Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö arviomuistiosta poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden henkilötietojen käsittelystä keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla

Lausuntopyyntö arviomuistiosta poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden henkilötietojen käsittelystä keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24616/2022

Vastausaika on päättynyt: 13.2.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa arviomuistiosta poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden henkilötietojen käsittelystä keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla

Hanke VM116:00/2022
Tausta
Valtiovarainministeriössä käynnistettiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa (jäljempänä rahanpesulaki) säädettyyn tehostettuun tuntemisvelvollisuuteen liittyvä hanke arviomuistion laatimiseksi merkittävää julkista tehtävää hoitavista henkilöistä ylläpidettävän kansallisen rekisterin perustamisesta. Hanke on rahoitettu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmasta 2020-2023.
 
Tavoitteet
Arviomuistiossa kuvataan ja arvioidaan sellaisten tietojenkäsittelyn nykytilaa, joiden perusteella rahanpesulain mukaiset ilmoitusvelvolliset pystyvät toteamaan asiakkaan tai asiakkaan tosiasiallisen edunsaajan poliittisesti vaikutusvaltaiseksi henkilöksi tai tällaisen henkilön perheenjäseneksi tai yhtiökumppaniksi. Erityisesti arvioinnissa on otettu huomioon henkilötietojen käsittely tietosuojasääntelyn ja kansallisen sääntelyliikkumavaran kannalta. Arviomuistiossa kuvataan mahdollisia toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden keskeisiä vaikutuksia henkilötietojensuojaan henkilötietojen keräämisen ja tallentamisen kannalta. Myös mahdollisia vaihtoehtoja rekisterinpitäjäksi on punnittu.

Poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä, heidän perheenjäseniä ja yhtiökumppaneita koskevan keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän tavoitteena on parantaa rahanpesulain mukaisten ilmoitusvelvollisten välttämättömien asiakkaan tuntemiseen tarvittavien tietojen saatavuutta, kattavuutta, luotettavuutta ja ajantasaisuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi on arvioitu erilaisia vaihtoehtoja kerätä tietoja siten, että tiedot olisivat myös rahanpesulain mukaisen ilmoitusvelvollisen saatavilla luotettavalla tavalla keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän kautta. Tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi on arvioitu sekä lakisääteisen ilmoitusvelvollisuuden asettamista eri tahoille tai vaihtoehtoisesti tietojen keräämistä jo olemassa olevista tietokannoista. Myös tietopyynnöistä perittävien maksujen kohtuullisuutta on arvioitu.
 
Linkit

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-460-8 - Linkki julkaistuun arviomuistioon poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden henkilötietojen käsittelystä keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-464-6 - Länk till publicerad bedömningspromemoria om behandling av personuppgifter om personer i politiskt utsatt ställning med hjälp av ett centraliserat nationellt informationssystem

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 13.2.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija, Ida-Ellen Kaski, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530 040
Finanssineuvos, yksikön päällikkö Jaana Vehmaskoski, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530267
Jakelu:
Alma Media    
Baltic Marine Environment Protection Commission    
Bisnode D&B Finland Oy    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eduskunta    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
European Forest Institute    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Frame Contemporary Art Finland    
Galleristit Ry    
International Organization for Migration    
Isännöintiliitto ry    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuluttajaliitto    
LexisNexis/ FinnOnline Services    
Lotteriinspektionen    
Metsähallitus    
Nordic Development Fund    
Nordic Environment Finance Corporation    
Nordic Investment Bank    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Puolustuskiinteistöt    
Puolustusministeriö    
Rahoitusvakausvirasto    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto - Finlands Fastighetsmäklareförbund ry    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Taiteilijaseura    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Tunnistetieto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Taloushallintoliitto ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Trapets Surveillance & Compliance    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
UN Global Pulse Finland    
UNICEF Office of Innovation    
United Nations Office for Project Services    
United Nations University World Institute for Development Economics Research    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Veikkaus Oy    
Veikkaus Oy    
Verohallinto    
Ålands lagting    
Ålands landskapsregering