Lausuntoyhteenveto

Yhteenveto
Ympäristöministeriö pyysi ajalla 19.9. – 10.11.2017 lausuntoja asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämistä koskevasta esitysluonnoksesta (luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta). Lausuntopyyntö lähetettiin erikseen tietyille keskeisille tahoille, mutta kaikilla muillakin halukkailla oli mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Esitysluonnoksesta antoi lausuntonsa 45 eri tahoa: Aboa Vetus Asunnot Oy, A-Kruunu Oy, Aspa-säätiö sr, Asukasliitto ry, Asuntosäätiö sr, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy (Asokodit), Avain Yhtiöt Oy, Avara Oy, Espoon kaupunki, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Finanssiala ry, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka), Helsingin kaupunki, Hyvinvointialan liitto, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry, Kojamo Oyj, Kuntarahoitus Oyj, KUUMA-seutu, Oulun kaupunki, Rakennusliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry, RAKLI ry, SATO Oyj, Suomen Asumisoikeusasukkaat ry (SASO), Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY), Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Suomen Vuokranantajat ry, Tampereen kaupunki, TA-Yhtymä Oy, Turun kaupunki, Tyvene Oy, valtiovarainministeriö, Vantaan kaupunki, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n yhteistyöelin Yte, Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso, VAV Asunnot Oy, Vuokralaiset VKL ry, YH Kodit Oy ja Y-Säätiö sr.

Suurin osa lausunnonantajista kannatti esitysluonnosta osittain. Esitysluonnoksen tavoitteet kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen määrän lisäämisestä ja korkotukijärjestelmän kehittämisestä saivat lausunnonantajilta laajan tuen. Sen sijaan valtaosa lausunnonantajista arvioi, ettei näitä tavoitteita voida saavuttaa esitysluonnoksen sisältämillä ehdotuksilla ja että osa ehdotuksista tulisi vaikuttamaan jopa näiden tavoitteiden vastaisesti. Varsinkin ehdotuksia, jotka koskivat korkotukilainansaajilta vaadittavaa viiden prosentin omarahoitusosuutta ja tuleviin korjauksiin varautumisen kieltoa uusien korkotukilainojen osalta, vastustettiin laajasti. Niiden arvioitiin vähentävän merkittävästi korkotukijärjestelmän houkuttelevuutta ja kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa. Sen sijaan lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat ehdotuksia, jotka koskivat korkotukilainojen etupainotteisempaa lainanlyhennysohjelmaa, vuokra-asuntojen korkotukilainojen enimmäislainoitusosuuksien nostamista, hankintakorkotukilainojen myöntämisedellytysten lieventämistä sekä korkotukilainojen tukiehtojen parantamista. Lausunnonantajien mielipiteet jakautuivat selvästi, kun kyse oli ehdotuksista, jotka koskivat uutta indeksisidonnaista korkotukilainaa, korkotuki- tai aravalainoitettujen asuntojen luovutussäännösten muuttamista, maksetun korkotuen takaisinperintää lainansaajayhteisön yleishyödyllisyysstatuksen peruuttamistilanteissa sekä ehdotettujen säädösmuutosten voimaantuloaikataulua.

Seuraavassa on kuvattu lausunnoissa esitetyt keskeiset näkemykset tarkemmin asiaryhmittäin:

Esityksen kannattaminen tai vastustaminen

Valtaosa lausunnonantajista kannatti esitysluonnosta osittain. Muutama lausunnonantaja kannatti esitysluonnosta pääosin tai kokonaan (Aspa-säätiö, Asukasliitto, Eksote ja Tampere) ja hieman suurempi osa vastusti sitä (Avara, Elo, Kojamo, RAKLI, SATO, Tyvene ja Varsinais-Suomen Asumisoikeus).

