Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6456/2019

Vastausaika on päättynyt: 10.1.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain 9 §:n 2 momentin, 190 §:n 3 momentin, 196 §:n 3 momentin ja oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta.

Ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että turvapaikanhakijalle turvapaikkapuhuttelussa annettavaa oikeusapua koskeva säännös ja päätöksien valitusaikaa koskevat säännökset kumottaisiin. Tästä seuraisi, että hakijalla voisi olla tarvittaessa julkisin varoin kustannettu avustaja myös turvapaikkapuhuttelussa. Valitusajat päätöksistä olisivat samat kuin muissakin hallinto-oikeudellisissa asioissa eli 30 päivää.

Oikeusapulakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että asiakohtaista palkkiota koskeva säännös kumottaisiin, mistä seuraa, että yksityiselle avustajalle maksettaisiin tarpeellisista toimenpiteistä tuntiperusteinen korvaus.
Tausta
Ulkomaalaislakiin ja oikeusapulakiin tehtiin edellisellä hallituskaudella muutoksia turvapaikanhakijoiden oikeusavun ja valitusaikojen osalta. Avustajille säädettiin asiakohtaiset palkkiot ja palkkio turvapaikkapuhuttelussa läsnäolosta säädettiin maksettavaksi vain, jos siihen on erityisen painavia syitä tai avustettavana on alaikäinen lapsi. Valitusajat lyhennettiin 21 ja 14 päivään. Muutokset tulivat voimaan 1.9.2016.

Turvapaikanhakijoiden oikeusapua on tutkittu vuoden 2016 lakimuutosten jälkeen useammassa riippumattomassa selvityksessä. Kaikissa näissä selvityksissä on esitetty kehittämiskohteita kansainvälistä suojelua hakevien oikeusapuun ja käsittelyprosesseihin.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman ”Osaava ja osallistava Suomi” (s. 87) mukaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa vahvistetaan.  Tämä tapahtuu hallitusohjelman kirjauksen mukaan muun ohella niin, että mahdollistetaan avustajan käyttö turvapaikka-puhuttelussa, otetaan käyttöön tuntiperusteiset palkkiot avustajille sekä yleiset hallinto-oikeudelliset valitusajat.

Muutoksilla on vaikutuksia erityisesti kansainvälistä suojelua hakeville henkilöille ja heitä avustaville lakimiehille, mutta myös Maahanmuuttovirastolle, hallinto-oikeuksille ja valtion oikeusaputoimistoille.

Hallituksen esitys on valmisteltu oikeusministeriössä yhteistyössä sisäministeriön kanssa.
Liitteet:

HE-luonnos.pdf - Rp utkast fi

Huvudsakligt innehåll och lagförslag.pdf - Huvudsakligt innehåll och lagförslag

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 10.1.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain 9 §:n 2 momentin, 190 §:n 3 momentin, 196 §:n 3 momentin ja oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Päivi Tiainen-Hyrkäs (puh. 02951 50262, sähköposti paivi.tiainen-hyrkas@om.fi
Jakelu:
Amnesty international Suomi    
Auktorisoidut Lakimiehet ry -Auktoriserade Jurister rf    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopisto    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Korkein hallinto-oikeus    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Maahanmuuttovirasto    
Pakolaisneuvonta ry    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Punainen risti    
Siirtolaisuusinstituutti    
Sisäministeriö    
Suomen Asianajajaliitto - Finlands Advokatförbund    
Suomen Lakimiesliitto ry - Finlands Juristförbund rf    
Suomen Pakolaisapu    
Turun hallinto-oikeus    
UNHCR Representation for Northern Europe    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

oikeusapu

kansainvälistä suojelua hakevat

palkkiot

valitusajat