Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kysely media-alan toimijoille: kokemuksia voimassa olevan julkisuuslain soveltamiseen liittyvistä keskeisistä haasteista ja julkisuuslainsäädännön kehittämistarpeista media-alan näkökulmasta

Kysely media-alan toimijoille: kokemuksia voimassa olevan julkisuuslain soveltamiseen liittyvistä keskeisistä haasteista ja julkisuuslainsäädännön kehittämistarpeista media-alan näkökulmasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27452/2020

Vastausaika on päättynyt: 25.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Tausta
Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan julkisuuslain ajantasaistamista. Työryhmän toimikausi kestää 30.6.2023 saakka.

Julkisuuslain ajantasaistamista valmistelevan työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida julkisuusperiaatteen asianmukaisen toteutumisen ja toteuttamisen ongelmakohtia ja niihin vaikuttavia toimia. Selvitysten ja arvioiden perusteella työryhmän tulee valmistella sille asetetun tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat lainsäädännön muutosehdotukset. Tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi lainsäädäntö, joka edistää yhteiskunnan avoimuutta ja vastaa nyky-yhteiskunnan vaatimuksia.

Perustuslain 12.2 §:n mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. Viranomaisten toimintaan liittyvän julkisuuden tarkoituksena on antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999; julkisuuslaki) toimivuutta on viimeksi tarkasteltu kokonaisuutena vuosituhannen alussa. Voimassa olevasta julkisuuslaista on kertynyt runsaasti soveltamiskokemusta ja huomattava määrää tuomioistuimien ja ylimpien laillisuusvalvojien tulkintakäytäntöä. Näiden myötä on noussut esiin eri tyyppisiä lainsäädännön selkeyttämis- ja kehittämistarpeita. Sääntelyyn liittyy uudistamistarpeita, joista osa on luonteeltaan teknisiä mutta osa edellyttää syvällisempää sääntelyn sisällön ja rakenteen toimivuuden arviointia.

Työryhmän on toimeksiantonsa mukaan kiinnitettävä julkisuusperiaatteen asianmukaisen toteutumisen ja toteuttamisen ongelmakohtien ja niihin vaikuttavien toimien arvioinnissa huomiota ennen kaikkea voimassa olevaan julkisuussääntelyyn liittyviin käytännön soveltamisen haasteisiin.  Säännösten ajantasaisuutta ja toimivuutta on tarkasteltava myös yhteiskunnan ja viranomaisten toimintaan liittyvien muutosten näkökulmasta huomioiden muun muassa digitalisaatioon liittyvät mahdolliset muutostarpeet. Erityisesti on tarkasteltava lain ymmärrettävyyttä ja sen systematiikan ja sen yksittäisten säännösten selkeyttämistarpeita. Kokonaisuuteen liittyen on arvioitava myös oikeusturvan ja seuraamusten merkitystä julkisuusperiaatteen toteutumisessa.

Työryhmän tulee myös selvittää mahdollisuudet selkeyttää viranomaisten asiakirjojen julkisuuden ja henkilötietojen suojan (julkiset henkilötiedot) välistä suhdetta. Selkeyttämisen tavoitteena tulee olla avoimuuden turvaaminen, ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan kannanotot asiakirjajulkisuuden ja henkilötietojen suojan välisestä tasapainosta (PeVL 14/2018 vp).

Selkeyttämisen osana tulee tarkastella myös salassapitosäännösten muotoilusta ja sääntelyn rakenteesta seuraavia epäkohtia ja tulkintaepäselvyyksiä sekä keinoja vaikuttaa niihin lainsäädännön muutoksin. Sen sijaan salassapitosäännösten ja niihin liittyvien vahinkoedellytyslausekkeiden systemaattinen sisällöllinen tarkastelu ja mahdollinen uudistaminen jäävät toimeksiannon ulkopuolelle.

Työryhmän tehtävänä on myös selvittää ja arvioida julkisuuslain soveltamisalan riittävyyttä ja ajantasaisuutta erityisesti ottaen huomioon hallinnon uusiutuvat rakenteet. Tällä kyselyllä kuitenkin pyritään selvittämään ensi sijassa muita kuin soveltamisalakysymyksiin liittyviä epäkohtia.
Tavoitteet
Tämän kyselyn tarkoituksena on osana työryhmän toimeksiantoa selvittää media-alan toimijoiden kokemuksia voimassa olevan lain soveltamiseen liittyvistä keskeisistä haasteista ja lainsäädännön kehittämistarpeista. Kyselyn tulokset on tarkoitus huomioida osana työryhmän tehtävänä olevaa kehittämistarpeiden arviointia.

Kyselyn vastaanottajia pyydetään vastaamaan jäljempänä esitettyihin kysymyksiin. Vastaajia pyydetään huomioimaan vastauksissaan, että salassapitosäännösten sisällöllinen tarkastelu ei kuulu työryhmän tehtäväksiantoon.
Linkit
Aikataulu
Vastaukset kyselyyn pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 25.6.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Vastaukset pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun kyselyyn suomen tai ruotsin kielellä. Vastauksia ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että vastaukset jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Myös jakelulistan ulkopuoliset voivat halutessaan vastata kyselyyn. Vastaukset antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki vastaukset ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:

Lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen (puh. 0295 150 100), sähköposti etunimi.m.sukunimi@om.fi (18. kesäkuuta saakka)
Lainsäädäntöneuvos Heidi Alajoki (puh. 0295 150 052), sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi.
Jakelu:
Aikakauslehtien Liitto ry    
Alma Media Oyj    
Julkisen sanan neuvosto    
Kaupunkitoimittajat ry    
Keskisuomalainen Oyj    
KSF media    
Medialiitto    
MTV Oy    
Oikeustoimittajat ry    
Oy Suomen Tietotoimisto    
Politiikan toimittajat ry    
RadioMedia ry    
Sanoma Oyj    
Suomen Journalistiliitto    
Taloustoimittajat ry    
Terveystoimittajat ry    
Tutkivan journalismin yhdistys ry    
Viesti ry    
Yleisradio Oy    
Asiasanat

digitalisaatio

avoimuus

julkisuus

digitalisering

julkisuusperiaate

offentlighet

offentlighetsprincipen

öppenhet