Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja; Suomen kuudes määräaikaisraportti

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja; Suomen kuudes määräaikaisraportti

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN17996/2022UH

Vastausaika on päättynyt: 30.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan Suomen kuudetta määräaikaisraporttia varten.

Vuonna 1992 laadittu Euroopan neuvoston alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja on ensimmäinen sitova kansainvälinen asiakirja, jolla pyritään vahvistamaan vähemmistökielten asemaa. Se tuli Suomessa voimaan 1.3.1998 (SopS 23/1998, liitteet 1-2).
 
Peruskirjan määräykset jakautuvat kaikkia sopimuspuolia velvoittaviin yleisiin määräyksiin (II osa, 7 artikla) sekä valinnaisiin määräyksiin (III osa, artiklat 8-14), jotka koskevat vähemmistökielten käyttöä yhteiskunnallisessa elämässä.
 
Peruskirjassa vähemmistökielet jaotellaan kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat alueelliset kielet tai vähemmistökielet. Näillä tarkoitetaan kieliä, joita perinteisesti käytetään tietyllä valtion alueella ja joita käyttävät valtion kansalaiset muodostavat muuta väestöä lukumääräisesti pienemmän kansanosan. Suomessa tähän ryhmään kuuluu saamen kieli.
 
Toiseen ryhmään kuuluvat valtion alueella vähemmän puhutut viralliset kielet. Suomessa tällainen asema on ruotsin kielellä. Suomi on sitoutunut soveltamaan kieliperuskirjan III osan erityisvelvoitteista 65 erityisvelvoitetta ruotsin kieleen ja 59 erityisvelvoitetta saamen kieleen.
 
Kolmantena ryhmänä peruskirjassa määritellään niin sanotut ei-alueelliset kielet. Näillä tarkoitetaan kieliä, joita perinteisesti puhutaan tietyssä valtiossa, mutta joita käyttävät kansalaiset eivät asu tietyllä alueella. Ei-alueellisten kielten osalta ei sitouduta III osan erityisvelvoitteisiin, mutta niitä koskevat soveltuvin osin peruskirjan II osassa määritellyt tavoitteet ja periaatteet. Suomessa tyypillinen tämän ryhmän edustaja on romanikieli.
 
Suomi on sitoutunut soveltuvin osin soveltamaan kieliperuskirjan II osan yleisempiä säännöksiä romanikieleen ja muihin ei-alueellisiin kieliin.
 
Kieliperuskirjan täytäntöönpanon valvonta kuuluu Euroopan neuvoston ministerikomitealle, jota avustaa asiantuntijakomitea (Committee of Experts). Sopimuspuolilla on velvollisuus antaa määräajoin raportti kieliperuskirjan täytäntöönpanosta. Asiantuntijakomitea käsittelee määräaikaisraportin ja antaa sen perusteella ministerikomitean harkittavaksi näkemyksensä (Opinion) päätelmineen ja suosituksineen. Ministerikomitea hyväksyy lopulliset suositukset.
 
Uudistetun 1.7.2019 voimaan tulleen raportointimenettelyn mukaan sopimusvaltioiden tulee raportoida 5 vuoden (aikaisemmin 3 vuoden) välein. Lisäksi välittömiä toimenpiteitä edellyttävistä ministerikomitean ja asiantuntijakomitean suosituksista raportoidaan viisivuotisen raportointisyklin puolessa välissä.
 
Raportti laaditaan ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikössä huomioiden komitean antamat raportointiohjeet.
 
Tausta
Suomen edellinen viides määräaikaisraportti kieliperuskirjan täytäntöönpanosta annettiin EN:n pääsihteerille 17.11.2017. Asiantuntijakomitea vieraili Suomessa viidennen määräaikaisraportin johdosta 7-9.2.2018 tavaten hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Suomen hallitus toimitti kirjalliset vastaukset asiantuntijakomitean kysymyksiin (liite 3). Keräämänsä aineiston pohjalta asiantuntijakomitea antoi Suomea koskevan raporttinsa ja suositusluonnokset ministerikomitean hyväksyttäväksi (liite 4). Ministerikomitea hyväksyi suositukset lokakuussa 2018 (liite 5). Suomen väliraportti viidennen valvontakierroksen välittömiä toimenpiteitä edellyttävien suositusten täytäntöönpanosta annettiin 4.3.2020 (liite 6). Asiantuntijakomitea antoi 7.10.2020 arvionsa Suomea koskevan viidennen raportin välittömiä toimenpiteitä koskevien suositusten täytäntöönpanosta (liite 7).
Tavoitteet
Suomen  kuudennessa raportissa on tarkoitus tuoda esiin niitä toimia, joihin on ryhdytty tai tullaan ryhtymään ministerikomitean suositusten johdosta. Myös asiantuntijakomitean Suomea koskevaan raporttiin ja välittömiä toimenpiteitä koskevien koskevien suositusten täytäntöönpanosta annettuun arvioon tulisi näiltä osin kiinnittää huomiota. Lisäksi tulisi lyhyesti kertoa edellisen raportin antamisen jälkeen tapahtuneista lainsäädännöllisistä, hallinnollisista, oikeudellisista tai muista uudistuksista. Tarvittaessa lausunnon liitteeksi pyydetään toimittamaan englanninkielisinä ne säädöstekstit, joihin lausunnoissa viitataan. Myös muu englanninkielinen aineisto on tervetullutta. Raportointiohjeet ovat tämän lausuntopyynnön liitteenä (liite 8).
 
