Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - EU-luovuttamislain muuttaminen (toimivaltainen viranomainen)

EU-luovuttamislain muuttaminen (toimivaltainen viranomainen)

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 4/41/2017

Vastausaika on päättynyt: 22.2.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Oikeusministeriön valmistelemassa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutettavaksi lakia rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä ("EU-luovuttamislaki") niin, että kiinniottamis- ja luovuttamispyynnön vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten tekisi syyttäjä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön esityksestä. Lisäksi ehdotetaan, että pyynnön toiselle jäsenvaltiolle erityissäännöstä poikkeamisesta vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa varten voisi tehdä vain syyttäjä.

Tausta

EU-luovuttamislailla on pantu täytäntöön 13 päivänä kesäkuuta neuvoston vuonna antama 2002 puitepäätös 2002/584/YOS eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä.

Esityksen taustalla ovat Euroopan unionin tuomioistuimen on 10 päivänä marraskuuta 2016 antamat tuomiot asioissa C-452/16 PPU ja C-477/16 PPU, joissa täsmennetään puitepäätöksessä tarkoitettua oikeusviranomaisen käsitettä.
 

Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään keskiviikkona 22.2.2017.

Asia on rikosasioita koskevan kansainvälisen yhteistyön kannalta kiireellinen. Sen vuoksi lausuntoaika on normaalista kuudesta viikosta poiketen kahdeksan päivää.

Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Sami Kiriakos, puh. 02951 50054, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@om.fi
Jakelu:
Helsingin käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
RISE Keskushallintoyksikkö    
Sisäministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Asiasanat

rikosprosessi

Rikosseuraamuslaitos

oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa

Euroopan unioni