Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sotilasvammalain 6 ja 6 b §:n muuttamiseksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sotilasvammalain 6 ja 6 b §:n muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28679/2023

Vastausaika päättyy: 14.12.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sotilasvammalain 6 ja 6 b §:n muuttamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalain 6 §:ää siten, että vuosien 1939–1945 sotien johdosta vahingoittuneelle tai sairastuneelle, laitoshoitoon oikeutetulle sotainvalidille korvattaisiin myös vuokran osuus palveluasumisessa Valtiokonttorin harkinnan perusteella. Muutos tehtäisiin palveluntarjoajien vähentymisen johdosta, jonka seurauksena usealla hyvinvointialueella sotainvalideilla ei ole enää mahdollisuutta päästä Valtiokonttorin maksusitoumuksella annettavaan laitoshoitoon omassa maakunnassaan. Ehdotettu lainmuutos kohdennettaisiin vain sotainvalideille, jotka vammautuivat Suomen sotien 1939–1945 johdosta. Esityksen ulkopuolelle jäisivät sotilasinvalidit eli varusmiespalveluksessa ja YK:n tehtävissä 1946–1990 vahingoittuneet ja sairastuneet. Heidän osaltaan kustannusten korvausten edellytykset säilyisivät ennallaan. Lisäksi 6 §:ään ehdotetaan tehtäväksi sosiaalihuoltolain viittausten korjaukset.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi sotilasvammalain 6 b §:ää siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavalle viranomaiselle kotona asumista tukevien palvelujen järjestämisestä vuosittain ennakkona maksettava korvaus suoritettaisiin yhdessä erässä tammikuun loppuun mennessä nykyisin maksettavien kuukausierien sijaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lain 6 b § tulisi kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025.
Tausta
Esityksen taustalla on Valtiokonttorin aloite vuokran korvaamisesta sotainvalideille palveluasumisessa laitoshoidon palveluntarjoajien vähentymisen vuoksi. Sotainvalideille maksuttoman laitoshoidon palveluntarjonta on supistunut, eikä kaikilla sotainvalideilla ole enää välttämättä mahdollisuutta laitoshoitoon omalla alueellaan. Tällä hetkellä palveluasumisessa sotainvalidit joutuvat maksamaan vuokran osuuden itse.

Lisäksi Valtiokonttori on esittänyt muutosta siihen, että sotainvalidien kotona asumista tukevista palveluista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavalle viranomaiselle vuosittain ennakkona maksettava korvaus suoritettaisiin yhdessä erässä tammikuun loppuun mennessä nykyisin maksettavien kuukausierien sijaan. 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on, että sotainvalidit saisivat asua viimeiset vuotensa palveluasumisessa maksuttomasti lähellä omaisiaan, jos lain mukaan heille maksutonta laitoshoitoa ei ole tarjolla. Lisäksi tavoitteena on Valtiokonttorin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavalle viranomaiselle maksamien sotainvalidien ja rintamaveteraanien korvausmenettelyiden yhtenäistäminen.
Linkit
Liitteet:

FI Luonnos hallituksen esitykseksi sotilasvammalain 6 ja 6 b § muuttamisesta 14.11.2023.docx - Hallituksen esitysluonnos suomeksi

SV Luonnos hallituksen esitykseksi sotilasvammalain 6 ja 6 b § muuttamisesta 14.11.2023.docx - Hallituksen esitysluonnos ruotsiksi

Begäran om utlåtande 14.11.2023.pdf - Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 6 och 6 b § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan torstaihin 14.12.2023 klo 16 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa myös sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/28679/2023 ja hanketunniste STM081:00/2023. Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttäviä ministeriöitä pyydetään kuitenkin viemään lausuntonsa suoraan kyseiselle asialle VAHVA:ssa.

Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan tässä palvelussa (lausuntopalvelu.fi) sekä hankkeen internet-sivuilla valtioneuvoston Hankeikkunassa. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen jatkovalmistelussa.
Valmistelijat
Hallitussihteeri Emmi Äärynen, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh.029 5163 515
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Helsinki    
HUS    
Itä-Uusimaa    
Kainuu    
Kanta-Häme    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Kymenlaakso    
Lappi    
Länsi-Uusimaa    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Puolustusministeriö    
Päijät-Häme    
Rintamaveteraaniliitto    
Satakunta    
Sotainvalidien Veljesliitto    
Sotaveteraaniliitto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa-Kerava    
Varsinais-Suomi    
Asiasanat

sotainvalidit