Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18059/2020

Vastausaika on päättynyt: 1.10.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Esityksessä ehdotetaan, että rangaistuksen mittaamisen koventamisperusteisiin lisättäisiin maininta rikoksen tekemisestä uhrin sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta.

Oikeushenkilön rangaistusvastuuta törkeästä kunnianloukkauksesta ja laittomasta uhkauksesta koskeviin säännöksiin ehdotetaan lisättäväksi nimenomainen maininta tekojen tekemisestä kohteen sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta. Maininta sukupuolesta teon vaikuttimena lisättäisiin myös julkista kehottamista rikokseen koskevaan oikeushenkilön rangaistusvastuusäännökseen silloin, kun rikos, johon kehotetaan tai houkutellaan, olisi törkeä kunnianloukkaus tai laiton uhkaus.

Tausta

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman Osallistava ja osallistuva Suomi mukaan rikoslain 6 luvun 5 §:n mukaiseksi koventamisperusteeksi säädetään rikoksen tekeminen sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta.

Lisäksi hallitusohjelman mukaan hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä. Turvataan edellä mainittujen rikosten torjuntaan ja selvittämiseen riittävät resurssit sekä osaaminen. Edistetään syrjintä- ja viharikostilanteen systemaattista seurantaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on korostaa sellaisten tekojen moitittavuutta, joiden vaikuttimena on sukupuoleen perustuva viha.
Rikokset kohdistuvat yleensä jommankumman sukupuolen edustajaan. Sukupuoli tai sukupuoli-identiteetti on siten mukana lähes kaikissa rikoksissa, joissa uhri on luonnollinen henkilö.  Eräissä erityistilanteissa henkilön ulkoinen ominaisuus kuten sukupuoli voi kuitenkin olla teon ainoa tai voimakkain vaikutin.  Ulkoiseen ominaisuuteen kuten sukupuoleen kohdistuva viha teon vaikuttimena saattaa herättää uhrissaan vakavia pelkotiloja. Näkyvä ulkoinen ominaisuus saattaa altistaa hänet rikoksen, esimerkiksi pahoinpitelyn tai vahingonteon, uhriksi toistamiseen.
Rauhaa, kunniaa tai yksityisyyttä loukkaavat rikokset (laiton uhkaus, vainoaminen) ovat erityisen haitallisi, jos niiden kohteeksi joutuminen sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta muodostuu esteeksi osallistua julkiseen keskusteluun tai tietyn aiheiden käsittelyn välttelyyn julkisuudessa (niin sanottu chilling effect). Esityksen tavoitteena on tältä osin hallitusohjelman mukaisesti puuttua nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä.
Rikoslaki on sukupuolineutraali laki eikä miesten ja naisten asettamiseen eri asemaan mainitussa laissa ole perusteita. Teko on lähtökohtaisesti yhtä moitittava siitä riippumatta, kohdistuuko se mieheen tai naiseen.  Jaksossa 2.1 mainittujen selvitysten valossa sellaisen häirinnän, uhkailun tai yksityisyyttä loukkaavien tekojen kohteena, joiden törkeimmillään voidaan arvioida osoittavan sukupuoleen kohdistuvaa vihaa, ovat kuitenkin käytännössä naiset miehiä useammin.
Tavoitteena on myös korostaa yhteisöjen vastuuta valvoa ja estää edellä mainittuja rikoksia toimintansa piirissä.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 1.10.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Oikeusministeriö ei maksa palkkiota pyydetyistä ja annetuista lausunnoista.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, lena.andersson@om.fi, puh. 050 3746297.
Jakelu:
Amnesty International Suomen osasto    
Dosentti Riitta Ollila, Jyväskylän yliopisto    
Dosentti Riku Neuvonen, Helsingin yliopisto    
DreamWear Club    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Suomen syyttäjäalue    
Julkisen sanan neuvosto    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus lausua)    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
Media-liitto ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto ry    
Miessakit ry    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen keskusliitto ry    
Naisjärjestöt yhteistyössä ry    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OTT, yliopistonlehtori Tatu Hyttinen, Turun yliopisto    
Oulun käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen syyttäjäalue    
Poliisihallitus    
Professori Kimmo Nuotio, Helsingin yliopisto    
Professori Matti Tolvanen, Itä-Suomen yliopisto    
Professori Päivi Korpisaari, Helsingin yliopisto    
Seta ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Journalistiliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen poliisijärjestöjen liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutettu    
Trasek ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnansyyttäjäntoimisto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu