Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpano sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentaminen

Kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpano sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM082:00/2020

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö asetti 21.12.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus Euroopan unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamiseksi ja nykyaikaistamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/2161 (niin kutsuttu Omnibus-direktiivi) täytäntöön panemiseksi tarvittavista säännöksistä sekä puhelin- ja kotimyyntiä koskevien säännösten tiukentamisesta kuluttajansuojan parantamiseksi.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä.
Tausta
Omnibus-direktiivi annettiin 27.11.2019. Direktiivi on pantava täytäntöön viimeistään 28.11.2021, ja sen täytäntöön panemiseksi annettavia säännöksiä on sovellettava 28.5.2022 lukien.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan (Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta, 2019) on kirjattu toimivien oikeusprosessien ja oikeusturvan tavoitteen toteuttamiseksi puhelin- ja kotimyynnin rajoittaminen ja sääntelyn tiukentaminen kuluttajan suojaksi.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on panna Omnibus-direktiivi kansallisesti täytäntöön sekä arvioida puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentamisen tarvetta ja keinoja.

Omnibus-direktiivin täytäntöön panemiseksi mietinnössä ehdotetaan muutoksia kuluttajansuojalain (38/1978) 1, 2 ja 6 lukuun sekä kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annettuun lakiin (566/2020).

Työryhmä on päätynyt työssään siihen, ettei tällä hetkellä ole perusteita kiristää puhelinmyyntisääntelyä. Lain rikkomustapauksiin voidaan entistä tehokkaammin puuttua kuluttaja-asiamiehen heinäkuussa 2020 saamien uusien toimivaltuuksien avulla. Ennen sääntelyn kiristämistä on myös pyrittävä lisäämään kuluttajien tietoisuutta kieltorekistereistä, joihin kuulumalla kuluttaja voi kieltää ei-toivotun puhelinmyynnin.

Esityksen jatkovalmisteluvaihetta silmällä pitäen ja sen edistämiseksi, että lausunnonantajat pystyvät paremmin ottamaan kantaa asiaan, työryhmä on laatinut säännösehdotuksen kirjallisen vahvistuksen käyttöönoton toteuttamiseksi puhelinmyynnissä. Kirjallisen vahvistusmenettelyn ulkopuolelle voitaisiin jättää tiettyjä tuoteryhmiä tai rajata menettely koskemaan tietynarvoisia hyödykkeitä ja tietynlaisia sopimuksia.

Kotimyyntiä koskevan sääntelyn tiukentamiseksi työryhmä ehdottaa kuluttajan peruuttamisoikeuden laajentamista tilanteissa, joissa sopimus on tehty elinkeinonharjoittajan ilman kuluttajan pyyntöä tekemän kotikäynnin yhteydessä. Kuluttajalla olisi tällöin peruuttamisoikeus myös sopimuksissa, jotka koskevat tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi. Lisäksi laissa säädettäisiin seuraamuksista tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt kotimyynnissä antaa kuluttajalle tietoa peruuttamisoikeuden puuttumisesta tai olosuhteista, joissa peruuttamisoikeuden voi menettää.

Työryhmä ehdottaa, että lait tulevat voimaan 28.5.2022, jolloin direktiiviä on ryhdyttävä soveltamaan.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään tiistaina 31.8.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnössä esitetyistä ehdotuksista. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet --> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, puh. 02951 50015, sähköposti etunimi.sukunimi.sukunimi@om.fi (tavoitettavissa 9.7.–30.7. ja 23.8.2021 alkaen).
Jakelu:
Aikakausmedia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisyys ry    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Folkhälsan rf    
Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Ikäinstituutti ry    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
kuluttajariitalautakunta    
Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Markkinaoikeus    
Marttaliitto ry    
Medialiitto ry    
Miina Sillanpään säätiö / tj Eija Sorvari    
Muistiliitto ry    
Omaishoitajaliitto ry / tj Sari Tervonen    
Paikallisvoima ry    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry    
Suomen Setlementtiliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Uutismedian liitto ry    
Vanhus- ja vähimmäispalvleun liitto VALLI ry    
Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry    
Asiasanat

Kuluttajansuoja

Kuluttajansuojalaki

Etämyynti

Kotimyynti