Raportointi kattaa ajanjakson marraskuusta 2017 raportin laatimisen ajankohtaan syksyyn 2022.
 
 
Linkit

https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendations#{%2228993157%22:[7]} - Euroopan neuvoston alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan Suomea koskevien raporttien ja suositusten verkkosivu / Rapporter och rekommendationer om Finland vad gäller Europarådets stadga om landsdels- eller minoritetsspråk.

Liitteet:

Charter_fi.pdf - Sopimusteksti / Avtalstext.

ExplRpt_fi.docx.pdf - Sopimuksen selitysmuistio / Förklaringspromemoria på avtalet.

FinlandPR5Add1_en.doc.pdf - Suomen hallituksen vastaukset asiantuntijakomitean kysymyksiin / Den finska regerings svar på expertkommitténs frågor.

FinlandECRML1_en.pdf - Asiantuntijakomitean Suomea koskeva raportti / Expertkommitténs rapport om Finland.

Recommendation CM_fi (1).pdf - Ministerikomitean suositukset / Ministerkommitténs rekommendationer.

ECRML-5_Väliraportti_maaliskuu 2020 (1).pdf - Suomen väliraportti viidennen valvontakierroksen välittömiä toimenpiteitä edellyttävien suositusten täytäntöönpanosta / Finlands halvtidsrapport om genomförandet av rekommendationer från den femte kontrollrundan som kräver omedelbara åtgärder.

MINLANG(2020)12 Evaluation Finland 5th RIA_for authorities_fi.pdf - Asiantuntijakomitean arvio Suomea koskevan viidennen raportin välittömiä toimenpiteitä koskevien suositusten täytäntöönpanosta / Expertkommitténs bedömning av genomförandet av de rekommendationer som kräver omedelbara åtgärder i den femte rapporten om Finland.

CM(2019)69 Outlines 2019_en.docx.pdf - Raportointiohjeet / Rapporteringsanvisning.

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 30.9.2022 mennessä lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai sähköisesti osoitteisiin kirjaamo.um@formin.fi ja paivi.rotola-pukkila@formin.fi. 

Ministeriöitä pyydetään toimittamaan lausuntonsa Vahvan kautta.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa. 

Tarvittaessa lausunnon voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@um.fi tai postitse osoitteeseen: Ulkoministeriö, PL 176, 00023 Valtioneuvosto. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN 17996/2022 UH.
 
Suomen alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan koskevan eurooppalaisen peruskirjan kuudes määräaikaisraportti tulee antaa komitealle 1.3.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >Käyttöohjeet. 

 
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:

lainsäädäntöneuvos Päivi Rotola-Pukkila
25.7-5.8. ja 22.8.2022 lähtien
Puh. +358 295 350 756

yksikönpäällikkö Krista Oinonen
8.8.2022 lähtien 
Puh. +358 295 351 172

Sähköposti on muodoa etunimi.sukunimi@formin.fi
Jakelu:
Alva Saamelaisten ihmisoikeusyhdistys ry    
Amnesty International - Suomen osasto    
Digi ja Väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Enontekiön kunta    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Fintiko Romano Forum    
Helsingin juutalainen seurakunta    
HEUNI - Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Ihmisoikeusinstituutti/Åbo Akademi    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Inarin kunta    
Inarinsaamelaiset ry    
Kolttien kyläkokous    
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus matti.rasanen@kotus.fi    
Kurdiliitto    
Kuurojen liitto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset    
Minority Rights Group Finland    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pelastakaa Lapset    
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti    
Puolustusministeriö    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Rovaniemen saamelaisyhdistys MII ry    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaisneuvosto    
Sámi Soster    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysministerö    
Suojärven pitäjäseura    
Suomen afgaanijärjestö    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko/Kirkkohallitus    
Suomen Inkeri-liitto    
Suomen Islamilainen Yhdyskunta    
Suomen Islam-seurakunta    
Suomen kuntaliitto    
Suomen ortodoksinen kirkko / Kirkollishallitus    
Suomen romaniyhdistys    
Suomen saamelaisnuoret    
Suomen somalialaisten liitto    
Suomen Unicef    
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö    
Suomen Viro-yhdistysten liitto    
Suomen YK-liitto    
Svenska Finlands folkting    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Tuglas seura    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Utsjoen kunta    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelunta    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

kielelliset oikeudet

språkliga rättigheter

ihmisoikeussopimukset

määräaikaisraportit

människorättskonventioner

periodiska rapporter

Euroopan neuvosto

Europarådet