asetuksen (867/2006) kumoamista.

Ehdotuksen tarkoituksena on joustavoittaa matkalippujen tarkastajien koulutusvaatimuksia niin, että tarkastusmaksuoikeuden saaneet kunnat ja kuntayhtymät pystyvät mitoittamaan tarkastajien ja tarkastuksessa apuna olevien järjestyksenvalvojien koulutuksen omalle joukkoliikennealueelleen tarkoituksenmukaiseksi. Muutos on tärkeä erityisesti niille pienemmille joukkoliikennealueille, joilla on tarve vain muutamille tarkastajille kerrallaan.
Tavoitteet
Ehdotuksen tavoitteena on uudistaa asetus vastaamaan paremmin eri joukkoliikennealueiden tarpeita ja toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia.
 
Voimassa olevassa asetuksessa säädetään koulutuksen vähimmäistuntimäärästä ja toteutustavasta. Nämä vähimmäistunti- ja toteutustapavaatimukset ehdotetaan poistettavaksi. Lisäksi asetusehdotukseen ehdotetaan lisättäväksi mahdollisuus asiakokonaisuuksien hyväksi lukemiseen soveltuvasta koulutuksesta. Asetuksessa ei otettaisi kanta koulutuksen muotoon, vaan koulutus voitaisiin toteuttaa niin läsnä- tai etäopetuksena tai työssäoppimisena. Koulutus olisi mahdollista toteuttaa soveltuvin osin myös yhteistyössä muiden joukkoliikennealueiden kanssa.
 
Asiakaspalvelua koskevaa 2 §:n 5 c -kohtaa ehdotetaan täsmennettäväksi sisällyttämällä koulutusvaatimuksiin myös tärkeimmät tarkastustehtävää suoritettaessa käytettävät fraasit suomeksi. Muilta osin koulutuksessa käsiteltäviin asiakokonaisuuksiin ei ehdoteta muutoksia.
 
Johdonmukaisuuden vuoksi uudessa asetuksessa ei säädettäisi myöskään tarkastuksessa apuna olevan järjestyksenvalvojan koulutuksen vähimmäistuntimäärästä.
Linkit
Liitteet:

Lausuntopyyntö.pdf - Lausuntopyyntö

LVMa_suomi.pdf - Asetusluonnos (suomeksi)

LVMa_ruotsi.pdf - Asetusluonnos (ruotsiksi)

Perustelumuistio.pdf - Luonnos perustelumuistioksi

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 31.10.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä ylitarkastaja Katja Peltolalta (puh. 0295 342 031, katja.peltola@lvm.fi) ja suunnittelija Kaarle Vuoriselta (puh. 0295 342 139, kaarle.vuorinen@lvm.fi).
Jakelu:
ELY - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
ELY - Etelä-Savon ELY-keskus    
ELY - Hämeen ELY-keskus    
ELY - Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
ELY - Kainuun ELY-keskus    
ELY - Keski-Suomen ELY-keskus    
ELY - Lapin ELY-keskus    
ELY - Pirkanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
ELY - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjois-Savon ELY-keskus    
ELY - Satakunnan ELY-keskus    
ELY - Uudenmaan ELY-keskus    
ELY - Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Linja-autoliitto    
oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Paikallisliikenneliitto    
Poliisihallitus    
Tampereen kaupunki    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
VR-Yhtymä Oy    
Asiasanat

koulutus

joukkoliikenne

tarkastustoiminta