Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi mielenterveyslain (1116/1990) muuttamisesta (tahdon vastaisen lääkehoidon oikeussuojakeinot)

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mentalvårdslagen (1116/1990) (rättsmedlen vid läkemedelsbehandling mot patientens vilja)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/813/2021

Vastausaika on päättynyt: 22.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mentalvårdslagen (1116/1990). I mentalvårdslagen finns bestämmelser om både ordnande av mentalvårdstjänster och vård oberoende av patientens vilja.
Bakgrund
Finland fick ett beslut från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) 2012 i fallet X mot Finland (nr 34806/04). I domen ansåg Europadomstolen att rätten till frihet enligt artikel 5 och rätten till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen (Europakonventionen) hade kränkts. Den senare kränkningen gällde medicinering som patienten hade fått mot sin vilja. I anslutning till detta konstaterade Europadomstolen att det saknas tillräckliga rättssäkerhetsgarantier.
 
Också vid de nationella domstolarna har man behandlat fall som gäller läkemedelsbehandling som getts mot patientens vilja. Åbo hovrätt ansåg i sin dom i april 2022 (S 21/1053) att det anmärknings- och klagomålsförfarande som preciserats efter domen i målet X v. Finland gav ett tillräckligt rättsskydd. I maj 2022 ansåg Vasa hovrätt (S 21/871) att käranden inte hade tillgång till effektiva rättsmedel, eftersom det efter domen i målet X v. Finland inte har föreskrivits om nya rättsmedel.
 
Europarådets genomförandeavdelning meddelade i juni 2021 att den anser att domen i målet X mot Finland fortfarande inte har verkställts fullt ut. Verkställigheten av domen överfördes till ministerkommittén för förstärkt övervakning och den behandlades i ministerkommittén i december 2021. I sin resolution uppmanar ministerkommittén Finland att skyndsamt vidta lagstiftningsåtgärder för att slutföra verkställigheten av domen.
 
Regeringspropositionen bidrar också till genomförandet av det som skrivits in i statsminister Marins regeringsprogram, enligt vilket lagstiftningen stärker självbestämmanderätten för dem som använder social- och hälsovårdstjänster (punkt 3.6.1).
Målsättningar
Syftet med propositionen är att förbättra rättsskyddet för patienter som får psykiatrisk vård oberoende av sin vilja genom att det krävs ett skriftligt beslut om regelbunden psykiatrisk läkemedelsbehandling som tas in mot patientens vilja när patienten motsätter sig läkemedelsbehandlingen eller när det inte kan klarläggas av patientens vilja.
 
Patienten ska i fortsättningen ha möjlighet att överklaga detta beslut hos förvaltningsdomstolen. Ett beslut om läkemedelsbehandling får dock verkställas omedelbart trots att ändring har sökts, så att behörig läkemedelsbehandling som ges patienten på medicinska grunder kan tryggas.
 
Målet är att det rådande rättsläget ska motsvara Europadomstolens centrala människorättskonventioner. Ändringen behövs också för att säkerställa en enhetlig statlig rättspraxis. Olika domstolars avgöranden som skiljer sig från varandra i fall med motsvarande fakta kan inte anses vara ändamålsenliga med tanke på tillgodoseendet av patienternas rättsskydd.
 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023.
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen sänd ert utlåtande senast den 22 juli 2022.

I sammandraget av utlåtandena beaktas endast de utlåtanden som inkommit inom utsatt tid.
Svarsanvisningar för mottagare
Svarsanvisningar för mottagare

Utlåtandena är offentliga och publiceras i tjänsten och på projektets webbplats.

Vi ber er bifoga ett kortfattat sammandrag (högst en halv sida) i ert utlåtande som tas in som sådant i sammandraget.

Utlåtandena beaktas vid den slutliga beredningen av propositionen.

Utlåtandena ska i första hand lämnas in via tjänsten lausuntopalvelu.fi.

Vid behov kan utlåtandet sändas elektroniskt till adressen: kirjaamo.stm@gov.fi eller per post till adressen: Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET.

I följebrevet ska anges ärendenumret V/813/2021 och STM005:00/2021.

OBS! Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post, om den svarande svarar via utlåtandetjänsten.
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av
 
Fram till 23.6 specialsakkunnig Maija Miettinen, tfn 358 295 163 452
24.6–17.7 direktör Jaska Siikavirta, tfn 358 295 163 394
Fr.o.m. 18.7 regeringsrådet Kirsi Ruuhonen, tfn 358 295 163 239
 
E-postadresser: fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området - FSKC    
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomainen    
A-klinikkasäätiö    
Aluehallintovirastot    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
DigiFinland Oy    
Duodecim    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin hallintooikeus    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Iso    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske ry    
Keski-Uudenman hyvinvointialue    
KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Kårkullan kuntayhtymä    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsipohjan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkäripalveluyritykset LPY    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mielenterveysomaisten keskusliitto –FinFami ry    
Mielenterveyspooli    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Muistiliitto    
Neuroliitto    
Niuvanniemen sairaala    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusmininisteriö    
Omaishoitajaliitto    
Osallisuuden Aika ry    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Sonet Botnia    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Päihdeasiamies    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA    
Rikosseuraamuslaitos    
Saamelaiskäräjät    
Sairaanhoitopiirien johtajat ry    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
SILE-hanke    
Sininauhaliitto    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys    
Suomen Potilasasiamiehet ry    
Suomen Potilasliitto    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen sairaanhoitajaliitto    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura    
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN/ Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry    
Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät - TESO ry    
Turun hallinto-oikeus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtakunnallinen kansanterveystyön johtajaverkosto    
Valtakunnallinen kansanterveystyön johtajaverkosto    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

hallintolainkäyttö

itsemääräämisoikeus

asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeus

mielenterveys

psykiatrinen hoito

lääkehoito