Esityksen tavoitteet

Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat esitysluonnoksen tavoitteita eli korkotukijärjestelmää koskevien säännösten muuttamista siten, että tukijärjestelmä toimisi nykyistä tehokkaammin, valtion maksama tuki ja asuntojen käyttöön liittyvät rajoitukset olisivat paremmin tasapainossa keskenään ja tukijärjestelmä kannustaisi rakennuttajia tuottamaan kohtuuhintaisia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja nykyistä enemmän. Suurin osa lausunnonantajista kuitenkin arvioi, että esitysluonnoksen sisältämät ehdotukset eivät olisi riittäviä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja osittain ehdotukset toimisivat jopa tavoitteiden vastaisesti. Muutama lausunnonantaja suhtautui esitysluonnoksen tavoitteisiin kriittisesti, koska niiden mukaan valtion tukemien asuntojen omistajien ei tulisi kilpailla keski- ja hyvätuloisista asukkaista yksityisten toimijoiden kanssa, vaan valtion tukemat asunnot tulisi kohdentaa vain pienituloisille kotitalouksille (Kiinteistöliitto ja Vuokranantajat). Lisäksi eräät lausunnonantajat näkivät esitysluonnoksen todellisena, auki kirjoittamattomana tavoitteena olemassa olevia lainansaajayhteisöjä ja asuntoja koskevien rajoitusten takautuvan kiristämisen (Elo, Kojamo, SATO ja Tyvene).

Ehdotettujen lainsäädäntömuutosten arvioidut vaikutukset

Suurin osa lausunnonantajista arvioi, että vaikka osa esitysluonnoksen ehdotuksista on toimijoiden kannalta myönteisiä, luonnoksen muut ehdotukset huomioon ottaen ne eivät riittäisi korjaamaan tuen ja rajoitusten välistä epäsuhtaa korkotukijärjestelmässä eivätkä siten kannustaisi nykyisiä toimijoita lisäämään kohtuuhintaista asuntotuotantoaan tai houkuttelemaan alalle uusia toimijoita. Varsinkin yksityisten yleishyödyllisten yhteisöjen toimintamahdollisuuksien arvioitiin vaikeutuvat ehdotusten seurauksena. Kielto varautua tuleviin korjauksiin vaarantaisi uusien asuntojen vastuullisen ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon tai siirtäisi niiden korjaamisen olemassa olevien asuntojen asukkaiden maksettavaksi. Ehdotus asumisoikeustaloyhteisöiltä vaadittavasta omarahoitusosuudesta lopettaisi asumisoikeusasuntojen tuotannon lähes kokonaan. Seurauksena olisi muun muassa valtion verotulojen väheneminen, työvoiman liikkuvuuden sekä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevien MAL-sopimusten toteutumisen vaikeutuminen, kiinteistökannan kunnon heikentyminen sekä asuinalueiden negatiivisen segregaation lisääntyminen. Muutamat lausunnonantajat näkivät esitysluonnoksen vaikutukset etupäässä positiivisina (Aboa Vetus, Asukasliitto, Eksote ja Tampere), kun taas toiset totesivat, että toistuvat ja taannehtivat korkotukilainsäädännön muutokset heikentävät yksityisten toimijoiden luottamusta valtioon ja tukijärjestelmään (Kojamo, SATO ja Tyvene).

Etupainotteisempi lainanlyhennysohjelma ja ylimääräiset lainanlyhennykset

Uusien korkotukilainojen lainanlyhennysohjelman muuttaminen merkittävästi nykyistä etupainotteisemmaksi sai lausunnonantajilta lähes yksimielisen tuen. Muutoksen nähtiin parantavan vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen taloudellisia toimintaedellytyksiä ja helpottavan rakennusten perusparannusten rahoittamista. Muutamat lausunnonantajat pitivät lyhennysohjelmaan esitettyä muutosta kuitenkin liian vähäisenä ja riittämättömänä (Avara, Elo, KUUMA-seutu, Oulu ja SOA). Lausunnonantajat kannattivat laajasti myös ehdotusta, jonka mukaan mahdollisuuksia ylimääräisiin lainanlyhennyksiin parannettaisiin sekä uusien että olemassa olevien korkotukilainojen osalta. Tämä antaisi lainansaajille joustavuutta lyhennysten tekemiseen ja parantaisi mahdollisuuksia reagoida muuttuviin taloudellisiin olosuhteisiin. Muutamat lausunnonantajat kuitenkin totesivat, että lisälyhennyksistä aiheutuvat ylimääräiset rahoituskustannukset tosiasiassa rajoittavat mahdollisuuksia lyhennysten tekemiseen (Avain, Finanssiala, Kuntarahoitus ja TA-Yhtymä). Lisäksi eräät lausunnonantajat vastustivat kyseistä ehdotusta, koska ne tulkitsivat ehdotetun viisivuotiskäytännön vähentävän lyhennysten tekemisen joustavuutta (Vantaa ja VAV) tai vaativat, että ylimääräisten lyhennysten tulisi olla mahdollisia myös silloin, kun lainansaaja on tehnyt ylimääräisiä lyhennyksiä edellisellä viisivuotiskaudella (KOVA ja Oulu). Muutamat toivoivat korkotukilainsäädäntöön tarkempaa määrittelyä niille tilanteille, joissa ylimääräiset lyhennykset eivät olisi sallittuja (SAMOK ja SOA).

