Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö uudistettavasta Jätevakuusoppaasta

Lausuntopyyntö uudistettavasta Jätevakuusoppaasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27342/2022

Vastausaika on päättynyt: 21.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytä lausuntoja luonnoksesta uudeksi Jätevakuusoppaaksi.

Ympäristöministeriön julkaisema Jätevakuusopas – Opas jätehuollon toimijoilta vaadittavista vakuuksista (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2012) on julkaistu yli kymmenen vuotta sitten. Oppaan julkaisun jälkeen jätevakuuksia koskeva lainsäädäntö on muuttunut osin merkittävästikin aiheuttaen samalla selkeän tarpeen oppaan päivittämiselle. Myös soveltamiskäytäntö viranomaisissa ja oikeusistuimissa on antanut aiheen oppaan osittaiselle uudistamiselle.

Nyt lausuttavana olevalla uudistettavalla oppaalla on tarkoitus korvata edellä mainittu aiempi opas. Uuden oppaan kirjoittamisesta on ympäristöministeriön toimeksiannosta vastannut johtava lakimies Mika Heinonen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.
Tausta
Edellisen jätevakuusoppaan julkaisemisen jälkeen on 1.9.2014 tullut voimaan kokonaan uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014, YSL). Vuoden 2022 syksyllä tehtiin useita muutoksia lain jätteenkäsittelyä koskeviin säännöksiin (laki 490/2022; HE 243/2021 vp). Säännösmuutosten myötä ympäristöluvassa on mahdollista määrätä toiminnanharjoittaja arvioimaan vakuusmäärän riittävyys määräajoin sekä ilmoittamaan tästä valvontaviranomaiselle. Vakuusmäärän muuttamisesta lisättiin oma säännöksensä 89 §:n 3 momenttiin. Lakiin sisällytettiin myös säännös indeksiin sidotusta vakuusmäärästä jätteenkäsittelytoiminnan vakuuksien lupamääräyksissä: lupaviranomainen voi luvassa delegoida valvontaviranomaiselle vakuusmäärän muuttamisen indeksitarkastusten johdosta sekä vakuuden vapauttamisen tietyissä tilanteissa. Lisäksi vakuuksien realisoinnin edellytykset kirjattiin lakiin. Myös jätelain (646/2011) vakuussäännöksiä tarkistettiin kesällä 2022 (laki 494/2022; HE 46/2022 vp), jolloin jätehuoltorekisteriin hyväksymiseen aiemmin liitetty vakuusvaatimus poistettiin laista.

Uudistetussa oppaassa on säilytetty aikaisemmassa oppaassa esitetty tekstiasu silloin, kun asiayhteydessä ei ole tapahtunut muutoksia. Rakenteellisesti opas on kirjoitettu hieman toisella painotuksella kuin aikaisempi vuoden 2012 opas.

Uusina elementteinä oppaassa on mm. vuoden 2022 ympäristönsuojelulain muutoksia koskeva sisältö erityisesti luvussa 2. Luvun sisältämää tekstiä on tarkistettu eräiltä muiltakin osin, minkä lisäksi lukuun on sisällytetty uudet jaksot mm. sähköisen vakuusasiakirjan käsittelemisestä sekä tuottajavastuu- ja valtiontukinäkökulmista jätevakuuksiin. Lukuun 3 ja 4 on sisällytetty ohjeistuksia toimenpiteistä vakuutta koskevissa muutostilanteissa sekä toiminnanharjoittajan maksukyvyttömyystilanteissa.

Oppaaseen on sisällytetty keskeisiltä osin valtion valvontaviranomaisille aiemmin suunnatun toimintaohjeen sisältö sekä liitteenä olevat malliasiakirjat (”Jätevakuudet – toimintaohje valtion ympäristövalvontaviranomaisille vakuuksien käsittelyä ja realisointia varten”). Ohje laadittiin Uudenmaan ELY-keskuksessa vuosina 2016–2017 osana ympäristöministeriön rahoittamaa aluehallinnon ohjauksen ja tuen kehittämisen hanketta.
Tavoitteet
Kuten aiemminkin, oppaan tarkoituksena on toimia niin viranomaisten, toiminnanharjoittajien kuin rahoituslaitostenkin työkaluna jäte- ja ympäristönsuojelulainsäädännön vakuussäännösten soveltamisessa. Oppaalla pyritään yhtenäistämään vakuuden määräytymisen perusteita sekä edistämään toiminnanharjoittajien yhdenmukaista kohtelua. Opas on kuitenkin luonteeltaan ohjeellinen eikä sillä ole oikeudellista sitovuutta.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 21.9.2023.

Opas on tarkoitus julkaista sähköisessä muodossa alkuvuodesta 2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnon voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Sini Pietilä (p. +358 295 250 366).
Jakelu:
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaivosteollisuus ry    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kierrätysteollisuus ry    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Metsäteollisuus ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Suomen Kiertovoima ry – KIVO    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Teknologiateollisuus ry    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus