Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25711/2021

Vastausaika on päättynyt: 18.2.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta.
Tausta
Esityksessä ehdotettavan varhaiskasvatuksen digitaalisen laadunarviointijärjestelmän kehitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjaukseen varhaiskasvatuksen laatukriteerien laatimisesta. Järjestelmää on tarkoitus käyttää laatukriteerien käyttöönottoon varhaiskasvatuksen järjestäjillä ja palveluntuottajilla. Järjestelmän kehitys sisältyy Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintaa ohjaavaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan vuosille 2020–2023 sekä varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon Oikeus Oppia -kehittämisohjelmaan.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatusta ja sen arviointia sekä tukea varhaiskasvatuksen laatukriteerien käyttöönottoa varhaiskasvatuksen järjestäjillä ja palveluntuottajilla. Esityksellä mahdollistettaisiin varhaiskasvatuksen digitaalisen laadunarviointijärjestelmän käyttöönotto. 

Esityksessä perustettavaksi ehdotetulla varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmällä varhaiskasvatuksen järjestäjät ja palveluntuottajat voisivat toteuttaa lakisääteistä tehtäväänsä arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Lisäksi järjestelmän avulla Kansallinen koulutuksen arviointikeskus voisi toteuttaa ulkoisia varhaiskasvatusta koskevia arviointeja, tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa sekä kehittää varhaiskasvatuksen arviointia.

Esityksen tavoitteena on parantaa varhaiskasvatusta koskevaa tietopohjaa. Ottamalla käyttöön kansallisesti yhtenäinen laadunarviointijärjestelmä mahdollistetaan yhtenäisen, luotettavan ja kumuloituvan arviointitiedon tuottaminen, jota voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksen järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien toiminnan kehittämistyössä. Ehdotetulla laadunarviointijärjestelmällä tuotettaisiin myös kansallista arviointitietoa varhaiskasvatuksen systemaattiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen koko maassa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2022.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 18.2.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne esitysluonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Jenni Nuutinen, jenni.nuutinen@gov.fi, puh. 0295 330 230

Erityisasiantuntija Liisi Hakalisto, liisi.hakalisto@gov.fi, puh. 0295 330 024
Jakelu:
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Pietarsaaren kaupunki - Jakobstad    
Pihtiputaan kunta    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolangan kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Suomen Kuntaliitto ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Valtiovarainministeriö