Uusi indeksisidonnainen korkotukilaina

Lausunnonantajien näkemykset uudesta indeksisidonnaisesta korkotukilainasta jakautuivat selvästi. Osa lausunnonantajista kannatti tällaisen vaihtoehdon lisäämistä lakiin ja arvioi sen tarjoavan joitakin etuja kiinteälyhenteiseen korkotukilainaan verrattuna (Aboa Vetus, A-Kruunu, Asukasliitto, Espoo, Helsinki, KUUMA-seutu, Rakennusliitto, Tampere, Vantaa, Varsinais-Suomen Asumisoikeus, Varsinais-Suomen Asumisoikeuden yhteistyöelin, VAV ja YH Kodit). Osa puolestaan arvioi, ettei indeksisidonnaiselle korkotukilainalle olisi käytännössä tarvetta tai kysyntää (Asokodit, Asuntosäätiö, Avain, Avara, Finanssiala, Heka, Hyvinvointialan liitto, Kiinteistöliitto, KOVA, Oulu, RAKLI, Tyvene, Vuokralaiset ja Vuokranantajat), ja muutamat suoraan vastustivat tällaista vaihtoehtoista korkotukilainamuotoa (Elo, Kuntarahoitus ja Y-Säätiö).

Hankintakorkotukilainojen hyväksymisedellytysten lieventäminen

Lausunnonantajat kannattivat lähes yksimielisesti ehdotusta, jonka mukaan vuokra-asuntojen hankintaan tarkoitettuja korkotukilainoja voitaisiin jatkossa hyväksyä myös kasvuseuduille. Useimmat lausunnonantajat ilmoittivat kannattavansa myös ehdotuksia, joiden mukaan julkisille ja yksityisille toimijoille asetetuista erilaisista hankintakorkotukilainojen hyväksymisvaatimuksista luovuttaisiin ja erityisryhmille tarkoitetuille vuokrataloille säädetty vaatimus siitä, että vähintään 30 prosenttia talon asunnoista on osoitettava erityisryhmien käyttöön, poistettaisiin. Vain yksi lausunnonantaja ilmoitti vastustavansa hankintakorkotukilainojen myöntämisedellytysten lieventämistä ja erityisryhmätaloille asetetun vaatimuksen poistamista (Vuokranantajat).

Vuokra-asuntojen korkotukilainojen enimmäislainoitusosuuden nostaminen

Ehdotus vuokra-asuntojen korkotukilainojen enimmäislainoitusosuuden nostamisesta 95 prosenttiin hankkeen hyväksytyistä rakentamis-, hankinta- tai perusparannuskustannuksista sai lausunnonantajilta lähes yksimielisen tuen. Lausunnonantajat arvioivat, että ehdotus parantaisi toimijoiden mahdollisuuksia toteuttaa uusia kohtuuhintaisia asuntokohteita ja että se lisäisi erityisesti perusparannuskorkotukilainojen käyttöä. Vain yksi lausunnonantaja vastusti ehdotusta, koska arvioi sen kasvattavan valtion riskejä (Kojamo).

