Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM089:00/2019

Vastausaika on päättynyt: 23.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on valmistellut mietintönsä luottolaitos- ja kriisinratkaisulainsäädännön tarkistamiseksi. Mietintöön sisältyy luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi sekä yksi eriävä mielipide. Hallituksen esitys on tarkoitus esitellä valtioneuvostolle syksyllä 2020 ja ehdotetut lait tulisivat voimaan 1.1.2021.
Tausta
Valtiovarainministeriö asetti 11 päivänä heinäkuuta 2019 työryhmän valmistelemaan luottolaitosdirektiiviin, vakavaraisuusasetukseen, pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviin ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista annettuun asetukseen tehtyjen muutosten edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli kartoittaa luottolaitos- ja kriisinratkaisulainsäädäntöön liittyviä kansallisia muutostarpeita ja valmistella näihin liittyvät lainsäädäntömuutokset. Työryhmän toimikausi oli 1.9.2019–15.6.2020.
Tavoitteet
Esitysluonnoksen pääasiallisena tavoitteena on toimeenpanna kansallisesti luottolaitosdirektiivi (EU) 2019/878 sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi (EU) 2019/879. Lisäksi tavoitteena on kumota talletuspankkien toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annettu laki ja tehdä muut tarpeelliset muutokset kansalliseen lainsäädäntöön.
Linkit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019L0878 - Luottolaitosdirektiivi (EU) 2019/878

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019L0879 - Elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi (EU) 2019/879

Liitteet:

Luottolaitos- ja kriisinratkaisulainsäädännön tarkistamista valmistelevan työryhmän muistio.pdf - Luottolaitos- ja kriisinratkaisulainsäädännön tarkistamista valmistelevan työryhmän mietintö

Ruotsinkieliset pykälät.pdf - Ruotsinkieliset pykäläluonnokset

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 23. elokuuta 2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne työryhmän mietinnöstä. Valtiovarainministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta määräaikaan mennessä saadut lausunnot.

Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 23.8.2020 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja valtiovarainministeriössä antavat:
erityisasiantuntija Antti Makkonen (p. 029 553 0013) antti.makkonen@vm.fi (luottolaitossääntely)
erityisasiantuntija Nina Santaharju (p. 029 553 0042), nina.santaharju@vm.fi (kriisinratkaisusääntely)
Jakelu:
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Kuntarahoitus    
Oikeusministeriö    
Rahoitusvakausvirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen arvopaperikeskus    
Suomen Pankki    
Asiasanat

Pankit

luottoriski, luottolaitos, pankki, luotto, vakuus, riskienhallinta

luottolaitos, pankki, takaisinmaksettava vara, luottolaitostoiminta, luvanvaraisuus, luotonanto

Finanssivalvonta

luottolaitos

sijoituspalveluyritys