Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7555/2021

Vastausaika on päättynyt: 27.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää mahdollista lausuntoanne valtioneuvoston asetusmuutosluonnoksista, jotka liittyvät vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annettuun valtioneuvoston asetukseen (194/2002) ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettuun valtioneuvoston asetukseen (195/2002).
 
Tausta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista (2008/68/EY, niin sanottu VAK-direktiivi) I liitteessä viitataan vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR-sopimuksen) liitteisiin (ADR-määräykset) ja II liitteessä puolestaan rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF-yleissopimus) liitteeseen C (RID-määräykset). Vuoden 2021 ADR- ja RID-muutosten huomioimiseksi VAK-direktiivin liitteitä on muutettu komission delegoidulla direktiivillä ((EU) 2020/1833). Lisäksi ADR-sopimuksen nimen muutos tuli voimaan vuoden alusta.

Pääosa kansainvälistä ADR- ja RID-muutoksista ovat teknisiä. Liikenne- ja viestintävirasto uudistaa vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset: Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä (TRAFICOM/82133/03.04.03.00/2019) ja Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä (TRAFICOM/82134/03.04.02.00/2019).

 
Tavoitteet
​Valtioneuvoston asetusmuutoksilla voimaansaatettaisiin kansainväliset asetustasoiset ADR- ja RID-muutokset. Tarkoitus on muuttaa vaarallisten aineiden kuljetuksesta (VAK) tiellä annettua VN-asetusta, ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettua VN-asetusta. Lisäksi huomioitaisiin ADR-sopimuksen nimen muutos.

 VAK-lain kokonaisuudistuksessa tarkastellaan uudelleen myös nyt esitettyjä säännösluonnoksia.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan 27.4.2021 mennessä.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet > käyttöohjeet). Tukea palvelun käyttöön voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi. Lausuntoa ei tarvitse lähettää lisäksi erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon voi toimittaaa myös lähettämällä se liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausunnon joko lausuntopalvelussa tai kirjaamon kautta. Lausunnossa tulee maininta asiaan liittyvä diaarinumero (VN/7555/2021). 

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Mari Suominen, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö (etunimi.sukunimi@lvm.fi)
Saara Reinimäki, yksikön johtaja, liikenne- ja viestintäministeriö (etunimi.sukunimi@lvm.fi) 
Jakelu:
Aurora Rail    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
DEKRA Industrial Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Fenniarail Oy    
Finntraffic Raide    
Infra ry    
Kemianteollisuus ry    
Kiwa inspecta Suomi    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
maa- ja metsätalousministeriö    
oikeusministeriö    
Operail Finland Oy    
Poliisihallitus    
Posti Oy    
puolustusministeriö    
Raidealan neuvottelukunta RAINE    
Rajavartiolaitos    
Ratarahti Oy    
sisäministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen turvallisuusneuvonantajat ry    
Suomen Varustamot ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Testlink Oy    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
työ-ja elinkeinoministeriö    
ulkoministeriö    
VR-yhtymä Oy    
Väylävirasto    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
ympäristöministeriö    
Asiasanat

vaarallisten aineiden kuljetus (VAK), VAK-kuljetus tiellä ja rautatiellä, ADR ja RID-määräykset