Lainansaajilta edellytettävä viiden prosentin omarahoitusosuus

Lausunnonantajat olivat erimielisiä ehdotuksesta, jonka mukaan uusien korkotukilainojen saajilta vaadittaisiin jatkossa viiden prosentin suuruista omarahoitusosuutta. Osa kannatti ehdotusta (Aboa Vetus, A-Kruunu, Asukasliitto, Avara, Elo, Espoo, Kojamo, Rakennusliitto, Tampere, valtiovarainministeriö, Vuokranantajat ja YH Kodit) ja piti sitä perusteltuna esimerkiksi toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja valtion riskienhallinnan kannalta. Osa lausunnonantajista vastusti ehdotusta vain siltä osin kuin vaadittua omarahoitusosuutta ei saisi kattaa käynnistysavustuksella (A-Kruunu, Kiinteistöliitto, Kuntarahoitus, Rakennusteollisuus ja Y-Säätiö) tai erityisryhmien investointiavustuksella (Heka, Kiinteistöliitto ja Kuntarahoitus). Muutamat lausunnonantajat kannattivat omarahoitusosuuden vaatimista vuokra-asuntojen korkotukilainoissa edellyttäen, ettei vuokrataloyhteisöjen keinoja omien varojen hankintaan rajoitettaisi nykyisestä (Vantaa ja VAV). Muutamat lausunnonantajista kiinnittivät huomiota myös siihen, että ehdotettu omarahoitusosuusvaatimus asettaisi opiskelija- ja nuorisoasunnot perusteettomasti parempaan asemaan kuin muut erityisryhmäkohteet (RAKLI, Tyvene ja valtiovarainministeriö), kun taas toiset pitivät tätä erilaista kohtelua perusteltuna (SAMOK ja SOA). Yksi lausunnonantajista vaati, että kielto kattaa omarahoitus käynnistysavustuksella tulisi voimaan heti eikä vasta nykyisen MAL-sopimuskauden päätyttyä (valtiovarainministeriö).

Varsinkin asumisoikeusasuntotuotannon osalta ehdotusta viiden prosentin omarahoitusosuudesta vastustettiin laajasti (Asokodit, Asuntosäätiö, Avain, Helsinki, Jaso, KOVA, Kuntaliitto, KUUMA-seutu, Oulu, RAKLI, SAY, SOA, TA-Yhtymä, Turku, Tyvene, Vantaa, Varsinais-Suomen Asumisoikeus, Varsinais-Suomen Asumisoikeuden yhteistyöelin ja Vuokralaiset). Lausunnonantajien mukaan varsinkaan yksityisillä asumisoikeustaloyhteisöillä ei olisi asuntoja koskevien ikuisten rajoitusten vuoksi mahdollisuutta kerätä omarahoitusosuuden kattamiseen vaadittavia varoja, eikä varoja pystyttäisi keräämään myöskään omarahoitusosuudelle perittävällä korolla, vaikka sen enimmäismäärä nostettaisiinkin ehdotetun mukaisesti kuuteen prosenttiin. Monet näistä lausunnonantajista ilmoittivat vastustansa myös kieltoa kattaa omarahoitusosuus käynnistysavustuksella tai investointiavustuksella (Asuntosäätiö, Avain, KOVA, Kuntaliitto, KUUMA-seutu, RAK­LI, SOA, Turku ja Tyvene).

Tuleviin korjauksiin varautumisen kielto ja omarahoitusosuudelle perittävän enimmäiskoron nostaminen

Valtaosa lausunnonantajista vastusti uusiin korkotukilainoihin ehdotettua tuleviin korjauksiin varautumisen kieltoa (Aboa Vetus, A-Kruunu, Asokodit, Asuntosäätiö, Avain, Avara, Elo, Espoo, Finanssiala, Heka, Helsinki, Jaso, KOVA, Kuntaliitto, Kuntarahoitus, KUUMA-seutu, Oulu, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus, RAKLI, SAMOK, SAY, SOA, TA-Yhtymä, Tyvene, valtiovarainministeriö, Vantaa, Varsinais-Suomen Asumisoikeus, Varsinais-Suomen Asumisoikeuden yhteistyöelin, VAV, Vuokralaiset, YH Kodit ja Y-Säätiö). Varautumiskiellon nähtiin vaikeuttavan merkittävästi yhteisöjen korjaustoimintaa, eikä muita esitysluonnoksen ehdotuksia pidetty riittävinä kompensoimaan varautumiskiellon negatiivisia vaikutuksia. Vain muutama lausunnonantaja ilmoitti kannattavansa varautumiskieltoa (Asukasliitto, Hyvinvointialan liitto, Tampere ja Turku). Ehdotusta omarahoitusosuudelle perittävän enimmäiskoron nostamisesta neljästä kuuteen prosenttiin tuki enemmistö lausunnonantajista (Aboa Vetus, A-Kruunu, Asukasliitto, Avain, Avara, Espoo, Finanssiala, Hyvinvointialan liitto, KOVA, Oulu, RAKLI, Tampere, Turku, Tyvene, Vantaa, VAV, Vuokralaiset, YH Kodit ja Y-Säätiö). Useat niistä pitivät ehdotettua enimmäiskorkoa kuitenkin liian matalana ja esittivät sen nostamista kahdeksaan prosenttiin (Aboa Vetus, A-Kruunu, Avain, KOVA, Vantaa, VAV, Vuokralaiset ja Y-Säätiö), sen sitomista korkomarkkinoiden kehitykseen (Kiinteistöliitto ja Vantaa) tai koronnoston ulottamista myös olemassa oleviin korkotukilainoihin (Finanssiala ja YH Kodit). Enimmäiskoron nostamista vastusti vain muutama lausunnonantaja (SASO, valtio­varainministeriö, Varsinais-Suomen Asumisoikeus ja Vuokranantajat).

Korkotuen omavastuuosuuden alentaminen ja korkotuen maksuajan pidentäminen

Lähes kaikki lausunnonantajat kannattavat esitysluonnoksen ehdotuksia korkotuen omavastuuosuuden alentamisesta ja korkotuen maksuajan pidentämisestä. Suuri osa lausunnonantajista kuitenkin arvioi, ettei lainansaajille maksettava korkotuki kokonaisuudessaan kasvaisi, ja piti siksi ehdotettuja muutoksia riittämättöminä lisäämään korkotukijärjestelmän houkuttelevuutta. Lausunnonantajat esittivät omavastuukoron alentamista pysyvästi matalammaksi kuin ehdotettuun 2,5 prosenttiin (Espoo ja Kuntarahoitus), korkotuen muuttamista seuraamaan yleisen korkotason muutoksia (Asokodit, Asuntosäätiö, Hyvinvointialan liitto, KOVA, Kuntaliitto, Oulu, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus, SAMOK, SOA, Tampere, Varsinais-Suomen Asumisoikeus, Vuokralaiset ja Y-Säätiö) tai että korkotukea maksettaisiin tietylle osuudelle korkotukilainan korosta (Kiinteistöliitto, RAKLI ja Vuokranantajat). Vain yksi lausunnonantaja ilmoitti vastustavansa korkotuen omavastuukoron pysyvää alentamista (valtiovarainministeriö). Korkotuen maksuajan osalta lausunnonantajat esittivät sitä pidennettäväksi koko korkotukilaina-ajalle (Asokodit, Asuntosäätiö, Avain, Heka, KOVA, Kuntaliitto, RAKLI ja Y-Säätiö) tai korkotuen määrän pitämistä vakiona koko korkotukilaina-ajan (Asuntosäätiö, Espoo, Heka ja KOVA). Lisäksi muutamat lausunnonantajat ehdottivat selvitettäväksi tukimallia, jossa vuokra-asuntotuotantoa tuettaisiin korkotuen sijaan pääoma-avustuksen ja lainan täytetakauksen yhdistelmällä (Kiinteistöliitto ja Vuokranantajat).

Asuntojen käyttötarkoitusmuutoksen hyväksymisen siirtäminen kunnilta ARAlle

Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat ehdotusta, jonka mukaan luvan arava- tai korkotukilainoitettujen asuntojen käyttötarkoituksen muuttamiseen antaisi jatkossa kunnan sijasta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Ehdotuksen nähtiin yksinkertaistavan lupamenettelyä ja yhtenäistävän käytäntöjä eri puolilla maata. Vain muutama lausunnonantaja vastusti ehdotusta (KUUMA-seutu ja Varsinais-Suomen Asumisoikeuden yhteistyöelin).

