Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ENERGIATUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ENERGIATUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/2096/03.03.01/2017

Vastausaika on päättynyt: 15.11.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta valtioneuvoston asetusluonnoksesta energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista viimeistään 15.11.2017.

Energiatukien myöntämiseen sovelletaan yleislakina valtionavustuslakia (688/2001), jonka 8 §:n nojalla voidaan antaa tarkempia säännöksiä lain soveltamisalaan kuuluvan valtionavustuksen talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä annetaan valtioneuvoston asetuksella. Asetuksenantovaltuuden nojalla on annettu valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1063/2012), jonka voimassaolo päättyy 31.12.2017. Lausunnolla oleva valtioneuvoston asetusluonnos on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2018 alusta.

Tausta
Energiatukea on voitu myöntää sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, edistävät energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista taikka vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja. 
Tavoitteet
Marraskuussa 2016 julkaistussa kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa vuoteen 2030 (VNS 7/2016 vp) linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita siten, että Suomi saavuttaa Juha Sipilän hallitusohjelmassa sekä yhdessä EU:ssa sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030 ja on johdonmukaisesti matkalla kohti vuoden 2050 tavoitteita. Energia- ja ilmastostrategian mukaan uusiutuvan energian investointitukia kohdennetaan ensisijaisesti uuden teknologian kaupallistamiseen sekä päästökauppasektorin ulkopuolisten sektoreiden kuten liikenteen kehittyneitä biopolttoaineita tuottaviin laitoksiin, liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymiseen ja muuhun päästökauppaan kuulumattomaan sähkön- ja lämmöntuotantoon.

Asetusluonnoksen mukainen energiatukiohjelma liittyy hallitusohjelman jaksoon Biotalous ja puhtaat ratkaisut ja kärkihankkeeseen Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti.
 
Liitteet:
Aikataulu

Lausuntojen antamisen määräaika päättyy 15.11.2017.

 

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 

 

Valmistelijat

Asetusluonnos on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. Valmistelussa on otettu huomioon kansallinen energia- ja ilmastostrategia.

Tarvittaessa lisätietoja antavat: hallitusneuvos Anja Liukko ja ylitarkastaja Pekka Grönlund, s-posti:etunimi.sukunimi@tem.fi.


 

Jakelu:
Aurinkoteknillinen Yhdistys ry    
Bioenergia ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Innovaatiorahoituskeskus Tekes    
KEHA-keskus    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Motiva Oy    
Paikallisvoima ry    
Pienvesivoimayhdistys ry    
Suomen Biokaasuyhdistys ry    
Suomen Elfi Oy    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiovarainministeriö    
Öljy- ja biopolttoaineala ry    
Asiasanat

Energiatuki, uusiutuva energia, energiatehokkuus, uusi energiateknologia