Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Tiedonhallintalautakunnan kommentointipyyntö automaattista ratkaisumenettelyä koskevasta suositusluonnoksesta

Tiedonhallintalautakunnan kommentointipyyntö automaattista ratkaisumenettelyä koskevasta suositusluonnoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1743/2020

Vastausaika on päättynyt: 6.10.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista. Tiedonhallintalautakunta ei ole tiedonhallinnan yleisviranomainen, vaan sen tehtävät liittyvät tiedonhallintalakiin. Tiedonhallintalautakunnan asettamat jaostot laativat ja ylläpitävät tiedonhallintalaissa säädettyjen vaatimusten toteuttamista koskevia suosituksia. Tiedonhallintalautakunnan suositukset eivät ole velvoittavia tai sitovia, vaan niissä ohjataan tiedonhallintayksikköjä ja viranomaisia toteuttamaan hyviin käytäntöihin pohjautuen tiedonhallintalaissa säädetyt vaatimukset. Tiedonhallintalautakunta on asettanut automaattista ratkaisumenettelyä koskevan jaoston 31.12.2023 saakka.
Tausta
Suositusluonnos pohjautuu julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettuun lakiin (906/2019), jäljempänä tiedonhallintalaki tai TihL, jonka 6 a luvussa säädetään automaattisen ratkaisumenettelyn käyttöönotosta ja käytöstä. Suositukseen vaikuttaa myös muu tiedonhallintalain sääntely sekä hallintolain 8 b luvun sääntely asian automaattisesta ratkaisemisesta. 
Tavoitteet
Suosituksen tavoitteena on auttaa tiedonhallintalain 6 a luvun vaatimusten toteuttamisessa. Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti viranomaisille, jotka ratkaisevat asioita hallintolain 8 b luvun mukaisesti automaattisesti. Suosituksen avulla pyritään auttamaan myös tiedonhallintayksikön johtoa toteuttamaan sen vastuulla olevat tiedonhallinnan tehtävät.  
Liitteet:
Aikataulu
Kommentit liitteenä olevaan suositusluonnokseen pyydetään antamaan lausuntopalvelussa6.10.2023 mennessä. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Julkisen hallinnon asiantuntijoita pyydetään kommentoimaan suositusluonnoksessa esitettyä informaatiota ja hyviä käytäntöjä. 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
Tommi Oikarinen, tommi.oikarinen@gov.fi
Sami Aalto, sami.j.aalto@gov.fi
Tuire Saaripuu, tuire.saaripuu@dvv.fi

tiedonhallintalautakunta@gov.fi