Korkotuki- tai aravalainoitettujen asuntojen luovutussäännösten muuttaminen

Korkotuki- tai aravalainoitettujen asuntojen luovutussäännösten muuttamista koskeva ehdotus sai lausunnonantajilta ristiriitaisen vastaanoton. Osa lausunnonantajista kannatti enimmäishinnan määrittelystä luopumista ja kieltoa kattaa luovutushinta rajoituksenalaisesta toiminnasta kertyneillä varoilla (Aboa Vetus, Avain, Heka, Helsinki, Kiinteistöliitto, Oulu, Tampere ja valtiovarainministeriö). Ne arvioivat ehdotettujen muutosten yksinkertaistavan luovutusmenettelyä ja mahdollisesti lisäävän toimijoiden kiinnostusta luovutusten tekemiseen. Monet lausunnonantajista kuitenkin vastustivat ehdotuksia, koska pitivät säännöksiä liian tulkinnanvaraisina tai puutteellisina (Asuntosäätiö, Kojamo, KUUMA-seutu, Rakennusteollisuus, SATO, Vantaa ja VAV), näkivät säännösten mahdollistavan hintaspekulaation (A-Kruunu, KOVA, Turku, Vuokralaiset ja Y-Säätiö), eivät uskoneet useilta toimijoilta käytännössä löytyvän muusta kuin rajoituksenalaisesta toiminnasta syntyneitä varoja (Avara ja Tyvene) tai pitivät ehdotusta indeksitarkistuksen poistumisen vuoksi perustuslaissa turvatun omaisuudensuojan vastaisena (Elo, Finanssiala, Kojamo, RAKLI, Tyvene ja YH Kodit). Lisäksi muutamat lausunnonantajista vastustivat esitysluonnoksen ehdotusta, jonka mukaan aravalainoitettujen asuntojen hyväksyttyjen luovutuksensaajien joukosta poistettaisiin sellaiset tahot, jotka vastaavat luovuttajaa tai joiden toimialaan kuuluu vuokra-asuntojen tarjoaminen, sillä ne arvioivat tällaisen muutoksen rajoittavan luovutuksensaajien joukkoa vastoin lainsäätäjän aiempaa tahtoa (Kojamo, RAKLI ja SATO).

Osaomistusasuntojen käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautumista koskevien edellytysten muuttaminen

Vain alle puolet lausunnonantajista otti kantaa ehdotukseen, jonka mukaan lunastamatta jääneet korkotukilainoitetut osaomistusasunnot vapautuisivat niitä koskevista käyttö- ja luovutusrajoituksista jatkossa vain, jos asuntojen osuus korkotukilainasta maksetaan takaisin tai valtio vapautetaan niiden osuuteen kohdistuvasta takausvastuusta. Lähes kaikki asiasta lausuneet tahot kannattivat ehdotusta (Asuntosäätiö, Heka, Kiinteistöliitto, KOVA, Kuntarahoitus, Rakennusliitto, RAKLI, Tampere, Vantaa, VAV, Vuokralaiset, YH Kodit ja Y-Säätiö). Yksi lausunnonantajista totesi, ettei ehdotettu muutos edistäisi korkotukilainoitettujen osaomistusasuntojen tuotantoa (Espoo).

Korkotukilainoitettujen asumisoikeustalojen muuttaminen valtion tukemiksi vuokrataloiksi

Ehdotusta muuttaa korkotukilainoitettu asumisoikeustalo osittain tai kokonaan korkotukilainoitetuksi vuokrataloksi, jos sillä tavoin ehkäistäisiin asuntojen merkittävää vajaakäyttöä ja siitä aiheutuvia menetyksiä, kannatti suurin osa asiaan kantaa ottaneista lausunnonantajista (A-Kruunu, Asukasliitto, Asuntosäätiö, Avain, Espoo, Heka, Helsinki, Kiinteistöliitto, KOVA, Kuntaliitto, KUUMA-seutu, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus, RAKLI, Tampere, valtiovarainministeriö, Vantaa, VAV, Vuokralaiset, YH Kodit ja Y-Säätiö). Vain muutama lausunnonantaja vastusti ehdotusta (SASO, Varsinais-Suomen Asumisoikeus, Varsinais-Suomen asumisoikeuden yhteistyöelin ja Vuokranantajat).

