Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ulkoministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta ulkoministeriön asetukseksi ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksulli-suudesta vuonna 2024

Ulkoministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta ulkoministeriön asetukseksi ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksulli-suudesta vuonna 2024

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/30872/2023-UM-3

Vastausaika on päättynyt: 1.12.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa oheisesta luonnoksesta ulkoministeriön asetukseksi ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta vuodelle 2024.
Asetus on tarkoitus viedä valtioneuvoston rahavaliokunnan käsittelyyn.
Nykyisten suoritteiden hintoja ei esitetä muutettavaksi.
Asetuksen liitteeseen esitetään tehtäväksi tekninen nimen muutos EU:n kansalaiselle myönnettävästä tilapäisestä matkustusasiakirjan osalta. Muilta osin asetusta tai sen liitettä ei esitetä muutettavaksi

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 30.11.2023 lausuntopalvelun kautta tai ulkoministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.um@govsec.fi ja tiedoksi Minna-Kaisa Liukko (minna-kaisa.liukko@gov.fi) . Lisätietoja antaa tarvittaessa Risto Hakoila ja Juha Toivola.
 
Tausta
Ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta annetaan pääsääntöisesti kalenterivuosittain. Asetuksessa on säädetty ulkoasiainhallinnon eli ulkoministeriön ja Suomen edustustojen suoritteiden maksullisuudesta. Voimassa oleva ulkoministeriön asetus (1163/2022) on tullut voimaan 1. syyskuuta 2023 ja on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. 
 
Tavoitteet
Asetusteksti vastaisi pääosin voimassaolevaa asetusta. Voimassa oleva asetus tuli voimaan 1.9.2023 (930/2023).
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyyydetään toimittamaan 30.11.2023 mennessä. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan.
Valmistelijat
Juha Toivola 
Minna-Kaisa Liukko
Jakelu:
Maahanmuuttovirasto    
Sisäministeriö    
Suomi-seura ry    
Valtiovarainministeriö