Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönotosta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönotosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7007/2019, TEM085:00/2019

Vastausaika on päättynyt: 28.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sähkömarkkinalakiin (588/2013) lisättiin sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen eli ns. datahubin perustamisen edellyttämät säännökset lailla 108/2019. Laki tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019. Laki velvoittaa järjestelmävastaavaa kantaverkonhaltijaa perustamaan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluja sähkön vähittäismyyjille ja jakeluverkonhaltijoille tarjoavan datahubin. Vähittäismyyjillä ja jakeluverkonhaltijoilla on velvollisuus käyttää sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluja markkinaprosesseissaan. Lain 108/2019 voimaantulosäännöksen 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään ajankohdasta, jolloin sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelut on otettava käyttöön.
 
Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönoton on tapahduttava yhtäaikaisesti kaikkien vähittäismarkkinatoimijoiden osalta. Sen vuoksi käyttöönoton ajankohta säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella.
Tausta
Osa sähkön vähittäismyyjistä ja jakeluverkonhaltijoista on viivästynyt datahubin käyttöönoton valmistelutoimissaan suunnitellusta, huhtikuuhun 2021 tähtäävästä aikataulusta. Viivästys koskee noin 30 % Suomen sähkönkäyttöpaikoista. Selvityksen mukaan valmistelujen viive on tällä hetkellä noin 6-12 kuukautta suunniteltuun aikatauluun verrattuna.
Tavoitteet
Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen eli datahubin käyttöönottoajankohdan vahvistaminen mahdollistaisi sen, että Energiavirasto voi laadittavan yksityiskohtaisen käyttöönottosuunnitelman nojalla kohdistaa tarvittavat valvontatoimenpiteet niihin toiminnanharjoittajiin, jotka eivät täytä velvoitteitaan datahub-yhteensopivuuden täyttämiseksi.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään maanantaina 28. lokakuuta 2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Työ- ja elinkeinoministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Valmisteluaikataulusta johtuen ministeriö suhtautuu pidättyvästi mahdollisiin lisäaikapyyntöihin.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriössä antavat  hallitusneuvos Arto Rajala (p. 029 506 4828) ja ylitarkastaja Tatu Pahkala (p. 029 506 4217).
Jakelu:
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija Fingrid Oyj    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Paikallisvoima ry    
Suomen kiinteistöliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Asiasanat

sähkömarkkinat, sähkömarkkinalaki