Maksetun korkotuen takaisinperintä yleishyödyllisyysstatuksen peruuttamistilanteissa

Lausunnonantajien näkemykset jakautuivat ehdotuksesta, jonka mukaan ARA voisi korkotuen lakkauttamisen ohella myös velvoittaa lainansaajan kokonaan tai osittain palauttamaan valtiolle jo maksetun korkotuen, jos ARA peruuttaisi lainansaajan yleishyödylliseksi asuntoyhteisöksi nimeämisen. Osa lausunnonantajista kannatti ehdotusta esitetyssä muodossaan (A-Kruunu, Asukasliitto, Espoo, Heka, Helsinki, Hyvinvointialan liitto, KOVA, Kuntarahoitus, valtiovarainministeriö, Varsinais-Suomen Asumisoikeus, Vuokranantajat ja Y-Säätiö). Useat lausunnonantajat kuitenkin edellyttivät ehdotetun säännöksen täsmentämistä siten, että korkotuen takaisinperintä voisi tulla kyseeseen vain tilanteissa, joissa lainansaaja on rikkonut yleishyödyllisyysvelvoitteita mutta ei silloin, jos lainansaaja itse hakee yleishyödyllisyysstatuksensa peruuttamista (Avain, Finanssiala, Kiinteistöliitto, RAKLI, Tampere ja TA-Yhtymä) tai edellyttivät ylipäätään säännöksen sisällön tarkentamista (KUUMA-seutu, Oulu, Vantaa ja VAV). Muutamat lausunnonantajista vastustivat ehdotettua muutosta täysin ja katsoivat sen olevan taannehtivaa lainsäädäntöä ja vaarantavan yhteisöjen oikeusturvan (Aboa Vetus, Asuntosäätiö, Avara, Kojamo, SATO ja Tyvene) tai ehdottivat lakiin lisättäväksi säännöstä, jonka mukaan yhteisön yleishyödyllisyysstatus on peruutettava, kun yhteisön kaikkien kohteiden käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat päättyneet (Elo ja RAKLI).

ARAn ja Valtiokonttorin tiedonsaantioikeus toisilta viranomaisilta

Suurin osa lausunnonantajista kannatti ehdotusta, jonka mukaan ARAlle ja Valtiokonttorille annettaisiin oikeus pyynnöstä saada muilta viranomaisilta tietoja korkotukilainansaajista salassapitosäännösten sitä estämättä (A-Kruunu, Aspa-säätiö, Asukasliitto, Asuntosäätiö, Heka, Helsinki, Hyvinvointialan liitto, Kiinteistöliitto, KOVA, Kuntarahoitus, KUUMA-seutu, Oulu, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus, Tampere, valtiovarainministeriö, Vantaa, Varsinais-Suomen Asumisoikeus, VAV, Vuokralaiset, Vuokranantajat, YH Kodit ja Y-Säätiö). Ehdotuksen nähtiin tehostavan säännösten valvontaa ja nopeuttavan viranomaisten toimintaa. Eräät lausunnonantajat kuitenkin edellyttivät, että ehdotettuun säännökseen lisättäisiin ARAlle ja Valtiokonttorille velvollisuus ilmoittaa tietopyynnöstä sen kohteena olevalle lainansaajalle (Asokodit ja Avain) tai rajata, mitä tietoja viranomaisilla olisi oikeus saada (RAKLI). Muutamat lausunnonantajista vastustivat ehdotusta ja arvioivat sen olevan avoimuusperiaatteiden vastaisen, vaarantavan lainansaajien oikeusturvan ja olevan mahdollisesti ristiriidassa julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevan niin sanotun sisäpiirisääntelyn kanssa (Aboa Vetus, Kojamo, SATO ja Tyvene).

