Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi mielenterveyslain (1116/1990) muuttamisesta (tahdon vastaisen lääkehoidon oikeussuojakeinot)

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi mielenterveyslain (1116/1990) muuttamisesta (tahdon vastaisen lääkehoidon oikeussuojakeinot)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/813/2021

Vastausaika on päättynyt: 22.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi mielenterveyslain (1116/1990) muuttamisesta. Mielenterveyslaissa säädetään sekä mielenterveyspalvelujen järjestämisestä, että potilaan tahdosta riippumattomasta hoidosta.
Tausta
Suomi sai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta (EIT) vuonna 2012 langettavan päätöksen tapauksessa X v. Suomi (nro 34806/04). Tuomiossaan EIT katsoi, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 5 artiklan mukaista oikeutta vapauteen ja 8 artiklan mukaista oikeutta yksityiselämään oli loukattu. Jälkimmäinen loukkaus liittyi potilaalle hänen tahtonsa vastaisesti annettuun lääkitykseen. Tähän liittyen EIT totesi riittävien oikeusturvatakeiden puuttuvan.
 
Myös kansallisissa tuomioistuimissa on käsitelty potilaan tahdon vastaisesti annettua lääkitystä koskevia tapauksia. Turun hovioikeus katsoi huhtikuussa 2022 antamassaan tuomiossaan (S 21/1053), että X v. Suomi –tuomion antamisen jälkeen täsmennetty muistutus- ja kantelumenettely antoi riittävän oikeussuojan. Toukokuussa 2022 Vaasan hovioikeus taas katsoi (S 21/871), ettei kantajalla ollut käytettävissä tehokkaita oikeussuojakeinoja, koska X v. Suomi -tuomion jälkeen ei ole säädetty uusista oikeussuojakeinoista.
 
Euroopan neuvoston täytäntöönpano-osasto ilmoitti puolestaan kesäkuussa 2021 katsovansa, ettei X v. Suomi -tuomiota ole edelleenkään pantu täytäntöön täysimääräisesti. Tuomion täytäntöönpano siirrettiin ministerikomitean tehostettuun seurantaan ja sitä käsiteltiin Euroopan neuvoston ministerikomiteassa joulukuussa 2021. Päätöslauselmassaan ministerikomitea kehottaa Suomea ryhtymään kiireellisesti lainsäädäntötoimenpiteisiin tuomion täytäntöönpanon loppuunsaattamiseksi.
 
Hallituksen esitys toteuttaa osaltaan myös pääministeri Marinin hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan lainsäädännöllä vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttäjien itsemääräämisoikeutta (kohta 3.6.1).
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on parantaa tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa olevien potilaiden oikeusturvaa edellyttämällä kirjallisen päätöksen tekemistä potilaan tahdon vastaisesti annettavasta säännöllisestä psykiatrisesta lääkehoidosta silloin, kun potilas vastustaa lääkehoitoa tai kun potilaan tahdosta ei saada selvyyttä.
 
Potilaalla olisi jatkossa mahdollisuus valittaa tästä päätöksestä hallintotuomioistuimeen. Lääkehoitoa koskeva päätös saataisiin kuitenkin panna täytäntöön heti muutoksenhausta huolimatta, jotta potilaalle lääketieteellisen perustein annettava asianmukainen lääkehoito voidaan turvata.
 
Tavoitteena on saattaa vallitseva osin epäselvä oikeustila Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen edellyttämälle keskeisten ihmisoikeussopimusten mukaiselle tasolle. Muutos on tarpeen myös kansallisen oikeuskäytännön yhtenäisyyden turvaamiseksi. Eri tuomioistuinten tosiseikoiltaan vastaavissa tapauksissa antamia toisistaan poikkeavia ratkaisuja ei voida pitää potilaiden oikeusturvan toteutumisen näkökulmasta asianmukaisena.
 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 22.7.2022 mennessä.
 
Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot.
Vastausohjeet vastaanottajille
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa sekä hankkeen sivuilla.
 
Pyydämme sisällyttämään lausuntoonne lyhyen (enintään puolen sivun mittaisen) tiivistelmän, joka otetaan sellaisenaan lausuntoyhteenvetoon.
 
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä.
 
Lausunnot pyydetään jättämään ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi –palveluun.
 
Tarvittaessa lausunnon voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo.stm@gov.fi tai postitse osoitteeseen: Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO.
 
Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/813/2021 ja STM005:00/2021.
 
HUOM! Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:
 
23.6. saakka erityisasiantuntija Maija Miettinen, puh. +358 295 163 452
24.6.-17.7. johtaja Jaska Siikavirta, puh. +358 295 163 394
18.7. alkaen hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen, puh. +358 295 163 239
 
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området - FSKC    
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomainen    
A-klinikkasäätiö    
Aluehallintovirastot    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
DigiFinland Oy    
Duodecim    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin hallintooikeus    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Iso    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske ry    
Keski-Uudenman hyvinvointialue    
KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Kårkullan kuntayhtymä    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsipohjan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkäripalveluyritykset LPY    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mielenterveysomaisten keskusliitto –FinFami ry    
Mielenterveyspooli    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Muistiliitto    
Neuroliitto    
Niuvanniemen sairaala    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusmininisteriö    
Omaishoitajaliitto    
Osallisuuden Aika ry    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Sonet Botnia    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Päihdeasiamies    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA    
Rikosseuraamuslaitos    
Saamelaiskäräjät    
Sairaanhoitopiirien johtajat ry    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
SILE-hanke    
Sininauhaliitto    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys    
Suomen Potilasasiamiehet ry    
Suomen Potilasliitto    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen sairaanhoitajaliitto    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura    
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN/ Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry    
Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät - TESO ry    
Turun hallinto-oikeus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtakunnallinen kansanterveystyön johtajaverkosto    
Valtakunnallinen kansanterveystyön johtajaverkosto    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

hallintolainkäyttö

itsemääräämisoikeus

asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeus

mielenterveys

psykiatrinen hoito

lääkehoito