Korkotukilainan hyväksymistä koskevasta kunnan puoltolausunnosta luopuminen

Ehdotusta, jonka mukaan korkotukilainan hyväksyminen ei jatkossa edellyttäisi kohteen sijaintikunnan puoltavaa lausuntoa, kannatti enemmistö lausunnonantajista (Aboa Vetus, A-Kruunu, Asokodit, Aspa-säätiö, Asukasliitto, Asuntosäätiö, Kiinteistöliitto, KOVA, Oulu, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus, RAKLI, Tampere, Turku, Tyvene, VAV, Vuokralaiset, YH Kodit ja Y-Säätiö). Niiden mukaan kunnilta tai maakunnilta pyydettävä lausunto olisi riittävä menettely asiassa. Useat lausunnonantajat kuitenkin vastustivat ehdotusta ja katsoivat, että kuntien puoltolausunnosta luopuminen heikentäisi kuntien mahdollisuuksia toteuttaa asuntopoliittisia tavoitteita alueellaan ja estää epätarkoituksenmukaisten hankkeiden toteuttaminen (Avain, Espoo, Heka, Helsinki, Kuntaliitto, KUUMA-seutu, Vantaa ja Vuokranantajat). Eräs lausunnonantaja ehdotti puoltolausuntojen siirtämistä kunnilta maakunnille (Hyvinvointialan liitto).

Muutosten voimaantuloaika ja siirtymäsäännökset

Esitysluonnoksessa ehdotettu laki- ja asetusmuutosten voimaantulo 1.3.2018 jakoi lausunnonantajien mielipiteet. Useat lausunnonantajat kannattivat ehdotettua voimaantuloaikaa (Aboa Vetus, A-Kruunu, Asukasliitto, Heka, Hyvinvointialan liitto, KOVA, Tampere, Turku ja Y-Säätiö). Hieman suurempi osa lausunnonantajista piti ehdotettua aikataulua toimijoiden kannalta liian tiukkana ja ehdotti, että muutokset tulisivat sovellettavaksi aikaisintaan vuoden 2019 alusta (Asokodit, TA-Yhtymä, Vantaa, Varsinais-Suomen Asumisoikeus, VAV ja YH Kodit) tai muuna ehdotettua päivämäärää myöhempänä ajankohtana esittämättä mitään konkreettista päivämäärää (Asunto­säätiö, Avain, Helsinki, Kuntarahoitus, RAKLI ja Vuokralaiset). Osa lausunnonantajista vaati, että korkotukilainsäädäntöä tiukentavia ja lainansaajien asemaa heikentäviä muutoksia tulisi soveltaa vain lain voimaantulon jälkeen toteutettaviin uusiin kohteisiin mutta ei olemassa olevaan asuntokantaan tai lainansaajiin (Kiinteistöliitto, RAKLI ja Tyvene) tai että kaikki muutokset tulisi rajoittaa koskemaan vain uusia, lakimuutosten voimaantulon jälkeen hyväksyttäviä korkotukilainoja (Elo, Finanssiala, Kojamo ja SATO).

Muut huomiot ja kommentit

Lausunnonantajat esittivät muina huomioinaan ja kommentteinaan hyvin erilaisia asioita. Esille nostettiin esimerkiksi lakiesityksen ottaminen uuteen valmisteluun (Asokodit, Asuntosäätiö, RAKLI ja VAV), esityksen taloudellisten vaikutusten arvioinnin laajentaminen (Kiinteistöliitto, SAY ja valtiovarainministeriö), sen selvittäminen, voisiko korkotukilainojen laina-aika olla esimerkiksi vain 20 vuotta (Kiinteistöliitto, TA-Yhtymä, Vuokranantajat ja Y-Säätiö) ja voitaisiinko alkuperäinen rakentamiskorkotukilaina ja perusparannuskorkotukilaina yhdistää yhdeksi uudeksi korkotukilainaksi (Heka, KOVA ja SOA), valtion tukeman asuntokannan säilyminen kohderyhmänä olevien asukkaiden käytössä myös käynnissä olevassa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa (Helsinki ja Vantaa), lakiesityksen väitetty ristiriitaisuus EU:n perussopimuksen, Suomea sitovien velvoitteiden ja perustuslaissa turvatun omaisuudensuojan kanssa (Elo, Kojamo ja SATO) sekä käynnistysavustusten tärkeys kohtuuhintaista asuntotuotantoa tukevana elementtinä (A-Kruunu, Heka ja KOVA).